Акредитация

Акредитирани професионални направления

3.6. Право

 • Образователно-квалификационна степен „магистър”
 • Получена акредитация на 17.10.2013 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8,51 (осем цяло и петдесет и една стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 5 години (18.10.2018 година)
 • Определен капацитет на специалността от 1300 (хиляда и триста) студенти редовна и задочна форма на обучение

Акредитирани докторски програми

3.6 Право

Граждански процес

 • Получена акредитация на 17.10.2013 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8.18 (осем цяло и осемнадесет стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 5 години (17.10.2018 година)

История на правото

 • Получена акредитация на 17.10.2013 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8.64 (осем цяло и шестдесет и четири стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 5 години (17.10.2018 година)

Теория на държавата и правото

 • Получена акредитация на 12.01.2017 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8.98 (осем цяло и деветдесет и осем стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 5 години (17.10.2022 година)

Конституционно право

 • Получена акредитация на 12.01.2017 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8.94 (осем цяло и деветдесет и четири стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 5 години (12.01.2022 година)

Административно право и процес

 • Получена акредитация на 12.01.2017 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8.80 (осем цяло и осемдесет стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 5 години (12.01.2022 година)

Гражданско и семейно право

 • Получена акредитация на 17.10.2013 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8.34 (осем цяло и тридесет и четири стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 5 години (17.10.2018 година)

Финансово право

 • Получена акредитация на 12.01.2017 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9.04 (девет цяло и четири стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (12.01.2023 година)

Наказателно процесуално право

 • Получена акредитация на 07.01.2016 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9.05 (девет цяло и пет стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (07.01.2022 година)

Международно право и международни отношения

 • Получена акредитация на 07.01.2016 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9.00 (девет цяло)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (07.01.2022 година)

Наказателно право

 • Получена акредитация на 12.01.2017 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9.05 (девет цяло и пет стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (12.01.2023 година)

Трудово право и обществено осигуряване

 • Получена акредитация на 28.09.2027 г.
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8.58 (осем цяло и петдесет и осем стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 5 години (28.09.2022 година)
СПОДЕЛИ В