Магистърски програми по факултети

Прием 2023
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРИЕМ МАГИСТЪР 2023

За бакалаври или магистри в същото професионално направление

Наименование

Форма

Срок сем.

Условие за прием

Място на обучение

Брой изпити

Направление

Педагогика на ранното детство

Р, З

2

Бакалаври или магистри от професионално направление 1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по …, както и завършили други професионални направления, които притежават професионална квалификация "учител"

В. Търново

1.2. Педагогика

Приобщаващо образование. Специална педагогика

Р, З, Д

2

Бакалаври или магистри от професионално направление 1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по ... 

В. Търново

1.2. Педагогика

Социалнопедагогическа работа с деца в риск

З

2

Бакалаври или магистри по специалности социална педагогика, специална педагогика, психология, социални дейности или други сродни специалности както и специалности от професионално направление 1.2. Педагогика.

Враца

1.2. Педагогика

Социалнопедагогическа работа с деца в риск

З, Д

2

Бакалаври или магистри по специалности социална педагогика, специална педагогика, психология, социални дейности или други сродни специалности както и специалности от професионално направление 1.2. Педагогика.

В. Търново

1.2. Педагогика

Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности

Д

2

Бакалаври или магистри по специалности социална педагогика, специална педагогика, психология, социални дейности или други сродни специалности

В. Търново

1.2. Педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

Р, З

2

Бакалаври по предучилищна педагогика, начална училищна педагогика, предучилищна педагогика и чужд език, начална училищна педагогика и чужд език, начална училищна педагогика и специална педагогика, предучилищна педагогика и логопедия

В. Търново

1.2. Педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

Р, З

2

Бакалаври по предучилищна педагогика, начална училищна педагогика, предучилищна педагогика и чужд език, начална училищна педагогика и чужд език, начална училищна педагогика и специална педагогика, предучилищна педагогика и логопедия

Враца

1.2. Педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование и началния етап на СОУ

Р, З

2

Бакалаври от също професионално направление, завършили бакалавърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“.

В. Търново

1.2. Педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование и началния етап на СОУ

Р, З

2

Бакалаври от също професионално направление, завършили бакалавърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“.

Враца

1.2. Педагогика

Съвременни образователни технологии

З, Д

2

Бакалаври или магистри от професионално направление „Педагогика“ или с професионална квалификация „учител“

В. Търново

1.2. Педагогика

Съвременни образователни технологии

З

2

Бакалаври или магистри от професионално направление „Педагогика“ или с професионална квалификация „учител“

Враца

1.2. Педагогика

Педагогика на деца със специални образователни потребности

Д

2

Бакалаври или магистри от професионално направление 1.2. Педагогика, притежаващи професионална квалификация „учител“

В. Търново

1.2. Педагогика

Ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности

З, Д

2

Бакалаври или магистри по специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и логопедия, Социална педагогика, Специална педагогика, Педагогика и други сродни специалности

В. Търново

1.2. Педагогика

Информационни и комуникационни технологии в началното училище

Р, З, Д

2

Бакалаври или магистри в професионално направление 1.2. Педагогика

В. Търново

1.2. Педагогика

Информационни и комуникационни технологии в образованието

Р, З, Д

2

Бакалаври или магистри в професионално направление 1.2. Педагогика

В. Търново

1.2. Педагогика

Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО)

Р, З

2

Прием на кандидати от същото направление: Кандидатите от същото направление вече притежават учителска правоспособност. Техният прием се осъществява след представяне на доказателство за равнището на владеене на английски език: Международен сертификат – минимум на равнище В 2 от Европейската езикова рамка (самостоятелно владеене). Академична справка - с хорариум от най-малко 400 часа обучение по английски език във висше училище. Диплома от езикова гимназия с профил „английски език” като първи чужд език. Приемът на кандидати, завършили бакалавърската степен на образователните програми: “Предучилищна педагогика и чужд език (английски)” и “Начална училищна педагогика и чужд език (английски)” в български висши училища, се осъществява чрез представяне на дипломата за бакалавърска степен по тези специалности.

В. Търново

1.2. Педагогика

Ръководство на музикални състави

Р, З

2

Бакалаври или магистри по специалност „Педагогика на обучението по музика“ или бакалаври или магистри по друга сродна музикална специалност, придобита в български или чужд университет или музикална академия (напр. НМА, АМТИИ), притежаващи учителска правоспособност

В. Търново

1.3. Педагогика на обучението по...

Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика

Р, З

2

Бакалаври по „Педагогика на обучението по физическо възпитание“

В. Търново

1.3. Педагогика на обучението по...

Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности

Р, З

2

Бакалаври по „Педагогика на обучението по физическо възпитание“

В. Търново

1.3. Педагогика на обучението по...

