История

 
 

Юридическият факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” (ВТУ) е създаден през 1991 г. като първия извънстоличен юридически факултет. За това са взети решения от Академичните съвети на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и на ВТУ. Решението на Академичния съвет на ВТУ от 17.12.1990 г. е допълнено с решенията на Академичния съвет от 26.04.1991 г. за избор на Деканско ръководство и съставяне на Факултетски съвет на Юридическия факултет на ВТУ. От 1999 г. Юридическият факултет е обединен със „Стопански факултет“ в „Стопанско – юридически факултет“ /АС Пр. № 11/20.12.1999 г./ От 2001 г. Специалност „Право“ е включена в структурата на “Историческия факултет”, по силата на ПМС № 160 от 20.06.2001 г. за откриване, преобразуване и закриване на основни звена в структурата на държавните висши училища и прераства в “Историко-юридически факултет”. Вследствие на Решение на МС № 371/21.05.2009 г., Народното събрание, на основание, чл. 9, ал. 2, т. 1 ЗВО, приема Решение за преобразуване на Историко-юридическия факултет в структурата на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” в Юридически факултет и Исторически факултет /Обн. ДВ. бр. 41/02.06.2009 г./. От този момент Юридическият факултет отново е обособен самостоятелно в структурата на ВТУ. В него се организира и провежда обучение по специалност “Право”.

В Юридическия факултет са сформирани три катедри за преподавателите от спец. Право - Катедра „Публичноправни науки“, „Наказателноправни науки“ и „Частноправни науки”. Ръководители на катедрите към настоящия момент са съответно доц. д-р Юрий Кучев, доц. дюн Георги Митов  и проф. дюн Георги Стефанов.

СПОДЕЛИ В