Специалности и балообразуване, прием за учебната 2023- 2024 година

СПЕЦИАЛНОСТИ И БАЛООБРАЗУВАНЕ

І. Специалности, за които се кандидатства с оценка от държавен зрелостен изпит след 2007 г. ИЛИ с университетски конкурсен изпит (по избор на кандидата)

Балообразуване: оценката от ДЗИ по български език и литература с коефициент 2 или оценката по български език (тест) с коефициент 2 + общия успех от дипломата за средно образование с коефициент 2. Максимален бал – 24,00.

Специалност, форма на обучение

(Р – редовна, З – задочна)

Балообразуващи оценки

Юридически факултет

Право (Р, З)

По избор:

ДЗИ по български език и литература

Конкурсен изпит:

Български език (тест)

II. Специалности, за които се кандидатства с оценка от държавен зрелостен изпит след 2007 г., държавен зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет след 2021 г. ИЛИ с университетски конкурсен изпит (по избор на кандидата)

Балообразуване: оценката от ДЗИ с коефициент 2 или оценката от ДЗИ по профилиращ учебен предмет с коефициент 2,4 или оценката от изпита с коефициент 2 + общия успех от дипломата с коефициент 2.

Специалност,  форма на обучение

 (Р – редовна, З – задочна)

Балообразуващи оценки

Педагогически факултет

Социална педагогика (Р, З)

Предучилищна педагогика и педагогика на ранното детство (Р, З)

Предучилищна и начална училищна педагогика (Р, З)

Предучилищна педагогика и логопедия (Р, З)

Начална училищна педагогика и специална педагогика (Р, З)

Начална училищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

Предучилищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

* Кандидатите за специалностите в Педагогическия факултет (с изключение на специалност Социална педагогика) полагат задължителен конкурсен изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.

По избор:

ДЗИ по български език и литература

ДЗИ по профилиращ учебен предмет

         по български език и литература

Конкурсни изпити:

         Български език (тест)

         История на България (тест)

         Английски език (тест)

Филологически факултет

Българска филология (Р, З)

Руска филология  (руски език и култура с втори език по избор) (Р)

Славянски езици и култури (полски или словашки, или сръбски с хърватски език и култура, и втори чужд език (Р)

Балканистика (първи балкански език-албански, гръцки, румънски и втори балкански език-албански, гръцки, румънски, сръбски) (Р)

Германистика (немски език и култура) (Р)

Романистика (френски език и култура, с втори чужд език (Р)

Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии (Р)

Журналистика (Р, З)

Връзки с обществеността (Р, З)

Библиотекознание (Р, З)

По избор:

ДЗИ по български език и литература

ДЗИ по профилиращ учебен предмет

         по български език и литература

Конкурсни изпити:

         Български език (тест)

         История на България (тест)

         Английски език (тест)

Английска филология (Р)

Приложна лингвистика. Английски и втори* чужд език с информационни технологии (Р)

Приложна лингвистика с два чужди езика (английски и втори* чужд език), преводачески профил (Р)

Приложна лингвистика с два чужди езика (английски и втори* чужд език) с международен туризъм (Р)

Приложна лингвистика с два чужди езика (английски и втори* чужд език) с бизнес комуникации (Р)

Приложна лингвистика с два чужди езика (английски и втори* чужд език) с международни отношения (Р)

По избор:

ДЗИ по английски език

ДЗИ по профилиращ учебен предмет

         по английски език

Конкурсен изпит:

         Английски език (тест)

Педагогика на обучението по български език и история (Р, З)

По избор:

ДЗИ:

         Български език и литература

         История и цивилизации

ДЗИ по профилиращ учебен предмет:  

         Български език и литература

         История и цивилизации

Конкурсни изпити:

          Български език (тест)

          История на България (тест)

          Английски език (тест)

Педагогика на обучението по български език и информационни технологии (Р)

По избор:

ДЗИ:

         Български език и литература

ДЗИ по профилиращ учебен предмет:         

         Български език и литература

         Информатика

         Информационни технологии

Конкурсни изпити:

         Български език (тест)

         История на България (тест)

         Английски език (тест)

Педагогика на обучението по български език и география (Р, З)

По избор:

ДЗИ:

         Български език и литература

         География и икономика

ДЗИ по профилиращ учебен предмет:  

         Български език и литература

         География и икономика

Конкурсни изпити:

         Български език (тест)

         История на България (тест)

         Английски език (тест)

