Подготвителни курсове за ПКС

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Департамент "Продължаващо образование и допълнителна квалификация"

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ ПРОГРАМИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ КОНСУЛТАТИВНИ КУРСОВЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ПРИСЪЖДАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ

ДЕПАРТАМЕНТ "ПОДК" ОРГАНИЗИРА ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ПЕТА, ЧЕТВЪРТА, ВТОРА И ПЪРВА ПКС /БЕЗ ТРЕТА ПКС/.

Образователно-квалификационните програми за подготвителни консултативни курсове на педагогически специалисти са в съответствие с чл. 46, ал.1 (а) на Наредба № 15 на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти от 22.07.2019 г. Реализират се като краткосрочно обучение по тематичен план, осигуряващ качествена подготовка за изпитните процедури, свързани с придобиване на професионално-квалификационни степени.

Документът за успешно завършено обучение е Удостоверение (Приложение № 14 към чл. 48, ал. 1, т. 1. на Наредба № 15), което е обвързано с кариерното развитие на педагогическите специалисти.


ДЕПАРТАМЕНТ "ПОДК" ще организира обучение по подготвителните курсове за придобиване на ПКС след получено ЗАЯВЛЕНИЕ по образец и сформирана група от минимум 15 обучаеми. Заявленията се подават на електронната поща на Департамента: depok@ts.uni-vt.bg.

Таксите за образователни услуги и научно консултиране по процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС) може да видите тук.

За повече информация:

инж. Тоня Христова

Кабинет № 707 - Корпус 5 на ВТУ

Телефон: 0886 174 254; 062 610207

Email: t.hristova@ts.uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В