Условия за придобиване на ПКС

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПКС:

 • Трябва да имате най-малко една година учителски (трудов или служебен) стаж от придобиването на предходната ПКС;
 • Трябва да нямате наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда или Закона за държавния служител, освен ако е заличено.

ПЕТА ПКС може да придобиете, ако имате:

 • най-малко 2 години учителски стаж към момента на кандидатстването;
 • удостоверение (1 квалификационен кредит), удостоверяващо  повишаване на квалификацията ви от участия в обучителни курсове (не по-малко от 16 академични часа);
 • успешно положен устен изпит по конспект с успех не по-нисък от (Много добър 4,50).

ЧЕТВЪРТА ПКС може да придобиете, ако имате: 

 • придобита ПЕТА ПКС;
 • удостоверение (1 квалификационен кредит), удостоверяващо повишаване на квалификацията Ви с допълнителни или нови професионални компетенции от участие (я) в обучителни курсове (не по-малко от 16 академични часа);
 • успешно положен писмен изпит с успех най-малко (Много добър 4,50) по проблем от конкретната професионална област, в която работите.

ТРЕТА  ПКС може да придобиете, ако имате: 

 • придобита четвърта ПКС;
 • завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко (Много добър 4,50) и дипломна работа с представена добра педагогическа практика.

ВТОРА  ПКС може да придобиете, ако имате:

 • придобита ТРЕТА ПКС;
 • удостоверение (я) -(2 квалификационни кредита), удостоверяващи повишаване на квалификацията ви с допълнителни или нови професионални компетенции от участие (я) в обучителни курсове (не по-малко от 32 академични часа);
 • успешно защитена писмена разработка с успех най-малко (Много добър 4,50), свързана с анализ на резултатите от приложена диагностична процедура.

ПЪРВА  може да придобиете, ако имате:

 • придобита ВТОРА ПКС;
 • удостоверения (общо 3 квалификационни кредита), удостоверяващи повишаване на квалификацията Ви с допълнителни или нови професионални компетенции от участие (я) в обучителни курсове (с не по-малко от 48 академични часа);
 • успешно защитена писмена разработка с иновационен характер, свързана с педагогическата Ви практика;
публикувани в специализирано издание не по-малко от две публикации по проблеми, свързани с темата на писмената разработка.
СПОДЕЛИ В