Педагогика на обучението по български език и чужд (английски, гръцки, испански, китайски, немски, руски, френски, японски – по избор) език (Р)

По избор:

ДЗИ по български език и литература

ДЗИ по профилиращ учебен предмет

         по български език и литература

Конкурсни изпити:

         Български език (тест)

         История на България (тест)

         Английски език (тест)

Исторически факултет

История (Р, З)

Археология (Р)

По избор:

ДЗИ:

         Български език и литература

         История и цивилизации

ДЗИ по профилиращ учебен предмет:

         Български език и литература

         История и цивилизации

Конкурсни изпити:

         Български език (тест)

         История на България (тест)

         Английски език (тест)

Етнология (Р)

Културен туризъм (Р)

По избор:

ДЗИ: 

          Български език и литература

          История и цивилизации

          География и икономика

ДЗИ по профилиращ учебен предмет:      

         Български език и литература

         История и цивилизации

         География и икономика

Конкурсни изпити:

         Български език (тест)

         История на България (тест)

         Английски език (тест)

География (Р)

Регионално развитие и геоикономика (Р)

По избор:

ДЗИ:

         Български език и литература

         География и икономика

ДЗИ по профилиращ учебен предмет:           

         Български език и литература

         География и икономика

Конкурсни изпити:

         Български език (тест)

         История на България (тест)

         Английски език (тест)

Педагогика на обучението по история и география (Р, З)

По избор:

ДЗИ:

         Български език и литература

         История и цивилизации

         География и икономика

ДЗИ по профилиращ учебен предмет:

         Български език и литература

         История и цивилизации

         География и икономика

Конкурсни изпити:

         Български език (тест)

         История на България (тест)

         Английски език (тест)

Педагогика на обучението по история и чужд (английски, гръцки, испански, китайски, немски, руски, френски, японски – по избор) език (Р)

По избор:

ДЗИ:

         Български език и литература

         История и цивилизации

ДЗИ по профилиращ учебен предмет:

         Български език и литература

         История и цивилизации

Конкурсни изпити:

         Български език (тест)

         История на България (тест)

         Английски език (тест)

Педагогика на обучението по история и информационни технологии (Р)

По избор:

ДЗИ:

         Български език и литература

         История и цивилизации

ДЗИ по профилиращ учебен предмет:

         Български език и литература

         История и цивилизации

         Информатика

         Информационни технологии

Конкурсни изпити:

         Български език (тест)

         История на България (тест)

         Английски език (тест)

Педагогика на обучението по география и информационни технологии (Р)

По избор:

ДЗИ:

         Български език и литература

         География и икономика

ДЗИ по профилиращ учебен предмет:  

         Български език и литература

         География и икономика

         Информатика

         Информационни технологии

Конкурсни изпити:

          Български език (тест)

         История на България (тест)

          Английски език (тест)

Философски факултет

Философия (Р, З)

Психология (Р, З)

Политология (Р, З)

Дипломация и международни отношения (Р, З)

Национална сигурност (Р,З)

По избор:

ДЗИ:

         Български език и литература

         Цикъл „Философия“

         История и цивилизации

         Чужд език

ДЗИ по профилиращ учебен предмет:

         Български език и литература    

         История и цивилизации

         Философия

         Чужд език

Конкурсни изпити:

         Български език (тест)

         История на България (тест)

         Английски език (тест)

Стопански факултет

Социални дейности (Р, З)

Предприемачество в социалната сфера (Р)

Публична администрация (Р, З)

Стопанско управление (Р, З)

Финанси (Р, З)

Маркетинг (Р, З)

Счетоводство и контрол (Р, З)

Международни икономически отношения (Р, З)

Туризъм (Р,З)

По избор:

ДЗИ:

         Български език и литература

ДЗИ по профилиращ учебен предмет:

         Български език и литература

         География и икономика

         Предприемачество

Конкурсни изпити:

         Български език (тест)

         История на България (тест)

         Английски език (тест)

Православен богословски факултет

Теология (Р,З)

По избор:

ДЗИ:

         Български език и литература

ДЗИ по профилиращ учебен предмет:

         Български език и литература

Конкурсни изпити:

         Български език (тест)

         История на България (тест)

         Английски език (тест)

Филиал – гр. Враца

Социална педагогика (Р)

Предучилищна и начална училищна педагогика (Р)

Начална училищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

Начална училищна педагогика и специална педагогика (Р)

Предучилищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

* Кандидатите за специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език и Начална училищна педагогика и специална педагогика във Филиал – гр. Враца полагат задължителен изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.