За бакалаври или магистри в други професионални направления

Управление на образованието

Р, З, Д

3

Бакалаври или магистри, притежаващи професионална квалификация "Учител"

В. Търново

1.1. Теория и управление на образованието

Управление на образованието

З

3

Бакалаври или магистри, притежаващи професионална квалификация "Учител"

Враца

1.1. Теория и управление на образованието

Социална педагогика

Д

3

Бакалаври или магистри в други професионални направления, притежаващи учителска правоспособност, както и кандидатите от специалности „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Педагогика“, „Специална педагогика“ и други сродни специалности

В. Търново

1.2. Педагогика

Социална педагогика (за кандидати без учителска правоспособност)

Д

3

Бакалаври или магистри в други професионални направления, не притежаващи учителска правоспособност

В. Търново

1.2. Педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

З

4

Бакалаври или магистри в други професионални направления и бакалаври или магистри специалности „Социална педагогика“ и „Специална педагогика“

В. Търново

1

1.2. Педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

З

4

Бакалаври или магистри в други професионални направления и бакалаври или магистри специалности „Социална педагогика“ и „Специална педагогика“

Плевен

1

1.2. Педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

З

4

Бакалаври или магистри в други професионални направления и бакалаври или магистри специалности „Социална педагогика“ и „Специална педагогика“

Враца

1

1.2. Педагогика

Информационни и комуникационни технологии в образованието

Р, З, Д

2

Бакалаври или магистри, притежаващи учителска правоспособност, независимо от специалността

В. Търново

1.2. Педагогика

Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО)

З

3

Кандидатите, които са бакалаври или магистри в друго професионално направление, представят доказателство за равнището на владеене на английски език:
• Международен сертификат – минимум на равнище В 2 от Европейската езикова рамка (самостоятелно владеене),
• Академична справка - с хорариум от най-малко 400 часа обучение по английски език във висше училище,
• Диплома от езикова гимназия с профил „английски език” като първи чужд език.

В. Търново

1.2. Педагогика

Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика

Р, З

3

Бакалаври и магистри в други професионални направления

В. Търново

1

1.3. Педагогика на обучението по...

Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности

Р, З

3

Бакалаври и магистри в други професионални направления

В. Търново

1.3. Педагогика на обучението по...

Педагогика на обучението по музика

Р, З

3

Бакалаври или магистри в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство или завършили музикални специалности в чужди университети и музикални академии, непритежаващи учителска правоспособност

В. Търново

1.3. Педагогика на обучението по...

За притежаващи ОКС "професионален бакалавър"

Предучилищна и начална училищна педагогика

З

4

Професионални бакалаври по „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“ или по „Начална училищна педагогика“ и „Начална училищна педагогика и чужд език“

В. Търново

1.2. Педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

З

4

Професионални бакалаври по „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“ или по „Начална училищна педагогика“ и „Начална училищна педагогика и чужд език“

Плевен

1.2. Педагогика

Социална педагогика

Д

4

Професионални бакалаври в професионално направление 1.2. Педагогика

В. Търново

1.2. Педагогика

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРИЕМ МАГИСТЪР 2023

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление

Наименование

Форма

Срок сем.

Условия за прием

Място на обучение

Брой изпити

Направление

Литература и култура

Р, З

2

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление

В. Търново

2.1. Филология

Транслатология с един чужд език

Р, З

2

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление. Изисква се владеене на чуждия език на ниво В2+ според ОЕЕР (удостоверено с държавен изпит, сертификат или приемен изпит).

В. Търново

1

2.1. Филология

Транслатология с два чужди езика

Р, З

3

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление. Изисква се владеене на чуждите езици на ниво В2+ според ОЕЕР (удостоверено с държавен изпит, сертификат или приемен изпит).

В. Търново

2

2.1. Филология

Транслатология със славянски или балкански език

Р

2

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление. Изисква се владеене на чуждия език на ниво В2+ според ОЕЕР (удостоверено с държавен изпит, сертификат или приемен изпит).

В. Търново

1

2.1. Филология

Английска филология. Лингвистика и превод

Р, З

2

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление. Изисква се владеене на чуждия език на ниво В2+ според ОЕЕР (удостоверено с държавен изпит, сертификат или приемен изпит).

В. Търново

1

2.1. Филология

Дигитална култура: език, литература, комуникация*

Р

2

В програмата могат да се обучават български и чужди граждани, вкл. българи от диаспората със завършена ОКС „бакалавър“ (8 семестъра или 240 кредита) или ОКС „магистър“ от професионални направление 2.1. Филология, 1.3. Педагогика на обучението по... (съответния чужд език, български език + съответен чужд език); 1.2. Педагогика (с чуждоезиково обучение). Изисква се ниво на владеене на чужд език (английски, немски, руски, френски) С1 – С1+. Полага се приемен изпит (диагностичен тест) с цел доказване на нивото на владеене на чуждия език (английски, немски, руски, френски или български като чужд.

В. Търново

2.1. Филология

Българският език - актуални приложни аспекти

Р, З

2

За кандидати, притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление 2.1. Филология - Българска филология, Приложна лингвистика. Български език, английски език и информационни технологии; както и от професионалните направления 1.3. Педагогика на обучението по... (Български език и история, Български език и география, Български език и чужд език, Български език и информационни технологии); 1.2. Педагогика;

В. Търново

2.1. Филология

Българският език като втори език (преподаване на български език в чуждоезикова среда и сред малцинствени общности)

Р, З

2

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление, както и от професионалните направления 1.3. Педагогика на обучението по... (български език + чужд език, география, история, информационни технологии и други); 1.2. Педагогика; 2.2. История и археология; 2.4. Религия и теология; 3.3. Социология, антропология и науки за културата; други хуманитарни професионални направления.

