График на учебния процес за учебната 2022-2023 г.

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Заповед

№ РД-10-909

гр. Велико Търново, 14.06.2022 г.

На основание чл. 19, ал. 2 от Правилника на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ във връзка с чл. 8, ал. 2 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и решение на Академичния съвет (протокол № 8 от 16.05.2022 г., т. 2.2.)

ОПРЕДЕЛЯМ

График на учебния процес за учебната 2022-2023 г.:

I. БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър

Учебно време

от – до

Брой

седмици

Коледна ваканция

от – до

Редовна сесия

от – до

Поправителна

сесия от – до

19.09.2022 г.

07.01.2023 г.

15

24.12.2022 г.

02.01.2023 г.

09.01.2023 г.

29.01.2023 г.

30.01.2023 г.

05.02.2023 г.

Летен семестър

Учебно време

от – до

Брой

седмици

Великденска ваканция от - до

Редовна сесия

от – до

Поправителна

сесия от – до

20.02.2023 г.

03.06.2023 г.

15

14.04.2023 г.

18.04.2023 г.

05.06.2023 г.

25.06.2023 г.

26.06.2023 г.

02.07.2023 г.

Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2023 г. – 10.09.2023 г.

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър

Очни занятия

от – до

Редовна сесия

от – до

Поправителна сесия

от – до

29.08.2022 г. – 19.09.2022 г.

03.10.2022 г. – 27.11.2022 г.

05.12.2022 г. – 20.12.2022 г.

Летен семестър

Очни занятия

от – до

Редовна сесия

от – до

Поправителна сесия

от – до

16.01.2023 г. – 12.02.2023 г.

06.03.2023 г. – 05.05.2023 г.

29.05.2023 г. – 11.06.2023 г.

Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2023 г.–10.09.2023 г.

ПРЕДДИПЛОМНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА

В периода 09.01.2023 г.–31.05.2023 г.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Извънредна сесия

от – до

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

06.02.2023 г. – 19.02.2023 г.

26.06.2023 г. – 09.07.2023 г.

01.09.2023 г. – 15.09.2023 г.

II. МАГИСТЪР СЛЕД ПРИДОБИТА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър – очни занятия и изпитни сесии в периода от – до

01.09.2022 г.–29.01.2023 г.

Летен семестър – очни занятия и изпитни сесии в периода от – до

01.02.2023 г.–25.06.2023 г.

Графикът за учебни занятия и семестриални изпити на магистърските програми се изготвя от факултетите.

Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2023 г.–10.09.2023 г.

Държавни изпити

Извънредна сесия

от – до

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

06.02.2023 г. – 19.02.2023 г.

26.06.2023 г. – 09.07.2023 г.

01.09.2023 г. – 15.09.2023 г.

III. МАГИСТРИ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър – очни занятия и изпитни сесии в периода от – до

01.09.2022 г.–29.01.2023 г.

Летен семестър – очни занятия и изпитни сесии в периода от – до

01.02.2023 г.–25.06.2023 г.

Графикът за учебни занятия и семестриални изпити на магистърските програми се изготвя от факултетите.

Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2023 г.–10.09.2023 г.

Държавни изпити

Извънредна сесия

от – до

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

06.02.2023 г. – 19.02.2023 г.

26.06.2023 г. – 09.07.2023 г.

01.09.2023 г. – 15.09.2023 г.

В съответствие с чл. 8, ал. 5 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, в течение на учебната година ректорът може да прекъсва или отлага учебни занятия с извънредна заповед.

Графикът за държавните изпити на специалност Право се изготвя отделно, в съответствие с държавните изисквания.

За студентите от ІV курс, на които им предстои преддипломна педагогическа практика, поправителната сесия за зимния семестър приключва до 29.01.2023 г.

За новоприетите в магистърски програми зимният семестър стартира в средата на м. октомври след издаване на ректорската заповед за третия прием.

Новоприетите студенти след средно образование, редовно обучение, и приетите за придобиване на ОКС „магистър“, независимо от формата на обучение, придобиват студентски права от 19 септември 2022 година. Новоприетите студенти след средно образование, задочно обучение, придобиват студентски права от 29 август 2022 г. По-късно приетите придобиват студентски права от датата на издаване на заповедта за записване.

ІV. ДОКТОРАНТИ

Зимен семестър

01.12.2022г. – 30.04.2023 г.

Летен семестър

01.05.2023 г. – 30.11.2023 г.

Годишна ваканция

15.07.2023 г. – 15.09.2023 г.


РЕКТОР:
проф. д-р Христо Бонджолов


График на учебния процес за учебната 2021-2022 г.

График на учебния процес за учебната 2020-2021 г.

График на учебния процес за учебната 2019-2020 г.

График на учебния процес за учебната 2018-2019 г.

График на учебния процес за учебната 2017-2018 г.

СПОДЕЛИ В