История

Факултетът по изобразително изкуство е обособен като основно структурно звено на ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” през 1974 г., като обучението по изобразително изкуство датира от самото създаване на висшето училище през 1963 г. През периода на съществуването си той е изградил и затвърдил своите образователни и художествени традиции и днес предлага актуална подготовка, съчетала академизъм и съвременност. Динамично развиващата се академична структура на факултета е изградена от осем катедри, разполагащи с необходимия квалифициран състав преподаватели и богат материално-технически капацитет.

Факултетът по Изобразително изкуство е акредитиран да обучава студенти в образователно - квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” по специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство и в професионално направление Изобразително изкуство, в шест специалности Изящни изкуства – Живопис, Графика, Скулптура, Стенопис, Графичен дизайн и визуални комуникации, и Рисуване и интермедия; в образователно - квалификационна степен “магистър” по специалност  Изящни изкуства –, Арттерапия и Съвременни стратегии в обучението по изобразително изкуство.

В специалността Педагогика на обучението по изобразително изкуство се подготвят бакалаври и магистри, с професионална квалификация учител. С тази квалификация дипломиралите се получават възможност за реализация във всички степени и етапи на общообразователните, специализираните и висшите училища, както и за научно-изследователска и художествено-творческа работа в областта на изобразителното изкуство.

В специалностите Изящни изкуства – Живопис, Графика, Скулптура, Стенопис и Графичен дизайн, визуални комуникации, Рисуване и интермедия, 3D дизайн и триизмерна графика и Пространствен дизайн обучението на студентите от образователно - квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” е ориентирано приоритетно към променящите се тенденции на националното и световно изкуство, предизвикателствата на професионалното реализиране и индивидуалните способности и интереси на обучаващите се. 

Факултетът разполага с два корпуса. В Централния корпус се помещават ателиета по живопис, рисуване, графика, стенопис, графичен дизайн, рисуване и интермедия, лекционни зали, изложбена зала, методични кабинети, компютърни зали и лаборатории по висок и дълбок печат, витраж, мозайка и фреско. В корпус „Скулптура” се намират специализираните ателиета по скулптура, рисуване, гипсолеене, каменоделие и дървопластика, работилница за металообработване, оборудвани с необходимите пособия за работа с основните скулптурни материали и покриващи нуждите на едно съвременно обучение по скулптура.

Professor honoris causa на Факултета по изобразително изкуство: проф. Александър Терзиев; проф. Никола Хаджитанев; проф. Димо Заимов; доц. Никола Гелов

 

СПОДЕЛИ В