ДОКЛАДИ

1. Доклади за резултатите от анонимно анкетно проучване:


2. Доклади за оценка на риска:


3. Доклади за функциониране на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и академичния състав в професионалните направления, в които факултет “Математика и информатика” провежда обучение:


4. Доклади за проведена проверка на изпитна процедура за проверка и оценка на знанията:


5. Становища и доклади за показателите, касаещи факултет „Математика и информатика“ за Рейтинговата система на ВУ

СПОДЕЛИ В