В. Търново

2.1. Филология

Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране на текстове

Р, З

2

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление

В. Търново

2.1. Филология

Конферентен превод с един чужд език (английски или френски)

Р

2

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление или други професионални направления с доказано владеене на чуждия език на ниво С1 според ОЕЕР. Приемният изпит е задължителен за всички кандидати. За прием 2023 -2024 учебна година, програмата не се предлага с немски език!

В. Търново

1

2.1. Филология

Конферентен превод с английски език и втори чужд език (френски език)

Р

2

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление или други професионални направления с доказано владеене на чуждите езици на ниво С1 според ОЕЕР. Приемният изпит е задължителен за всички кандидати. За прием 2023-202 учебна година вторият чужд език може да е само френски език!

В. Търново

2

2.1. Филология

Конферентен превод с френски език и втори чужд език (английски език)

Р

2

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление или други професионални направления с доказано владеене на чуждите езици на ниво С1 според ОЕЕР. Приемният изпит е задължителен за всички кандидати. За прием 2023-2024 учебна година вторият чужд език може да е само английски език!

В. Търново

2

2.1. Филология

Англицистика. Език - култура - литература

Р, З

2

За кандидати притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление, както и за кандидати от друго направление (1.3. Педагогика на обучението по...). Изисква се владеене на чуждия език на ниво В2+ според ОЕЕР (удостоверено с държавен изпит, сертификат или приемен изпит).

В. Търново

1

2.1. Филология

Психология на езиковата комуникация

Р, З

2

За кандидати, притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото или друго професионално направление (от областите на висше образование: 1. Педагогически науки, 2. Хуманитарни науки, 3. Социални, стопански и правни науки).

В. Търново

2.1. Филология

Средновековна българска християнска култура

Р, З

2

За притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в същото професионално направление и за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления – 1.3. Педагогика на обучението по... – специалности, свързани с история, етнология; 2.2. История и археология; 2.4. Религия и теология; 3.1. Социология, антропология и науки за културата; 3.9. Туризъм.

В. Търново

2.1. Филология

Дигитални комуникации и медии*

З

2

Програмата е предназначена за студенти с квалификация в професионални направления от научни области:

• Социални, стопански и правни науки; • Хуманитарни науки;

• Педагогически науки; • Сигурност и отбрана

В. Търново

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Комуникационен и библиотечен мениджмънт

Р, З

2

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление

В. Търново

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

За притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления

Английски език и чуждоезиково обучение в средното училище

Р, З

4

За притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления и за кандидати от същото професионално направление, които не притежават професионална и педагогическа квалификация по Английски език. Изисква се владеене на чуждия език на ниво В2+ според ОЕЕР (удостоверено с държавен изпит, сертификат или приемен изпит)

В. Търново

1

1.3. Педагогика на обучението по...

Немски език и чуждоезиково обучение в средното училище

Р, З

4

За притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления и за кандидати от същото професионално направление, които не притежават професионална и педагогическа квалификация по Немски език. Изисква се владеене на чуждия език на ниво В2+ според ОЕЕР (удостоверено с държавен изпит, сертификат или приемен изпит).

В. Търново

1

1.3. Педагогика на обучението по...

Педагогика на обучението по български език и литература

Р, З

4

За кандидати притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления и за кандидати от същото професионално направление, които не притежават професионална и педагогическа квалификация по Български език и литература.

В. Търново

1.3. Педагогика на обучението по...

Английска филология. Лингвистика и превод

Р, З

2

За притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления. Изисква се владеене на английски език на ниво В2+ според ОЕЕР (удостоверено с държавен изпит, сертификат или приемен изпит).

В. Търново

1

2.1. Филология

Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране на текстове

Р, З

2

За притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления - 1.2. Педагогика; 1.3. Педагогика на обучението по... (специалности, свързани с български език, чужд език, история); 2.3. Философия; 3.1 Социология, антропология и науки за културата; 3.2. Психология; 3.3. Политически науки; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки; 3.6. Право; 3.7. Администрация и управление; 3.9. Туризъм

В. Търново

2.1. Филология

Литература и култура

Р, З

2

За притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления - 1.2. Педагогика; 1.3 Педагогика на обучението по... (специалности, свързани с български език, чужд език, история); 2.3. Философия; 3.1. Социология, антропология и науки за културата; 3.2. Психология; 3.3. Политически науки; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

В. Търново

2.1. Филология

Транслатология с един чужд език

Р, З

3

За притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления. Изисква се владеене на чуждия език на ниво В2+ според ОЕЕР (удостоверено с държавен изпит, сертификат или приемен изпит).

В. Търново

1

2.1. Филология

Транслатология с два чужди езика

Р, З

3

За притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления. Изисква се владеене на чуждия език на ниво В2+ според ОЕЕР (удостоверено с държавен изпит, сертификат или приемен изпит).

