Магистърски програми по факултети

Прием 2024
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото и в определени други професионални направления

Приобщаващо образование. Специална педагогика

1.2. Педагогика

З, Д

2 сем.

Педагогически съветник

  1.2. Педагогика

Д

2 сем.

Педагогика на ранното детство

  1.2. Педагогика

З

2 сем.

Социалнопедагогическа работа с деца в риск

1.2. Педагогика

Д

2 сем.

Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности

1.2. Педагогика

Д

2 сем.

Предучилищна и начална училищна педагогика

1.2. Педагогика

З

2 сем.

Предучилищна и начална училищна педагогика.

Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование и началния етап на СУ

1.2. Педагогика

З

2 сем.

Съвременни образователни технологии

1.2. Педагогика

Д

2 сем.

Педагогика на деца със специални образователни потребности

1.2. Педагогика

 Д

2 сем.

Ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности

1.2. Педагогика

Д

2 сем.

Информационни и комуникационни технологии в началното

училище

1.2. Педагогика

 Д

2 сем.

Информационни и комуникационни технологии в

образованието

1.2. Педагогика

Д

2 сем.

Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО) език на преподаване английски

1.2. Педагогика

З

2 сем.

Ръководство на музикалните състави

1.3. Педагогика на обучението по …

Р, З

2 сем.

Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика

1.3. Педагогика на обучението по …

Р, З

2 сем.

Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности

1.3. Педагогика на обучението по …

Р, З

2 сем.

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в друго професионално направление

Управление на образованието

1.1. Теория и управление на

Образованието

Д

3 сем.

Социална педагогика

1.2. Педагогика

Д

3 сем.

Социална педагогика (за непритежаващи учителска

правоспособност)

1.2. Педагогика

Д

3 сем.

Педагогика на ранното детство

1.2. Педагогика

3

3 сем.

Предучилищна и начална училищна педагогика

1.2. Педагогика

З

4 сем.

Предучилищна и начална училищна педагогика - Филиал Враца

1.2. Педагогика

З

4 сем.

Предучилищна и начална училищна педагогика ПК -Плевен

1.2. Педагогика

З

4 сем.

Информационни и комуникационни технологии в

образованието

1.2. Педагогика

Д

2 сем.

Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО) език на преподаване английски

1.2. Педагогика

З

3 сем.

Педагогика на обучението по музика

1.3. Педагогика на обучението по …

З

3 сем.

Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика

1.3. Педагогика на обучението по …

З

3 сем.

Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности

1.3. Педагогика на обучението по …

 З

3 сем.

Магистърски програми за кандидати, които са професионални бакалаври в същото професионално направление

Предучилищна и начална училищна педагогика- ПК - Плевен

1.2. Педагогика

З

4 сем.

Социална педагогика

1.2. Педагогика

Д

4 сем.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото и в определени други професионални направления

Литература и култура

2.1. Филология

Р, З

2 сем.

Дигитална култура: Език, литература, комуникация**

2.1. Филология

Р

2 сем.

Транслатология с един чужд език

2.1. Филология

Р, З

2 сем.

Транслатология с два чужди езика

2.1. Филология

Р, З

3 сем.

Транслатология със славянски или балкански език

2.1. Филология

Р

2 сем.

Английска филология. Лингвистика и превод

2.1. Филология

Р, З

2 сем.

Българският език като втори език (преподаване на български език в чуждоезикова среда и сред малцинствени общности)

2.1. Филология

Р, З

2 сем.

Българският език – актуални приложни аспекти

2.1. Филология

Р, З

2 сем.

Конферентен превод с един чужд език

2.1. Филология

Р

2 сем.

Конферентен превод с английски език и втори чужд език

2.1. Филология

Р

2 сем.

Конферентен превод с френски език и втори чужд език

2.1. Филология

Р

2 сем.

Англицистика. Език – култура – литература

2.1. Филология

Р, З

2 сем.

Психология на езиковата комуникация

2.1. Филология

Р, З

2 сем.

Средновековна българска християнска култура

2.1.Филология

Р, З

2 сем.

Дигитална хуманитаристика: език, култура, комуникация*(**,***)

Digital Humanities: Language, Culture, Communication – обучение само на английски език

2.1.Филология

Р

2 сем.

Педагогика на обучението по български език и литература в билингвална среда - Филиал Враца*

1.3. Педагогика на обучението по…

Р, З

2 сем.

Медии и пиар комуникация

3.5.Обществени комуникации и информационни науки

Р, З

2 сем.

