Факултетен съвет

Ф А К У Л Т Е Т Е Н    С Ъ В Е Т

/мандат 2023-2027 г./ 

Квота ХАБИЛИТИРАНИ преподаватели  (16)

проф. д-р Светослав Ангелов Косев

проф. д-р Владимир Димитров Аврамов

проф. д-р Мартина Маринова Караиванова – Аврамова

проф. д-р Младен Иванов Младенов

доц. д-р Анастасия Венкова Тонкова

доц.        Борис Желев Георгиев

доц.        Георги Минчев Георгиев

доц. д-р Деница Веселинова Янева

доц.        Йордан Николаев Йорданов

доц. д-р Костадин Георгиев Млячков

доц.        Красимир Георгиев Карабаджаков

доц. д-р Красимира Борисова Друмева

доц. д-р Маринета Георгиева Млячкова 

доц. д-р Милен Петков Джановски

доц. д-р Николай Георгиев Коев

доц.        Христо Иванов Керин

Квота НЕХАБИЛИТИРАНИ преподаватели (4)

гл. ас. д-р Атанас Димитров Марков

гл. ас. д-р Даниел Георгиев Иванов

гл. ас. д-р Николина Милчева Джановска

ас. д-р Симеон Живков Желев

Квота СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ     (1)

Ирина Веселинова Маркова


СПОДЕЛИ В