Такси за платено обучение за ОКС "бакалавър" или "магистър" след средно образование

Семестриални такси за обучение на студенти, приети срещу заплащане след средно образование за учебната 2024/2025 г.

Области на висше образование

Професионални направления

Семестриална такса (лв.)

Редовно

Задочно

ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ

Педагогика

1124

621

Педагогика на обучението по …

1135

625

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Филология

1276

672

История и археология

1190

643

Философия

1247

662

Религия и теология

1283

641

СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ

Социология, антропология и науки за културата

1046

595

Психология

1304

715

Политически науки

1232

691

Социални дейности

1168

669

Обществени комуникации и информационни науки

1225

688

Право

1326

722

Администрация и управление

962

567

Икономика

974

571

Туризъм

906

542

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Науки за земята

1714

851

Математика

2189

1010

Информатика и компютърни науки

1779

873

ИЗКУСТВА

Изобразително изкуство

4150

-

СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Национална сигурност

1693

844

Таксите за обучение се заплащат:

Чрез банков превод в клоновете на УниКредит Булбанк АД;

 • Банкова сметка (IBAN): BG47UNCR70003124859656
  BIC на банката UNCRBGSF
  Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

 • За новоприетите студенти във вносната бележка за първи семестър задължително се изписват трите имена и ЕГН на студента, а не на внасящия таксата.
  За студентите от втори и следващ семестър във вносната бележка задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН код на студента, а не на внасящия таксата.
  При прехвърляне в друга специалност в рамките на ВТУ във вносната бележка задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН кода на студента за новата специалност.
  При едновременно обучение по две образователни програми (специалности) във вносните бележки задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН кодовете на студента за отделните специалности.
  При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

С карта VISAVISA ELECTRONV PAYMasterCardMaestroDiners ClubDiscover през ПОС терминал във фронтофисите;

При заплащане на такса през ПОС терминал във фронтофисите на студентите безплатно се предоставя бланка по образец, в която вписват трите си имена, ЕГН, ПИН код, факултет, специалност, курс, вид и размер на таксата.
При заплащане на такса чрез банков превод студентите получават вносна бележка, а при заплащане с карта през ПОС терминал във фронтофисите – повторна разписка от терминала и касова бележка.

Студентите са длъжни да съхраняват издадените им платежни документи, за да докажат при необходимост извършените плащания пред служителите от фронтофисите.

СПОДЕЛИ В