Акредитация

Акредитирани професионални направления:


8.2. Изобразително изкуство

 • Образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър"
 • Получена акредитация на 20.11.2013 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,23 (девет цяло и двадесет и три)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (20.11.2019 година)

1.3. Педагогика на обучението по...

 • Образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър"
 • Получена акредитация на 21.07.2014 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,18 (девет цяло и осемнадесет)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (21.07.2020 година)

Акредитирани докторски програми:


8.2. Изобразително изкуство

Изкуствознание и изобразително изкуство – живопис, стенопис и църковни изкуства

 • Получена акредитация на 10.10.2012 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9.55 (девет цяло и петдесет и пет)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (10.10.2018 година)

Изкуствознание и изобразително изкуство – графика, графичен дизайн и визуални комуникации, рисуване и скулптура

 • Получена акредитация на 10.10.2012 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9.36 (девет цяло и тридесет и шест)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (10.10.2018 година)

1.3. Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по изобразително изкуство

 • Получена акредитация на 27.10.2011 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,46 (девет цяло и четирдесет и шест)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (27.10.2017 година)
СПОДЕЛИ В