По избор:

ДЗИ по български език и литература

ДЗИ по профилиращ учебен предмет

         по български език и литература

Конкурсни изпити:

         Български език (тест)

         История на България (тест)

         Английски език (тест)

Педагогика на обучението по история и философия (Р)

По избор:

ДЗИ:

         Български език и литература

         История и цивилизации

         Цикъл „Философия“

ДЗИ по профилиращ учебен предмет:

         Български език и литература

         История и цивилизации

         Философия

Конкурсни изпити:

         Български език (тест)

         История на България (тест)

         Английски език (тест)

Педагогика на обучението по български език и история (Р)

По избор:

ДЗИ:

         Български език и литература

         История и цивилизации

ДЗИ по профилиращ учебен предмет:  

         Български език и литература

         История и цивилизации

Конкурсни изпити:

         Български език (тест)

         История на България (тест)

         Английски език (тест)

Педагогика на обучението по български език и география (Р)

По избор:

ДЗИ:

         Български език и литература

         География и икономика

ДЗИ по профилиращ учебен предмет:

         Български език и литература

         География и икономика

Конкурсни изпити:

         Български език (тест)

         История на България (тест)

         Английски език (тест)

Педагогика на обучението по история и информационни технологии (Р)

По избор:

ДЗИ:

         Български език и литература

         История и цивилизации

ДЗИ по профилиращ учебен предмет:

         Български език и литература

         История и цивилизации

         Информатика

         Информационни технологии

Конкурсни изпити:

         Български език (тест)

         История на България (тест)

         Английски език (тест)

Педагогика на обучението по български език и информационни технологии (Р)

По избор:

ДЗИ:

         Български език и литература

ДЗИ по профилиращ учебен предмет:         

         Български език и литература

         Информатика

         Информационни технологии

Конкурсни изпити:

         Български език (тест)

         История на България (тест)

         Английски език (тест)

Педагогика на обучението по география и информационни технологии (Р)

По избор:

ДЗИ:

         Български език и литература

         География и икономика

ДЗИ по профилиращ учебен предмет:  

         Български език и литература

         География и икономика

         Информатика

         Информационни технологии

Конкурсни изпити:

          Български език (тест)

          История на България (тест)

          Английски език (тест)

Педагогически колеж – гр. Плевен

Начална училищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

Предучилищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

Начална училищна педагогика (Р)

* Кандидатите за специалностите в Педагогическия колеж полагат задължителен изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.

По избор:

ДЗИ по български език и литература

ДЗИ по профилиращ учебен предмет

         по български език и литература

Конкурсни изпити:

         Български език (тест)

         История на България (тест)

         Английски език (тест)

Забележки към т. II:

Кандидатите могат да изберат и трите варианта (ДЗИ, ДЗИ по профилиращ учебен предмет или конкурсен изпит); в този случай при балообразуването се взема най-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в университетските изпити на всяка от посочените дати; валидна при балообразуването е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

При кандидатстване в специалностите на Филологическия факултет, за които е предвиден изпит по български език, се дава възможност за прием чрез резултати от участието в Националния конкурс за студенти и ученици „Словото и диалогът“ и в Ученическата литературна конференция в гр. Силистра.

На участниците в Международния конкурс за превод „Трансформации“, спечелили призови места, се признава оценка от кандидатстудентски изпит по чужд език за специалностите на Филологическия факултет, за които е предвиден изпит по чужд език.

За специалностите в Историческия факултет е предвидена възможност за кандидатстване и чрез резултатите от участие в конкурса „Пространство и време“, оценени от научно жури, включващо хабилитирани преподаватели, и приравнени към количествена оценка по шестобалната система.

За специалност „Философия“ е предвидена възможност за кандидатстване и чрез резултати от участие в Национално състезание с философско есе, приравнени към количествена оценка по шестобалната система.

За специалност „Теология“ е предвидена възможност за кандидатстване и чрез факултетски конкурсен изпит по богословие (устен).

III. Специалности, за които се кандидатства с оценка от държавен зрелостен изпит след 2007 г., държавен зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет след 2021 г. ИЛИ с факултетски изпит (по избор на кандидата)

Балообразуване: оценката от ДЗИ с коефициент 2 или оценката от ДЗИ по профилиращ учебен предмет с коефициент 2,4 или оценката от изпита с коефициент 2 + общия успех от дипломата с коефициент 2.