Комуникационен и библиотечен мениджмънт

3.5.Обществени комуникации и информационни науки

Р, З

2 сем.

Дигитални комуникации и медии**

3.5.Обществени комуникации и

информационни науки

З

2 сем.

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в друго професионално направление

Английски език и чуждоезиково обучение в средното училище

1.3. Педагогика на обучението по ...

Р, З

4 сем.

Немски език и чуждоезиково обучение в средното училище

1.3. Педагогика на обучението по ...

Р, З

4 сем.

Педагогика на обучението по български език и литература

1.3. Педагогика на обучението по ...

Р, З

4 сем.

Българският език – актуални приложни аспекти

2.1. Филология

Р, З

2 сем.

Дигитална култура: Език, литература, комуникация**

2.1. Филология

Р

4 сем.

Английска филология. Лингвистика и превод

2.1. Филология

Р, З

2 сем.

Литература и култура

2.1. Филология

Р, З

2 сем.

Дигитална хуманитаристика: език, култура, комуникация* (**,***)

Digital Humanities: Language, Culture, Communication – обучение само на английски език

2.1. Филология

Р

2 сем.

Транслатология с един чужд език

2.1. Филология

Р, З

3 сем.

Транслатология с два чужди езика

2.1. Филология

Р, З

3 сем.

Транслатология със славянски или балкански език

2.1. Филология

Р

4 сем.

Българският език като втори език (преподаване на български език в чуждоезикова среда и сред малцинствени общности)

2.1. Филология

Р

4 сем.

Медии и пиар комуникация

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Р, З

2 сем.

Комуникационен и библиотечен мениджмънт

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Р, З

  2 сем.

Забележка:

*    Програмата ще стартира след получаване на утвърдително решение на Акредитационния съвет на НАОА.

** Програмата е разработена по проект BG05M2OP001-2.016-019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”

***Програмата се предлага в редовна форма на английски език и в поделенията на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Свети Николе, Република Северна Македония.

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото и в определени други професионални направления

Психо-социална рехабилитация

3.4. Социални дейности

З

2 сем.

Социални дейности

3.4. Социални дейности

З

2 сем.

Социални иновации и социални политики**

3.4. Социални дейности

З

2 сем.

Бизнес администрация

3.7. Администрация и управление

Д

2 сем.

Управление на проекти

3.7. Администрация и управление

З

2 сем.

Публична администрация

3.7. Администрация и управление

Д

2 сем.

Управление на човешките ресурси

3.7. Администрация и управление

З

2 сем.

Дигитално предприемачество

3.7. Администрация и управление

З

3 сем.

Маркетинг

3.8. Икономика

   З, Д

2 сем.

Международни икономически отношения.

Международна икономика

3.8. Икономика

З, Д

2 сем.

Счетоводство и контрол. Счетоводство и одит

на нефинансовите предприятия

3.8. Икономика

З

2 сем.

Счетоводство и контрол. Счетоводство на

предприятието

3.8. Икономика

З

3 сем.

Финансово-счетоводен мениджмънт

3.8. Икономика

Д

2 сем.

Финанси

3.8. Икономика

 Д

2 сем.

Общински финанси (съвместно с ВУЗФ – гр. София)

3.8. Икономика

 З

2 сем.

Туризъм. Събитиен туризъм

3.9. Туризъм

 З

2 сем.

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в друго професионално направление

Социални дейности

3.4. Социални дейности

З

3 сем.

Здравен мениджмънт

3.7. Администрация и управление

З

3 сем.

Бизнес администрация

3.7. Администрация и управление

Д

3 сем.

Управление на проекти

3.7. Администрация и управление

 З

3 сем.

Публична администрация

3.7. Администрация и управление

Д

3 сем.

Управление на човешките ресурси

3.7. Администрация и управление

З

3 сем.

Дигитално предприемачество

3.7. Администрация и управление

З

3 сем.

Маркетинг

3.8. Икономика

З, Д

4 сем.

Финанси

3.8. Икономика

Д

4 сем.

Общински финанси (съвместно с ВУЗФ – гр. София)

3.8. Икономика

З

3 сем.

Счетоводство и контрол

3.8. Икономика

Д

4 сем.

Международни икономически отношения.

Международен бизнес

3.8. Икономика

З

4 сем.

Туризъм

3.9. Туризъм

З

3 сем.

Магистърски програми за кандидати, които са професионални бакалаври в същото професионално направление

Социални дейности

3.4. Социални дейности

З

4 сем.

