Специалности

Великотърновският Университет „Св. св. Кирил и Методий“ е първият държавен университет в България, със сертификат по международен стандарт за качество БДС EN ISO 9001: 2015.

Kато изнесено структурно звено на университета, Филиалът във Враца е сертифициран по  ISO: 9001:2008, ISO: 9001:2015.

Тук се обучават студенти по специалности, включени в приоритетните професионални направления 1.2. „Педагогика“ и 1.3. „Педагогика на обучението по…“. 

Направленията са акредитирани от Националната агенция за оценка и акредитация съответно:

 • Направление 1.2. „Педагогика” с оценка 9.25 за срок до 2025 г.
 • Направление 1.3. „Педагогика на обучението по… „ с оценка 9.18, за срок до 2020 г.

Филиалът на ВТУ във Враца предлага редовно обучение за придобиване на ОКС „Бакалавър“ по следните образователни програми (специалности):

В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ПЕДАГОГИКА

 • Предучилищна и начална училищна педагогика – за професия детски/начален учител;
 • Предучилищна педагогика и английски език – за професия детски учител/учител по чужд език в   детската градина;
 • Начална училищна педагогика и английски език – за професия начален учител и учител по чужд език в начална училищна възраст;
 • Начална училищна педагогика и специална педагогика – за професия начален учител, ресурсен учител, специален педагог
 • Социална педагогика – за професия социален педагог.

В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО...

 • Педагогика на обучението по български език и история – за професия учител по български език, литература и история;
 • Педагогика на обучението по български език и география – за професия учител по български език, литература и география;
 • Педагогика на обучението по история и философия – за професия учител по история и философия;
 • Педагогика на обучението по български език и информационни технологии – за професия учител по български език и информационни технологии.
 • Педагогика на обучението по история и информационни технологии – за професия учител по история и информационни технологии.
 • Педагогика на обучението по география и информационни технологииза професия учител по география и информационни технологии.
СПОДЕЛИ В