Специалност, форма на обучение (Р – редовна)

Балообразуващи оценки

Филологически факултет

Приложна лингвистика с два чужди езика (немски и втори* чужд език), преводачески профил (Р)

Приложна лингвистика с два чужди езика (немски и втори* чужд език) с международен туризъм (Р)

Приложна лингвистика с два чужди езика (немски и втори* чужд език) с бизнес комуникации (Р)

Приложна лингвистика с два чужди езика (немски и втори* чужд език) с международни отношения (Р)

По избор:

1. ДЗИ по немски език

2. ДЗИ по профилиращ учебен предмет

             по немски език

3. Немски език (тест)

Приложна лингвистика с два чужди езика (френски и втори* чужд език), преводачески профил (Р)

Приложна лингвистика с два чужди език

(френски и втори* чужд език) с международен туризъм (Р)

Приложна лингвистика с два чужди езика (френски и втори* чужд език) с бизнес комуникации (Р)

Приложна лингвистика с два чужди езика (френски и втори* чужд език) с международни отношения (Р)

По избор:

1. ДЗИ по френски език

2. ДЗИ по профилиращ учебен предмет

             по френски език

3. Френски език (тест)

Приложна лингвистика с два чужди езика (испански и втори* чужд език), преводачески профил (Р)

Приложна лингвистика с два чужди езика (испански и втори* чужд език) с международен туризъм (Р)

Приложна лингвистика с два чужди езика (испански и втори* чужд език) с бизнес комуникации (Р)

Приложна лингвистика с два чужди езика (испански и втори* чужд език) с международни отношения (Р)

По избор:

1. ДЗИ по испански език

2. ДЗИ по профилиращ учебен предмет

             по испански език

3. Испански език (тест)

Приложна лингвистика с два чужди езика (руски и втори* чужд език), преводачески профил (Р)

Приложна лингвистика с два чужди езика (руски и втори* чужд език) с международен туризъм (Р)

Приложна лингвистика с два чужди езика (руски и втори* чужд език) с бизнес комуникации (Р)

Приложна лингвистика с два чужди езика (руски и втори* чужд език) с международни отношения (Р)

По избор:

1. ДЗИ по руски език

2. ДЗИ по профилиращ учебен предмет

             по руски език

3. Руски език (тест)

Забележки към т. ІІI:

Кандидатите могат да изберат и трите варианта (ДЗИ, ДЗИ по профилиращ учебен предмет или конкурсен изпит); в този случай при балообразуването се взема най-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в конкурсните изпити на всяка от посочените дати; валидна при балообразуването е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

* Приложна лингвистика. Втори чужди езици: Изучаването на чуждия език започва от нулево ниво и целта на обучение е да се достигне до ниво, съотносимо с С1+ по Общата европейска езикова рамка. Разпределението на студентите по втори чужд език се изготвя във Филологическия факултет след записването на всички първокурсници. Студентите участват в класиране според постигнатия бал, поредността на желанията за изучаване на втори чужд език и капацитета на езиковите групи!

  • албански, английски, арабски, гръцки, испански, италиански, китайски, корейски, немски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, сръбски и хърватски, френски, японски

IV. Специалности, за които се кандидатства с оценка от държавен зрелостен изпит след 2007 г. или държавен зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет след 2021 г. ИЛИ с факултетски изпит, ИЛИ с оценка от посочените турнири

Балообразуване: оценката от ДЗИ с коефициент 2 или оценката от ДЗИ по профилиращ учебен предмет с коефициент 2,4 или оценката от държавния изпит за придобиване на професионална квалификация в област „Информатика“ с коефициент 2,4 или оценката от изпита с коефициент 2 или от турнир с коефициент 2 + оценката от дипломата по математика + оценката от дипломата по информатика или информационни технологии.

Специалност, форма

на обучение (Р – редовна)

Балообразуващи оценки

(по избор на кандидата)

Факултет „Математика и информатика“

Държавен зрелостен изпит или държавен зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет

Изпит

Турнир

Педагогика на обучението по математика и информатика (Р)

Информатика (Р)

Компютърни науки (Р)

Софтуерно инженерство (Р)

Информационно брокерство и дигитални медии (Р)

ДЗИ:

Български език и литература

Математика

Информатика

Информационни технологии.

ДЗИ по профилиращ учебен предмет:

Математика

Информатика

Информационни технологии

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в област „Информатика“ от СППОО

Тест по

информатика и информационни технологии

Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас

Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас

Забележки към т. IV:

Кандидатите могат да изберат и четирите варианта (ДЗИ, ДЗИ по профилиращ учебен предмет, конкурсен изпит или турнир); в този случай при балообразуването се взема най-високата оценка.