В. Търново

2

2.1. Филология

Транслатология със славянски или балкански език

Р

4

За притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления. Изисква се владеене на чуждия език на ниво В2+ според ОЕЕР (удостоверено с държавен изпит, сертификат или приемен изпит).

В. Търново

1

2.1. Филология

Българският език - актуални приложни аспекти

Р, З

2

За кандидати от небългаристични специалности, които са изучавали дисциплината „Съвременен български език“ („Българска граматика“).

В. Търново

2.1. Филология

Дигитална култура: език, литература, комуникация*

Р

4

В програмата могат да се обучават български и чужди граждани, вкл. българи от диаспората със съответното ниво на владеене на чужд език, със завършена ОКС „бакалавър“ (8 семестъра и 240 кредита или 6 семестъра и 180 кредита) или ОКС „магистър“ в професионални области и направления, различни от ПН 2.1.Филология, като 1. Педагогически науки, 2. Хуманитарни науки, 3. Социални и стопански науки, 8. Изкуства и 9. Национална сигурност и отбрана. Изисква се ниво на владеене на чужд език (английски, немски, руски, френски) В2 – В2+. Полага се приемен изпит (диагностичен тест) с цел доказване на нивото на владеене на чуждия език.к (английски, немски, руски, френски или български като чужд)

В. Търново

2.1. Филология

Комуникационен и библиотечен мениджмънт

Р, З

2

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в друго професионално направления

В. Търново

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРИЕМ МАГИСТЪР 2023

За бакалаври или магистри в същото професионално направление

Наименование

Форма

Срок сем.

Условия за прием

Място на обучение

Брой изпити

Направление

Социални дейности

З

2

Бакалаври или магистри в същото професионално направление 3.4. „Социални дейности” или по образователни програми (специалности): Теология и социално служение, Социална педагогика, Психология

В. Търново

3.4. Социални дейности

Социална работа в дългосрочните грижи

З

2

Бакалавър или магистър в същото професионално направление 3.4. „Социални дейности” или по образователни програми: Социална педагогика, Специална педагогика, Психология, Кинезитерапия, Ерготерапия, Медицинска рехабилитация.

В. Търново

3.4. Социални дейности

Социално предприемачество

З

2

Бакалаври или магистри в същото професионално направление 3.4. "Социални дейности"

В. Търново

3.4. Социални дейности

Психо-социална рехабилитация

З

2

Бакалаври или магистри в същото професионално направление 3.4. Социални дейности и специалности: Социална педагогика, Специална педагогика, Психология, Кинезитерапия, Ерготерапия, Медицинска рехабилитация

В. Търново

3.4. Социални дейности

Социални иновации и социални политики*

З

2

Бакалаври или магистри по специалности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки.

В. Търново

3.4. Социални дейности

Бизнес администрация

З, Д

2

Бакалаври или магистри в професионални направления 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика

В. Търново

3.7. Администрация и управление

Управление на проекти

З

2

Бакалаври или магистри в професионални направления 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика

В. Търново

3.7. Администрация и управление

Публична администрация

З, Д

2

Бакалаври или магистри в професионални направления 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика

В. Търново

3.7. Администрация и управление

Управление на човешките ресурси

З

2

Бакалаври или магистри в професионални направления 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика

В. Търново

3.7. Администрация и управление

Дигитално предприемачество

З

3

Бакалаври или магистри в професионални направления 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика

В. Търново

3.7. Администрация и управление

Маркетинг

Р, З, Д

2

Бакалаври или магистри в същото професионално направление (икономическа специалност) или по специалност „Стопанско управление“

В. Търново

3.8. Икономика

Международни икономически отношения. Международна икономика

З, Д

2

Бакалаври или магистри в същото професионално направление (икономическа специалност) или по специалност „Стопанско управление“

В. Търново

3.8. Икономика

Счетоводство и контрол. Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия

З

2

За кандидати, притежаващи степен бакалавър по Счетоводство и контрол

В. Търново

3.8. Икономика

Счетоводство и контрол. Счетоводство на предприятието

З

3

Бакалаври или магистри в същото професионално направление (икономическа специалност) или по специалност „Стопанско управление“

В. Търново

3.8. Икономика

Финансово-счетоводен мениджмънт

З, Д

2

Бакалаври или магистри в същото професионално направление (икономическа специалност) или по специалност „Стопанско управление“

В. Търново

3.8. Икономика

Финанси

Д

2

Бакалаври или магистри в същото професионално направление (икономическа специалност) или по специалност „Стопанско управление“

В. Търново

3.8. Икономика

Общински финанси (съвместно с ВУЗФ-гр. София)

З

2

Бакалаври или магистри в професионални направления 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика

В. Търново

3.8. Икономика

Туризъм. Събитиен туризъм

З

2

За кандидати със завършена образователно-квалификационна степен бакалавър по туризъм

