Правилник за приемане на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър”

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“

ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

Приет с Решение на АС № 6/13.04.2020 г., изм. с Решение на АС № 7/18.05.2020 г.

Раздел Ι

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този Правилник се уреждат условията за кандидатстване и класиране на кандидатите за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ за учебната 2020–2021 година.

Чл. 2. (1) Кандидатстването и приемането на студенти се извършва на основание чл. 21, ал. 3, чл. 42, ал. 1, т. 2, б. „б“ и „в“ и чл. 42, ал. 9, т. 2 и 3 от Закона за висшето образование (ЗВО).

(2) Кандидатите с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗВО (завършили колеж) се приемат на основание чл. 42, ал. 6 от ЗВО. Те могат да продължат образованието си в образователно-квалификационната степен „Магистър“ само в същото професионално направление съгласно чл. 42, ал. 1, т. 2, буква „б“ и § 32, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.).

Чл. 3. Приемането на студенти за обучение се извършва чрез конкурс по документи, а за определени магистърски програми – с конкурсни изпити, интервю или по други критерии, определени от съответните факултети.

Чл. 4. Обучението в ОКС „Магистър“ се провежда в редовна, задочна или дистанционна форма.

Чл. 5. (1) Обучението на студенти за придобиване на магистърска степен се извършва:

 1. по държавна поръчка и заплащане на семестриални такси, размерът на които се определя с Постановление на Министерския съвет;
 2. по договор с Университета извън държавната поръчка заплащане на семестриални такси, определени от Академическия съвет съгласно Приложение № 1, като за чуждестранни граждани се спазват разпоредбите на чл. 95, ал. 8, 9, 10, 11 и 12 от ЗВО.

(2) Ако по учебен план срокът на обучение на приетите по държавна поръчка магистри е по-дълъг от два семестъра, обучението след този срок се заплаща при условията на ал. 1, т. 2.

Чл. 6. (1) Класирането на кандидатите се извършва съобразно състезателния им бал и местата за обучение по държавна поръчка и по договор.

(2) Броят на местата по държавна поръчка се определя от Министерския съвет. Броят на местата по договор с Университета се определя от Централната комисия за приема на студенти. Местата по държавна поръчка се разпределят от факултетите.

Раздел ΙΙ

УСЛОВИЯ, ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 7. За придобиване на магистърска степен могат да кандидатстват мъже и жени, които:

 1. имат завършено висше образование и притежават образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“, „Бакалавър“ или „Магистър“.
 2. отговарят на условията на чл. 21, ал. 4 от ЗВО (успех от дипломата за завършена степен на висше образование, не по-малък от „добър“) по смисъла на §4 д, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗВО.

Чл. 8. (1) Кандидатите за обучение подават лично или чрез друго лице документи за кандидатстване на три етапа:

І прием – от 22 юни до 10 юли 2020 г. (от 8.30 до 16,00 ч.) в дирекция „Магистърски програми“ (Ректорат на ВТУ) и в бюрата за прием на документи (списъкът ще е публикуван на университетските сайтове);

ІІ прием – от 13 юли до 28 август 2020 г. (от 8.30 до 16,00 ч.) в дирекция „Магистърски програми“ (Ректорат на ВТУ);

ІІІ прием – от 1 септември до 25 септември 2020 г. (от 8.30 до 16,00 ч.) в дирекция „Магистърски програми“ (Ректорат на ВТУ) и в бюрата за прием на документи (списъкът ще е публикуван на университетските сайтове).

(2) С решение на Академическия съвет може да се обяви прием за редовно и задочно обучение извън посочените по-горе три етапа. Приемът за дистанционно обучение може да се извършва целогодишно.

Чл. 9. (1) Документите за магистърски програми, които се провеждат на територията на Педагогически колеж в гр. Плевен и Филиала в гр. Враца, могат да се подават в Ректората на ВТУ, в колежа, във филиала или в бюрата за прием на документи съобразно публикувания на университетските сайтове списък.

(2) Документите на кандидатите за магистърски програми, подали молби в бюрата на Център за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ), в колежа в гр. Плевен, филиала в гр. Враца и електронно, се обработват и класират в съответните факултети на ВТУ по реда на чл. 12, 13, 14, 15 и 16 от този Правилник.

Чл. 10. (1) Кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление до ректора по образец.
 2. Оригинал и копие от диплома за висше образование (оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието). Ако издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академична справка, в която е отразен средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити, или уверение, в което са вписани необходимите данни.
 3. Квитанция за платена кандидатстудентска такса в размер, определен от Академическия съвет.

(2) От заплащане на такса се освобождават:

 1. лица до 25-годишна възраст, които са кръгли сираци;
 2. лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа;
 3. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;

Чл. 11. (1) Завършилите чуждестранни висши училища представят удостоверение за признато висше образование от Националния център за информация и документация, издадено по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, или подават заявление за признаване на висшето образование във Великотърновския университет.

(2) (изм. – АС № 7/18.05.2020 г.) След заповед на ректора за признаване на висше образование, придобито в чужбина, с цел продължаване на образованието (съгл. чл. 32, ал. 1, т. 11 от ЗВО), завършилите чуждестранни висши училища могат да подадат документи за кандидатстване в посочените в настоящия правилник срокове.

            (3) Длъжностното лице вписва преизчисления по шестобалната система успех от семестриалните изпити и от държавните изпити.

Раздел ΙΙΙ

СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ И КЛАСИРАНЕ

Чл. 12. Състезателният бал се образува съгласно изискванията на факултетите, публикувани в сайтовете на ВТУ.