Бизнес администрация

3.7. Администрация и управление

Д

4 сем.

Маркетинг

3.8. Икономика

Д

4 сем.

Туризъм

3.9. Туризъм

З

4 сем.

Забележка:

** Програмата е разработена по проект BG05M2OP001-2.016-019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”


ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото  и в определени други професионални направления

Социална философия

2.3. Философия

З

2 сем.

Съвременна философия

2.3. Философия

Р, З

2 сем.

Екзистенциално споделяне

2.3. Философия

З

2 сем.

Психология. Приложна психология

3.2. Психология

З

2 сем.

Психология на личността. Консултативна психология*

3.2. Психология

 З

2 сем.

Психология. Социална психология

3.2. Психология

 З

2 сем.

Политическа психология

3.2. Психология

 З

2 сем.

Политология. Дипломация и национална сигурност

3.3. Политически науки

З

2 сем.

Политология. Международни отношения

3.3. Политически науки

Д

2 сем.

Корпоративна и информационна сигурност

9.1. Национална сигурност

Р, З

2 сем.

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в друго професионално направление

Социална философия

2.3. Философия

З

3 сем.

Екзистенциално споделяне

2.3. Философия

З

3 сем.

Философия

2.3. Философия

З

4 сем.

Психология

3.2. Психология

З

4 сем.

Психология - Филиал Враца, ПК-Плевен

3.2. Психология

З

4 сем.

Политология

3.3. Политически науки

З

4 сем.

Политология. Дипломация и национална сигурност

3.3. Политически науки

З

3 сем.

Политология. Дипломация и национална сигурност – Филиал Враца, ПК-Плевен

3.3. Политически науки

З

3 сем.

Политология. Международни отношения

3.3. Политически науки

Д

3 сем.

Корпоративна и информационна сигурност

9.1. Национална сигурност

Р, З

3 сем.

Забележка:

*    Програмата ще стартира след получаване на утвърдително решение на Акредитационния съвет на НАОА.

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри

в същото и в определени други професионални направления

География и икономика

1.3. Педагогика на обучението по ...

Р, З

2 сем.

История. Българска история

2.2. История и археология

Р, З

2 сем.

Обща история. Европейската цивилизация: антично и средновековно наследство

2.2. История и археология

Р, З

2 сем.

Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология**

2.2. История и археология

Р, З

2 сем.

История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието**

2.2. История и археология

Р, З

2 сем.

Културно-историческо наследство (Културен туризъм)

2.2. История и археология

Д

2 сем.

Археология

2.2. История и археология

З

3 сем.

Обща история. Нова и съвременна история на Европа

2.2. История и археология

Р, З

2 сем.

Архивистика и документалистика

2.2. История и археология

З

2 сем.

Музеология

2.2. История и археология

З

2 сем.

Културен туризъм

3.1. Социология, антропология и науки за културата

Д

2 сем.

Културна антропология

3.1. Социология, антропология и науки за културата

З

2 сем.

Регионално развитие***

4.4. Науки за земята

Р, З

2 сем.

География, геополитика и обществено развитие

4.4. Науки за земята

З

2 сем.

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри

в друго професионално направление

География и икономика

1.3. Педагогика на обучението по ...

З

3 сем.

История и цивилизации

1.3. Педагогика на обучението по ...

З

3 сем.

Гражданско образование

1.3. Педагогика на обучението по ...

З

3 сем.

Архивистика и документалистика

2.2. История и археология

З

3 сем.

Археология

2.2. История и археология

З

4 сем.

История. Българска история

2.2. История и археология

З

3 сем.

Обща история. Европейската цивилизация:

антично и средновековно наследство

2.2. История и археология

З

3 сем.

Етнология

3.1. Социология, антропология и

науки за културата

Д

4 сем.

Културен туризъм

3.1. Социология, антропология и

науки за културата

Д

3 сем.

Регионално развитие***

4.4. Науки за земята

Р, З

3 сем.

География, геополитика и обществено развитие

4.4. Науки за земята

З

3 сем.

Забележка:

** Програмата е разработена по проект BG05M2OP001-2.016-019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”

***Програмата се предлага в редовна форма на английски език в поделенията на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Свети Николе, Република Северна Македония.


ФАКУЛТЕТ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото и в определени други професионални направления

Технологии за обучение по математика и информатика

1.3.Педагогика на обучението по...

Р, З

2 сем.

Математика, информатика и информационни технологии

1.3.Педагогика на обучението по...

З

3 сем.