В. Търново

3.9. Туризъм

За бакалаври или магистри в други професионални направления

Социално предприемачество

З

3

Бакалаври или магистри в други професионални направления

В. Търново

3.4. Социални дейности

Социални дейности

З

3

Бакалаври или магистри в други професионални направления

В. Търново

3.4. Социални дейности

Здравен мениджмънт

З

3

Бакалаври или магистри в други професионални направления

В. Търново

3.7. Администрация и управление

Бизнес администрация

З, Д

3

Бакалаври или магистри в други професионални направления

В. Търново

3.7. Администрация и управление

Управление на проекти

З

3

Бакалаври или магистри в други професионални направления

В. Търново

3.7. Администрация и управление

Дигитално предприемачество

З

3

Бакалаври или магистри в други професионални направления

В. Търново

3.7.Администрация и управление

Публична администрация

З, Д

3

Бакалаври или магистри в други професионални направления

В. Търново

3.7. Администрация и управление

Управление на човешките ресурси

З

3

Бакалаври или магистри в други професионални направления

В. Търново

3.7. Администрация и управление

Маркетинг

Р, З, Д

4

Бакалаври или магистри в други професионални направления

В. Търново

3.8. Икономика

Финанси

Д

4

Бакалаври или магистри в други професионални направления

В. Търново

3.8. Икономика

Счетоводство и контрол

Д

4

Бакалаври или магистри в други професионални направления

В. Търново

3.8. Икономика

Международни икономически отношения. Международен бизнес

З

4

Бакалаври или магистри в други професионални направления

В. Търново

3.8. Икономика

Туризъм

З

3

Бакалаври или магистри в други професионални направления

В. Търново

3.9. Туризъм

За притежаващи ОКС "професионален бакалавър"

Социални дейности

З

4

Професионални бакалаври в същото професионално направление

В. Търново

3.4. Социални дейности

Бизнес администрация

Д

4

Професионални бакалаври в същото професионално направление

В. Търново

3.7. Администрация и управление

Маркетинг

Р, З, Д

4

Професионални бакалаври в същото професионално направление

В. Търново

3.8. Икономика

Туризъм

З

4

Професионални бакалаври в същото професионално направление

В. Търново

3.9. ТуризъмФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРИЕМ МАГИСТЪР 2023

За бакалаври или магистри в същото професионално направление

Наименование

Форма

Срок сем.

Условия за прием

Място на обучение

Брой изпити

Направление

Социална философия

З

2

За завършили същото професионално направление 2.3. Философия

В. Търново

2.3. Философия

Екзистенциално споделяне

З

2

За завършили същото професионално направление 2.3. Философия

В. Търново

2.3. Философия

Политическа психология

З

2

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в професионални направления от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни: Психология, Политически науки, Право, Обществени комуникации и информационни науки, Социология, Антропология и науки за културата, Администрация и управление, Социални дейности

В. Търново

3.2. Психология

Приложна психология

З

2

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в същото професионално направление 3.2. Психология

В. Търново

3.2. Психология

Психология. Психология на личността

Р, З

2

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в същото професионално направление 3.2. Психология

В. Търново

3.2. Психология

Психология. Социална психология

З

2

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в същото професионално направление 3.2. Психология

В. Търново

3.2. Психология

Политология. Дипломация и национална сигурност

З

2

За завършили специалност “Политология”, направление 3.3. Политически науки и специалност ”Национална сигурност”, направление 9.1. Национална сигурност (специалисти).

В. Търново

3.3. Политически науки

Политология. Международни отношения

Р, Д

2

За завършили специалност “Политология”, направление 3.3. Политически науки и специалност ”Национална сигурност”, направление 9.1. Национална сигурност (специалисти), специалности от направление 3.6 Право и 3.8 Икономика

В. Търново

3.3. Политически науки

Корпоративна и информационна сигурност

Р, З

2

За завършили същото професионално направление 9.1 Национална сигурност и 9.2 Военно дело

В. Търново

9.1. Национална сигурност

За бакалаври или магистри в други професионални направления

Социална философия

З

3

За завършили друго професионално направление

В. Търново

2.3. Философия

Екзистенциално споделяне

З

3

За завършили друго професионално направление

В. Търново

2.3. Философия

Философия

З

4

За завършили друго професионално направление

В. Търново

2.3. Философия

Психология

З

4

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в друго професионално направление

В. Търново

3.2. Психология

Психология

З

4

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в друго професионално направление

Плевен

3.2. Психология

Психология

З

4

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в друго професионално направление

Враца

3.2. Психология

Политическа психология

З

4

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ по специалности в професионални направления „Икономика“ и „Туризъм“ от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни или по специалности в професионалните направления на всички области на висше образование извън област 3.

В. Търново

3.2. Психология

Политология

Р, З

4

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в друго професионално направление

В. Търново

3.3. Политически науки

Политология

З

4

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в друго професионално направление

Плевен

3.3. Политически науки

Политология

З

4

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в друго професионално направление

Враца

3.3. Политически науки

Политология. Дипломация и национална сигурност

Р, З

3

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в друго професионално направление

В. Търново

3.3. Политически науки

Политология. Дипломация и национална сигурност

З

3

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в друго професионално направление

Плевен

3.3. Политически науки

Политология. Дипломация и национална сигурност

З

3

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в друго професионално направление

Враца

3.3. Политически науки

Политология. Международни отношения

Д

3

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в друго професионално направление

В. Търново

3.3. Политически науки

Корпоративна и информационна сигурност

Р, З

3

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в друго професионално направление

В. Търново

9.1. Национална сигурност

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРИЕМ МАГИСТЪР 2023

За бакалаври или магистри в същото професионално направление

Наименование

Форма

Срок сем.