Чл. 13. Деканът на всеки факултет назначава комисия или комисии за проверка на документите, изчисляване на състезателния бал, провеждане на интервютата и изпитите, ако такива са предвидени, и класиране на кандидатите в съответствие с изискванията на този правилник.

Чл. 14. При равен състезателен бал предимство се дава на кандидатите, завършили висшето си образование във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Чл. 15. (1) Класирането се оповестява във факултетите, както следва:

 1. за кандидати, които са подали документи за І прием 16 юли 2020 г.
 2. за кандидати, които са подали документи за ІІ прием 3 септември 2020 г.
 3. за кандидати, които са подали документи за ІІІ прием 1 октомври 2020 г.

(2) Класирането за обучение в специалности, за които се предвижда провеждането на интервюта или изпити, може да бъде обявено по-късно от посочените по-горе срокове.

Чл. 16. (1) Кандидатите трябва да се информират лично за резултатите от класирането и сроковете за записване.

(2) До 1 (един) процент от местата по държавна поръчка в магистърските програми се предоставят на лицата, отговарящи на условията за кандидатстване по чл. 7, които са:

 1. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
 2. лица до 25-годишна възраст, които са кръгли сираци;
 3. лица, отглеждани до пълнолетието им в домове за деца, лишени от родителска грижа.

Чл. 17. Кандидатите, представили документи с невярно съдържание, се отстраняват от конкурса с ректорска заповед. Ако неверността на документите се установи след приемането на кандидата за студент, студентът се отстранява от Университета и се уведомява прокуратурата.

Раздел ΙV

ЗАПИСВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Чл. 18. Записването на приетите за обучение студенти в ОКС „Магистър“ се извършва от дирекция „Магистърски програми“ въз основа на издадена от ректора заповед, както следва:

 1. приетите студенти, подали документи за І прием от 20 до 24 юли 2020 г.;
 2. приетите студенти, подали документи за ІІ прием от 8 до 11 септември 2020 г.;
 3. приетите студенти, подали документи за ІІІ прием от 5 до 9 октомври 2020 г.

Чл. 19. Приетите студенти, които не са се записали в посочения срок, губят правото си за класиране.

Чл. 20. При записването си приетите студенти представят:

 1. оригинал на дипломата за висше образование, който се връща на кандидата след записването;
 2. лична карта, която се връща след сверяване на данните;
 3. квитанция за платена семестриална такса за обучение;
 4. четири снимки с формат 3,5/4,5 см;
 5. комплект документи за новоприети студенти, който се купува от книжарницата в Университета.

Чл. 21. Студентите, приети и записани за обучение, имат права и задължения съгласно Правилник за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите във ВТУ.

Чл. 22. (1) Със студентите, приети за обучение, се сключва договор за обучение.

(2) При отказ на студента от обучение във Великотърновския университет, внесените семестриални такси за обучение не се възстановяват.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Студентите, приети преди учебната 2020–2021 г., заплащат досегашния размер на семестриалните такси.

§ 2. Правилникът е приет от Академическия съвет на Великотърновския университет с Решение на АС № 6/13.04.2020 г. и влиза в сила от датата на неговото приемане.

§ 3. За неуредените с този правилник въпроси приложение намират Законът за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и вътрешната нормативна уредба на Университета.

РЕКТОР:     (п)

                                                                       (проф. д-р  Христо Бонджолов)Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

за обучение на студенти срещу заплащане за придобиване на степен „Магистър“ след придобита степен „Бакалавър“ или „Магистър“ и за степен „Магистър“ след придобита степен „Професионален бакалавър“ (завършили колеж или полувисш институт)

Чл. 1. Студентите, записани за обучение за придобиване на ОКС „Магистър“ срещу заплащане след придобита степен „Бакалавър“ или „Магистър“ и за степен „Магистър“ след придобита степен „Професионален бакалавър“ (завършили колеж или полувисш институт), заплащат следните такси:

За специалностите от направления:

Семестриална такса/левове

Редовно

Задочно

Дистанционно

I

Педагогически науки

1.

Теория и управление на образованието

750

650

710

2.

Педагогика

750

650

710

3.

Педагогика на обучението по…

700

600

660

II

Хуманитарни науки

4.

Филология

700

600

-

5.

История и археология

700

600

660

6.

Философия

700

600

-

7.

Религия и теология

700

600

660

III

Социални, стопански и правни науки

8.

Социология, антропология и науки за културатa

750

700

770

9.

Психология

750

700

-

10.

Политически науки

750

700

770

11.

Социални дейности

750

700

-

12.

Обществени комуникации и информационни науки

750

700

-

13.

Администрация и управление

750

700

770

14.

Икономика

750

700

770

15.

Туризъм

-

700

-

IV

Природни науки, математика и информатика

16.

Науки за земята

700

600

-

17.

Математика

700

600

-

18.

Информатика и компютърни науки

830

830

910

V

Изкуства

19.

Изобразителни изкуства

1550

-

-

VI

Сигурност и отбрана

20.

Национална сигурност

750

700

-

Чл. 2. Таксите по чл. 1 се внасят при записването на студентите.

Чл. 3. Семестриалните такси в дистанционна форма на обучение са с 10 на сто по-високи от таксите за задочно обучение.

Чл. 4. Разходите по дипломирането на студентите (държавен изпит или защита на дипломна работа) се заплащат заедно с таксата за последния семестър. Тези разходи са в размер на 50 на сто от една семестриална такса.

СПОДЕЛИ В