Математически структури в информационната сигурност

4.5. Математика

Р, З

3 сем.

Информатика. Корпоративни мрежови среди

4.6. Информатика и компютърни науки

Р, З

3 сем.

Компютърни науки. Приложни компютърни науки***

4.6. Информатика и компютърни науки

Р, З

3 сем.

Уеб технологии и разработване на софтуер

4.6. Информатика и компютърни науки

Р, З

3 сем.

Дигитална трансформация на бизнеса и образованието

4.6. Информатика и компютърни науки

Р, З

3 сем.

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в друго професионално направление

Математика, информатика и информационни технологии

1.3. Педагогика на обучението по..

З

4 сем.

Математика

1.3. Педагогика на обучението по..

З

3 сем.

Информатика и информационни технологии

1.3. Педагогика на обучението по..

З

3 сем.

Информатика. Корпоративни мрежови среди

4.6. Информатика и компютърни науки

Р, З

4 сем.

Компютърни науки. Приложни компютърни

науки

4.6. Информатика и компютърни науки

Р, З

4 сем.

Уеб технологии и разработване на софтуер

4.6. Информатика и компютърни науки

Р, З

4 сем.

Информационни технологии в съдебната и

изпълнителната власт

4.6. Информатика и компютърни науки

Р, З

4 сем.

Дигитална трансформация на бизнеса и образованието

4.6. Информатика и компютърни науки

Р, З

4 сем.

Дигитална трансформация на бизнеса и образованието -  ПК - Плевен

4.6. Информатика и компютърни науки

Р, З

4 сем.

Забележка:

***Програмата се предлага в редовна форма на английски език в поделенията на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Свети Николе, Република Северна Македония.


ФАКУЛТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото и в определени други професионални направления

Терапевтични практики чрез изобразително изкуство

1.3. Педагогика на обучението по ...

Р, З

2 сем.

Педагогика на обучението по изобразително

изкуство

1.3. Педагогика на обучението по ...

Р

2 сем.

Изящни изкуства-пространствен дизайн

8.2. Изобразително изкуство

Р

2 сем.

Изящни изкуства - Арт стъкло

8.2. Изобразително изкуство

Р

2 сем.

Изящни изкуства – 3D дизайн и триизмерна графика

8.2. Изобразително изкуство

Р, З

2 сем.

Изящни изкуства - графика

8.2. Изобразително изкуство

Р

2 сем.

Изящни изкуства – графичен дизайн и визуални комуникации

8.2. Изобразително изкуство

Р, З

2 сем.

Изящни изкуства – живопис

8.2. Изобразително изкуство

Р

2 сем.

Изящни изкуства – рисуване

8.2. Изобразително изкуство

Р

2 сем.

Изящни изкуства – скулптура

8.2. Изобразително изкуство

Р, З

2 сем.

Изящни изкуства – стенопис

8.2. Изобразително изкуство

Р, З

2 сем.

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в друго професионално направление

Терапевтични практики чрез изобразително изкуство

1.3. Педагогика на обучението по ...

Р, З

3 сем.

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

1.3. Педагогика на обучението по ...

Р

3 сем.

Изящни изкуства-пространствен дизайн

8.2. Изобразително изкуство

Р

4 сем.

Изящни изкуства – 3D дизайн и триизмерна графика

8.2. Изобразително изкуство

Р, З

4 сем.

Изящни изкуства - графика

8.2. Изобразително изкуство

Р

4 сем.

Изящни изкуства – графичен дизайн и визуални комуникации

8.2. Изобразително изкуство

Р, З

4 сем.

Изящни изкуства – живопис

8.2. Изобразително изкуство

Р,З

4 сем.

Изящни изкуства – стенопис

8.2. Изобразително изкуство

Р, З

4 сем.

Изящни изкуства – рисуване

8.2. Изобразително изкуство

Р

4 сем.

Изящни изкуства – скулптура

8.2. Изобразително изкуство

Р

4 сем.


ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото и в определени други професионални направления

Църковна история и богослужебно предание

2.4. Религия и теология

Р, З

2 сем.

Богословие на личността и обществото

2.4. Религия и теология

Р, З, Д

2 сем.

Църковни изкуства

8.2. Изобразително изкуство

Р, З

2 сем.

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

Религиозно образование

2.4. Религия и теология

Р, З

2 сем.

Теология

2.4. Религия и теология

Р, З

4 сем.

Църковни изкуства

8.2. Изобразително изкуство

Р

3 сем. 

СПОДЕЛИ В