Конкурс за еднократна годишна стипендия на името на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков

 

В ПАМЕТ НА ПРОФЕСОР ДОКТОР НА ФИЛОСОФСКИТЕ НАУКИ

КРЪСТЬО ПЕТКОВ,

ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ
 ОТ 1990 ДО 1997 Г.

 

КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

 

УЧРЕДЯВА ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ НА НЕГОВО ИМЕ

 

 

1.Решението за учредяване на стипендията е прието от Координационния съвет на КНСБ на заседание от 02.06.2017 год., с Протокол № 1/02.06.2017 г.

 

2.Съучредители на стипендията са Софийски университет ”Св.Климент Охридски”, Университет за национално и световно стопанство и Европейско висше училище по икономика и мениджмънт.

 

3.Стипендията е еднократна в размер на 2000 лв., присъжда се на един участник в конкурса и е предназначена за млади учени в областта на икономиката на труда и социалните науки от всички университети и висши училища в страната, както и от институтите на Българска академия на науките.

 

4.До конкурса се допускат докторанти и студенти/специализанти по магистърски програми (след завършена бакалавърска степен), на възраст до 35 години,  които специализират в областта на :

 

А.  Икономика и управление на труда, в т.ч. управление на човешките ресурси, икономика на социалното осигуряване, пазар на труда, управление на трудовите миграции, организация на труда в предприятията  и др.;

Б   Социална икономика,в т.ч. и  икономика на кооперациите, икономика на социалните дейности, социална отговорност на предприятията/корпоративна социална отговорност;

В.  Социални науки: икономическа социология и социология на труда; политология; социална политика и политика в областта на труда; социални дейности; социална психология и психология на труда; организационно поведение; демография;

Г.  Индустриални отношения;

Д.  Приложни аспекти на трудовото и/или социално осигурително право;

Е.  Публична администрация в областта на труда, социалното осигуряване, социалната политика и социалните дейности.

 

5. Конкурсът се провежда чрез конкурсна разработка, която се оценява от научно жури. Темата на конкурса за 2017 година е

            „Нови системи на заплащане и стимулиране на труда: механизми на насърчаване на мотивацията за труд, производителността на труда и обвързването им с благосъстоянието на работното място: анализ на ситуации в България“

 

6.Предложения за участие в конкурса за 2017 година се подават до 01.09.2017 год. Предложението трябва да бъде под формата на молба до Президента на КНСБ за допускане до участие в конкурса, с данни за кандидата и приложения:

- автобиография или CV, с дата на раждане;

- академична справка за изучаваната специалност (сканирано копие) или за специалността, по която се подготвя докторската дисертация;

- копие от диплома за завършена специалност (бакалавърска и/или магистърска степен), ако не съвпада с изучаваната по магистърска или докторска програма;

Предложенията се подават по електронна поща на следните електронни адреси: eribarova@citub.net, ltomev@citub.net с копия до bkaradimova@citub.net, dalexieva@citub.net;.

 

7.Срок и условия за предаване: Разработката се предава не по-късно от 31 октомври 2017 г., в електронен формат, на посочените вече електронни адреси.

 

8.Оценяване и присъждане на стипендията. Критериите за оценка и съставът на научното жури са посочени в Приложения № 1 и № 2. Срокът за оценка от научното жури и определяне на победителя: 31 януари 2018 г.Наградата се връчва на 17- 18 февруари 2018 г., на тържеството за годишнината на КНСБ

СПОДЕЛИ В