График на учебния процес за учебната 2024-2025 г.

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Заповед

№ РД-10-1343

гр. Велико Търново, 10.07.2024 г.

На основание чл. 26, ал. 2 от Правилника на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ във връзка с чл. 8, ал. 2 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и решение на Академичния съвет (протокол № 7 от 17.06.2024 г., т. 1.1.)

ОПРЕДЕЛЯМ

График на учебния процес за учебната 2024-2025 г.:

I. БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър

Учебно време

от – до

Брой

седмици

Коледна ваканция

от – до

Редовна сесия

от – до

Поправителна

сесия от – до

01.10.2024 г.

25.01.2025 г.

15

23.12.2024 г.

05.01.2025 г.

27.01.2025 г.

16.02.2025 г.

17.02.2025 г.

23.02.2025 г.


Летен семестър

Учебно време

от – до

Брой

седмици

Великденска ваканция от - до

Редовна сесия

от – до

Поправителна

сесия от – до

24.02.2025 г.

07.06.2025 г.

15

18.04.2025 г.

22.04.2025 г.

09.06.2025 г.

29.06.2025 г.

30.06.2025 г.

06.07.2025 г.


ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър

Учебни занятия

от – до

Редовна сесия

от – до

Поправителна сесия

от – до

01.09.2024 – 30.09.2024 г.

14.10.2024 – 24.11.2024 г.

02.12.2024 – 19.12.2024 г.


Летен семестър

Учебни занятия

от – до

Редовна сесия

от – до

Поправителна сесия

от – до

27.01.2025 – 23.02.2025 г.

10.03.2025 – 27.04.2025 г.

10.05.2025 – 31.05.2025 г.


СТАЖАНТСКА ПРАКТИКА

В периода 27.01.2025 – 31.05.2025 г.


Заключителна сесия за учебната година

От – до

01.09.2025 – 10.09.2025 г.


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Извънредна сесия

от – до

Редовна сесия

от – до

Поправителна сесия

от – до

10.02.2025 – 23.02.2025 г.

23.06.2025 – 12.07.2025 г.

01.09.2025 – 15.09.2025 г.


II. МАГИСТЪР СЛЕД ПРИДОБИТА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

РЕДОВНО, ЗАДОЧНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър – учебни занятия и изпитни сесии в периода от – до

01.09.2024 – 16.02.2025 г.

Учебните занятия на студентите от първи курс ще започнат след 07.10.2024 г.

Графикът за учебните занятия и семестриалните изпити на магистърските програми се изготвя от факултетите.

Летен семестър – учебни занятия и изпитни сесии в периода от – до

01.03.2025 – 29.06.2025 г.

Графикът за учебните занятия и семестриалните изпити на магистърските програми се изготвя от факултетите.

Заключителна сесия за учебната година

От – до

01.09.2025 – 10.09.2025 г.

Държавни изпити

Извънредна сесия

от – до

Редовна сесия

от – до

Поправителна сесия

от – до

10.02.2025 – 23.02.2025 г.

23.06.2025 – 12.07.2025 г.

01.09.2025 – 15.09.2025 г.

В съответствие с чл. 8, ал. 5 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в течение на учебната година ректорът може да прекъсва или отлага учебни занятия с извънредна заповед.

За студентите от ІV курс, на които им предстои стажантска практика, поправителната сесия за зимния семестър приключва до 16.02.2025 г.

Учебните занятия за специалност „Право“ (задочно обучение) могат да бъдат с продължителност извън посочения период.

Графикът за държавните изпити на специалност „Право“ се изготвя отделно, в съответствие с държавните изисквания.

За новоприетите в магистърски програми зимният семестър стартира след 7 октомври 2024 г.

Новоприетите студенти след средно образование, редовно обучение, и приетите за придобиване на ОКС „магистър“ независимо от формата на обучение придобиват студентски права от 1 октомври 2024 година. Новоприетите студенти след средно образование, задочно обучение, придобиват студентски права от 1 септември 2024 г. По-късно приетите придобиват студентски права от датата на издаване на заповедта за записване.


РЕКТОР:
ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ


График на учебния процес за учебната 2023-2024 г.

График на учебния процес за учебната 2022-2023 г.

График на учебния процес за учебната 2021-2022 г.

График на учебния процес за учебната 2020-2021 г.

График на учебния процес за учебната 2019-2020 г.

График на учебния процес за учебната 2018-2019 г.

График на учебния процес за учебната 2017-2018 г.

СПОДЕЛИ В