Условия за прием

Място на обучение

Брой изпити

Направление

География и икономика

Р, З

2

Бакалаври или магистри в същото професионално направление и за завършили специалностите: „География“ (с учителска правоспособност), „История и география“, „Български език и география“, „География и биология“

В. Търново

1.3. Педагогика на обучението по...

Археология

З

3

Бакалаври по специалност „Археология“

В. Търново

2.2. История и археология

История. Българска история

Р, З

2

Бакалаври или магистри в същото професионално направление и за завършили специалностите: „География“ (с учителска правоспособност), „История и география“, „Български език и география“, „География и биология“

В. Търново

2.2. История и археология

Обща история. Европейска цивилизация: антично и средновековно наследство

Р, З

2

Бакалаври или магистри по специалности в същото професионално направление и специалностите: „История“, „Археология“, „История и география“, „История и философия“, „История и чужд език“, „Български език и история“, „Етнология“, „Балканистика“ (с профил История)

В. Търново

2.2. История и археология

История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието*

Р, З

2

За притежаващите ОКС „бакалавър“ в специалностите в направление 2.2. История и археология, специалностите с профил история в направление 1.3. Педагогика на обучението по…, както и специалностите Етнология и Етнология и културна антропология в направление 3.1.

В. Търново

2.2. История и археология

Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология*

Р, З

2

За ОКС „бакалавър” или „магистър” по специалностите от професионално направление 2.2 История и археология, 1.3. Педагогика на обучението по... – специалности История и география, Български език и история, История и философия, История и чужд език (английски/френски език), както и специалност Етнология/Етнология и културна антропология от направление 3.1.

В. Търново

2.2. История и археология

Културно-историческо наследство /Културен туризъм/

Р, З, Д

2

За кандидати с ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ и от професионалните направления: 1.3. Педагогика на обучението по... (история + география, български език, философия, чужд език и други); 2.4. Религия и теология; 3.1. Социология, антропология и науки за културата; 3.9. Туризъм

В. Търново

1

2.2. История и археология

Обща история. Нова и съвременна история на Европа

Р, З

2

Бакалаври или магистри в същото професионално направление и специалностите: „История“, „Археология“, „История и география“, „История и философия“, „История и чужд език“, „Български език и история“, „Етнология“, „Балканистика“ (с профил История)

В. Търново

2.2. История и археология

Архивистика и документалистика

З

2

Бакалаври или магистри в същото професионално направление и специалностите: „История“, „Археология“, „История и география“, „История и философия“, „История и чужд език“, „Български език и история“, „Етнология“, „Балканистика“ (с профил История)

В. Търново

2.2. История и археология

Музеология

З

2

Бакалаври или магистри по специалности в същото професионално направление и специалностите: „История“, „Археология“, „Етнология“, „Културен туризъм“, „История и география“, „Български език и история“, „История и философия“, „История и чужд език“, „Балканистика“ (с профил История)

В. Търново

2.2. История и археология

Културен туризъм

Р, З, Д

2

Бакалаври или магистри по специалности в същото професионално направление и за завършили специалности: „Културен туризъм“, „Етнология“, „История“, „Археология“, „История и география“, „Български език и история“, „История и философия“, „История и чужд език“, „География“, „Български език и география“

В. Търново

3.1. Социология, антропология и науки за културата

Културна антропология

Р, З

2

Бакалаври или магистри по специалности от същото професионално направление и от професионално направление 2.2. История и археология, както и за завършили специалности: „Български език и история“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“

В. Търново

3.1. Социология, антропология и науки за културата

Регионално развитие

З

2

Бакалаври или магистри в същото професионално направление и за завършили специалностите: „География“, „История и география“, „Български език и география“, „География и биология“, „Регионално развитие и политика“, Регионално развитие и геоикономика“ и др.

В. Търново

4.4. Науки за земята

География, геополитика и обществено развитие

Р, З

2

Бакалаври или магистри в същото професионално направление и за завършили специалностите: „География“, „История и география“, „Български език и география“, „География и биология“, „Регионално развитие и политика“, „Регионално развитие и геоикономика“ и др.

В. Търново

4.4. Науки за земята

За бакалаври или магистри в други професионални направления

Наименование

Форма

Срок сем.

Условия за прием

Място на обучение

Брой изпити

Направление

География и икономика

Р, З

3

Бакалаври или магистри в други професионални направления

В. Търново

1.3. Педагогика на обучението по...

История и цивилизации

Р, З

3

Бакалаври или магистри в други професионални направления

В. Търново

1.3. Педагогика на обучението по...

Гражданско образование

З

3

Бакалаври или магистри в други професионални направления

В. Търново

1.3. Педагогика на обучението по...