V. Специалности, за които се кандидатства с оценка от държавен зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет от 2022 г. ИЛИ с факултетски изпит (по избор на кандидата)

Балообразуване: оценката от държавния зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет с коефициент 4,8 или оценката от изпита по музика с коефициент 4.

Специалност, форма на обучение (Р – редовна)

Балообразуващи оценки

Педагогически факултет

Педагогика на обучението по музика (Р)

По избор:

ДЗИ по профилиращ учебен предмет   

         по музика

Конкурсен изпит по музика

VI. Специалности, за които се полагат факултетски кандидатстудентски изпити

Балообразуване: оценката от изпита по физическо възпитание с коефициент 3 + общия успех от дипломата.

Специалност, форма на обучение

(Р – редовна, З – задочна)

Балообразуващи оценки

Педагогически факултет

Педагогика на обучението по физическо възпитание (Р, З)

Задължителен конкурсен изпит

по физическо възпитание

VII. Специалности, за които се полагат факултетски изпити или записването става по утвърдени факултетски критерии

Факултет по изобразително изкуство

Балообразуване: оценката от I част с коефициент 3 + оценката от II част + общия успех от дипломата

Специалност, форма на обучение (Р – редовна)

Балообразуващи оценки

Изящни изкуства – графика (Р)

I част

По избор:

1. Конкурсен изпит – етюд глава с черен материал (без въглен и молив)

2. Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация от специализирано училище по изкуствата

II част

По избор:

1. Портфолио и събеседване

2. ДЗИ по изобразително изкуство

Изящни изкуства – графичен дизайн и визуални комуникации (Р)

I част

По избор:

1. Конкурсен изпит I – плакат по зададена тема

2. Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация от специализирано училище по изкуствата

II част

По избор:

1. Конкурсен изпит II – рисуване на композиция от геометрични обеми

2. ДЗИ по изобразително изкуство

Изящни изкуства – живопис (Р)

I част

По избор:

1. Конкурсен изпит I – живопис (цветна задача – натюрморт по натура)

2. Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация от специализирано училище по изкуствата

II част

По избор:

1. Конкурсен изпит II – рисуване на глава от натура с черен материал (молив, въглен, креда)

2. ДЗИ по изобразително изкуство

Изящни изкуства – рисуване и интермедия (Р)

I част

По избор:

1. Конкурсен изпит – свободна композиция от зададени предмети по избор (творческа задача)

2. Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация от специализирано училище по изкуствата

II част

По избор:

1.Портфолио и събеседване

2. ДЗИ по изобразително изкуство

Интерактивен дизайн и компютърни игри (Р)

I част

По избор:

1. Портфолио и събеседване

2. Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация от специализирано училище по изкуствата

II част

По избор:

1. Конкурсен изпит – рисуване на композиция от геометрични обеми

2. ДЗИ по изобразително изкуство

Изящни изкуства – стенопис (Р)

I част

По избор:

1. Портфолио и събеседване

2. Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация от специализирано училище по изкуствата

II част

По избор:

1. Конкурсен изпит – цветен ескиз по тема

2. ДЗИ по изобразително изкуство

Балообразуване: оценката (избрана от посочените варианти за балообразуващи оценки) с коефициент 4 + общия успех от дипломата

Специалност, форма на обучение (Р – редовна)

Балообразуващи оценки

Визуални изследвания (Р)

Педагогика на обучението по изобразително изкуство (Р)

По избор:

1. Портфолио и събеседване

2. Оценка от конкурсните изпити за всички специалности, организирани и проведени от Факултета по изобразително изкуство

3. Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация от специализирано училище по изкуствата

4. ДЗИ по изобразително изкуство

Изящни изкуства – скулптура (Р)

По избор:

1. Портфолио и събеседване

2. Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация от специализирано училище по изкуствата

3. ДЗИ по изобразително изкуство

Православен богословски факултет

Балообразуване: оценката (избрана от посочените варианти за балообразуващи оценки) с коефициент 4 + общия успех от дипломата

Специалност, форма на обучение (Р – редовна)

Балообразуващи оценки

Църковни изкуства – иконопис, стенопис, дърворезба (Р)

По избор:

1. Портфолио

2. Държавни зрелостни изпити по изобразително изкуство

3. Портфолио и събеседване за специалностите от Факултета по изобразително изкуство

СПОДЕЛИ В