Разгледани сигнали, жалби и отзиви

Информация за регистрирани и разгледани сигнали, жалби и положителни отзиви

 

Информация за периода 2015 – 2017 г. за регистрирани и разгледани сигнали, жалби и положителни отзиви от:

 • студенти;
 • докторанти;
 • преподаватели;
 • администрация;
 • външни заинтересовани страни.

Съобразно действащите Правилник за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и Правилник за дейността и управлението на Историческия факултет са разгледани постъпилите и регистрирани сигнали, жалби и отзиви от Деканското ръководство на Исторически факултет.

Най-общо същите могат да се групират както следва:

 • Във връзка с провеждането на учебния процес;
 • Във връзка с научноизследователската дейност;
 • Във връзка с рекламата и положителния имидж на факултета.

В първата група попадат различни сигнали, жалби и положителни отзиви от студенти, докторанти, преподаватели, администрация и външни заинтересовани страни, които имат пряко участие в учебния процес.

 • Студенти от сп. „Етнология” І курс, преосмислят желанието си да не избират факултативния педагогически блок – проблемът е решен;
 • Студенти от сп. „Етнология” ІІ курс, които са изучавали допълнително дисциплината „Етномузеология“, с което кредитите за съответния семестър са стигнали 32 – проблемът е решен в полза на студентите;
 • Студенти от сп. „Културен туризъм” ІV курс, са против неравномерното разпределение на седмичната натовареност – проблемът е решен;
 • Студенти от сп. „География” и „История и география” не са допуснати до текуща учебна практика и преддипломна стажантска практика в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” и Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов” поради забавяне в документацията между тях и ВТУ – проблемът е решен;
 • Студенти от отделни магистърски програми във факултета имат нужда от по-бързо и без разминаване качване на графика на часовете – проблемът е частично разрешен;
 • Постъпили молби от студенти и преподаватели за: разрешение преминаване в друг факултет; разрешение за преминаване в друга специалност във факултета или друга форма на обучение; използване на правото за 50% посещение на часовете; провеждане на текущата учебна практика по родните места, ползване на годишен отпуск; еднократно разместване на часове и др. – всички молби, които отговарят на изисквания, са удовлетворени;
 • Искане от колегите преподаватели за възможност на копиране на вече попълнените и активирани електронни програми – проблемът е разрешен;
 • Молби за разяснение на попълването на Индивидуалните учебни планове на докторантите и съпътстващата документация за научно жури – проблемът е разрешен, като са направени ясни разяснения на хартиен и електронен носител;
 • Молба от Кристиан Александров, сп. „География”, з. о., Фак. № 40089, за временно отлагане на плащането на последната семестриална такса, поради раждането на първородния му син и здравословни проблеми на съпругата – проблемът е решен;
 • Жалба от Василка Петкова Йорданова, сп. „История и география”, з. о., Фак. № 60639, относно проблема с изпита по дисциплината „Тракология” – след проведен Декански съвет и изслушване на титуляря на дисциплината и на основание действащите нормативни актове във ВТУ, Деканът назначава комисия в състав: Председател: доц. д-р Н. Кънев – зам.-декан и членове: доц. д-р Ст. Монева и доц. д-р Ст. Йорданов;
 • Молби от секретаря на факултета, организаторките учебен процес и инспекторките студентско състояние за осигуряване на необходимата техника за осъществяване на нормална дейност – проблемът е частично разрешен;
 • Възражение от катедра „География“ по повод сливането на дисциплини и обединяването в средата на учебната година на потоци, които са по различни научни направления и с различен хорариум. – все още липсва отговор.

Във втората и третата група попадат предимно положителни отзиви от студенти, докторанти, преподаватели, администрация и външни заинтересовани страни, които следят и са удовлетворени от предприетите действия и взетите марки от петте катедри, Деканското ръководство, Факултетния съвет на Исторически факултет.

 

СПОДЕЛИ В