Архивистика и документалистика

З

3

Бакалаври или магистри в други професионални направления

В. Търново

2.2. История и археология

История. Българска история

Р, З

3

Бакалаври или магистри в други професионални направления

В. Търново

2.2. История и археология

Обща история. Европейска цивилизация: антично и средновековно наследство

Р, З

3

Бакалаври или магистри в други професионални направления

В. Търново

2.2. История и археология

Етнология

Д

4

Бакалаври или магистри в други професионални направления

В. Търново

3.1. Социология, антропология и науки за културата

Културен туризъм

Р, З, Д

3

Бакалаври или магистри в други професионални направления

В. Търново

3.1. Социология, антропология и науки за културата

Археология

З

4

Бакалаври или магистри в други професионални направления

В. Търново

2.2. История и археология

Регионално развитие

З

3

Бакалаври или магистри в други професионални направления

В. Търново

4.4. Науки за земята

География, геополитика и обществено развитие

Р, З

3

Бакалаври или магистри в други професионални направления

В. Търново

4.4. Науки за земята


ФАКУЛТЕТ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ФАКУЛТЕТ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ПРИЕМ МАГИСТЪР 2023

За бакалаври или магистри в същото професионално направление

Наименование

Форма

Срок сем.

Условия за прием

Място на обучение

Брой изпити

Направление

Технологии за обучение по математика и информатика

Р, З

2

Кандидатите за обучение по тази програма трябва да притежават ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в същото професионално направление. Те трябва да притежават професионална квалификация „учител“ по математика и информатика/информационни технологии.

В. Търново

1.3. Педагогика на обучението по...

Математика, информатика и информационни технологии

З

3

За завършили висше образование в професионални направления 4.5. Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 3.8. Икономика (икономическа и бизнес информатика, приложна информатика,)

В. Търново

1.3. Педагогика на обучението по...

Математически структури в информационната сигурност

Р, З

3

За кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност от професионални направления 4.5. Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки, 1.3. Педагогика на обучението по математика и информатика, и инженерни специалности по софтуерни, компютърни и комуникационни системи и технологии

В. Търново

4.5. Математика

Информатика. Информационни системи

Р, З

3

За кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност от професионални направления 4.5.Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност Математика и информатика (или Педагогика на обучението по математика и информатика) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … и специалности от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника

В. Търново

4.6. Информатика и компютърни науки

Информатика. Корпоративни мрежови среди

Р, З

3

За кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност от професионални направления 4.5.Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност Математика и информатика (или Педагогика на обучението по математика и информатика) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … и инженерни специалности по софтуерни, компютърни и комуникационни системи и технологии

В. Търново

4.6. Информатика и компютърни науки

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

Р, З

3

За кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност от професионални направления 4.5.Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност Математика и информатика (или Педагогика на обучението по математика и информатика) и инженерни специалности по софтуерни, компютърни и комуникационни системи и технологии

В. Търново

4.6. Информатика и компютърни науки

Уеб технологии и разработване на софтуер

Р, З

3

За кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалност от професионални направления 4.5.Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност Математика и информатика (или Педагогика на обучението по математика и информатика) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, както и инженерни специалности от областта на софтуерните, компютърните и комуникационните системи и технологии

В. Търново

4.6. Информатика и компютърни науки

За бакалаври или магистри в други професионални направления

Математика, информатика и информационни технологии

З

4

За завършили висше образование в друго професионално направление

В. Търново

1.3. Педагогика на обучението по...

Математика

З

3

За завършили висше образование в друго професионално направление

В. Търново

1.3. Педагогика на обучението по...

Информатика и информационни технологии

З

3

За завършили висше образование в друго професионално направление

В. Търново

1.3. Педагогика на обучението по...

Информатика. Информационни системи

Р, З

4

За кандидати завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в други професионални направления

В. Търново

4.6. Информатика и компютърни науки

Информатика. Корпоративни мрежови среди

Р, З

4

За кандидати завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в други професионални направления

В. Търново

4.6. Информатика и компютърни науки

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

Р, З

4

За кандидати завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в други професионални направления

В. Търново

4.6. Информатика и компютърни науки

Уеб технологии и разработване на софтуер

Р, З

4

За кандидати завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в други професионални направления

В. Търново

4.6. Информатика и компютърни науки

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

Р, З

4

За кандидати завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в други професионални направления

В. Търново

4.6. Информатика и компютърни науки

Дигитална трансформация на бизнеса и образованието

З

4

За кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в други професионални направления обучението в програмата е с продължителност 4 семестъра.

В. Търново

4.6. Информатика и компютърни науки


ФАКУЛТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ПРИЕМ МАГИСТЪР 2023

За бакалаври или магистри в същото професионално направление

Наименование

Форма

Срок сем.

Условия за прием

Място на обучение

Брой изпити

Направление

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Р

2

За бакалаври или магистри в специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, които притежават педагогическа правоспособност.

В. Търново

1

1.3. Педагогика на обучението по...

Терапевтични практики чрез изобразително изкуство

Р

2

За бакалаври или магистри в специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, които притежават педагогическа правоспособност.

В. Търново

1

1.3. Педагогика на обучението по...

Изящни изкуства - 3D дизайн и триизмерна графика

Р, З

2

За бакалаври или магистри от професионални направления 8.2. Изобразително изкуство и 1.3. Педагогика на обучението по... - специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“.

В. Търново

1

8.2. Изобразително изкуство

Изящни изкуства - Арт стъкло

Р

2

За бакалаври или магистри от професионални направления 8.2. Изобразително изкуство и 1.3. Педагогика на обучението по... - специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“.

В. Търново

1

8.2. Изобразително изкуство

Изящни изкуства - Графика

Р

2

За бакалаври или магистри от професионални направления 8.2. Изобразително изкуство и 1.3. Педагогика на обучението по... - специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“.

В. Търново

1

8.2. Изобразително изкуство

Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации

Р, З

2

За бакалаври или магистри от професионални направления 8.2. Изобразително изкуство и 1.3. Педагогика на обучението по... - специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“.

В. Търново

1

8.2. Изобразително изкуство

Изящни изкуства - Живопис

Р

2

За бакалаври или магистри от професионални направления 8.2. Изобразително изкуство и 1.3. Педагогика на обучението по... - специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“.

В. Търново

1

8.2. Изобразително изкуство

Изящни изкуства - Пространствен дизайн

Р

2

За бакалаври или магистри от специалности „Изящни изкуства – графичен дизайн и визуални комуникации“ и 1.3. Педагогика на обучението по... - специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“.

В. Търново

1

8.2. Изобразително изкуство

Изящни изкуства - Рисуване

Р

2

За бакалаври или магистри от професионални направления 8.2. Изобразително изкуство и 1.3. Педагогика на обучението по... - специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“.

В. Търново

1

8.2. Изобразително изкуство

Изящни изкуства - Скулптура

Р

2

За бакалаври или магистри от професионални направления 8.2. Изобразително изкуство и 1.3. Педагогика на обучението по... - специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“.

В. Търново

1

8.2. Изобразително изкуство

Изящни изкуства - Стенопис

Р, З

2

За бакалаври или магистри от професионални направления 8.2. Изобразително изкуство и 1.3. Педагогика на обучението по... - специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“.

В. Търново

1

8.2. Изобразително изкуство

За бакалаври или магистри в други професионални направления

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Р

3

За бакалаври или магистри в професионални направления : 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 5.13. Общо инженерство ( дизайн), 8.1.Теория на изкуствата, 8.2. Изобразително изкуство.

В. Търново

1

1.3. Педагогика на обучението по...

Терапевтични практики чрез изобразително изкуство

Р

4

За бакалаври или магистри в друго професионално направление

В. Търново

1

1.3. Педагогика на обучението по...

Изящни изкуства - 3D дизайн и триизмерна графика

Р, З

4

За бакалаври или магистри в друго професионално направление.

В. Търново

1

8.2. Изобразително изкуство

Изящни изкуства - Графика

Р

4

За бакалаври или магистри в друго професионално направление

В. Търново

1

8.2. Изобразително изкуство

Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации

Р, З

4

За бакалаври или магистри в друго професионално направление.

В. Търново

1

8.2. Изобразително изкуство

Изящни изкуства - Живопис

Р

4

За бакалаври или магистри в друго професионално направление

В. Търново

1

8.2. Изобразително изкуство

Изящни изкуства - Пространствен дизайн

Р

4

За бакалаври или магистри в друго професионално направление

В. Търново

1

8.2. Изобразително изкуство

Изящни изкуства - Рисуване

Р

4

За бакалаври или магистри в друго професионално направление

В. Търново

1

8.2. Изобразително изкуство

Изящни изкуства - Скулптура

Р

4

За бакалаври или магистри в друго професионално направление

В. Търново

1

8.2. Изобразително изкуство

Изящни изкуства - Стенопис

Р

4

За бакалаври или магистри в друго професионално направление

В. Търново

1

8.2. Изобразително изкуство


ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРИЕМ МАГИСТЪР 2023

За бакалаври или магистри в същото професионално направление

Наименование

Форма

Срок сем.

Условия за прием

Място на обучение

Брой изпити

Направление

Църковна история и богослужебно предание

Р, З

2

За кандидати, завършили направление 2.4. Религия и теология

В. Търново

2.4. Религия и теология

Богословие на личността и обществото

Р, З, Д

2

За кандидати, завършили направление 2.4. Религия и теология

В. Търново

2.4. Религия и теология

Църковни изкуства

Р

2

За кандидати, завършили същото професионално направление 8.2. специалност „Църковни изкуства“, за кандидати, завършили други специалности в направление 8.2. Изобразително изкуство, различни от специалността „Църковни изкуства“ или „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“

В. Търново

8.2. Изобразително изкуство

За бакалаври или магистри в други професионални направления

Религиозно образование

Р, З

2

За кандидати, които са бакалаври и магистри от други професионални направления, с придобита педагогическа правоспособност.

В. Търново

2.4. Религия и теология

Теология

Р, З

4

За кандидати завършили ОКС бакалавър или магистър по други професионални направления.

В. Търново

2.4. Религия и теология

Църковни изкуства

Р

3

За кандидати завършили ОКС бакалавър или магистър по други професионални направления.

В. Търново

8.2. Изобразително изкуство 

СПОДЕЛИ В