Документи за кандидатстване

ВАЖНО: Документи за ПЪРВА, ВТОРА, ЧЕТВЪРТА И ПЕТА ПКС се приемат в  периода от 01. ЮНИ до 31. ЮЛИ 2024 година.

Изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕ, ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ и ДЕКЛАРАЦИЯ тук:

При кандидатстване за участие в процедура за придобиване на определена професионално-квалификационна степен (ПКС) е необходимо да подготвите пакет с документи, в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. на МОН. При подготовка на документите изтеглете образците на бланките и ги попълнете:

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за придобиване на ПКС до Директора на Департамент "ПОДК" на ВТУ. Изтеглете оттук ЗАЯВЛЕНИЕТО попълнете и се подпишете.
 2. ДИПЛОМА за завършено висше образование (копие).
 3. ДИПЛОМА за образователна и научна степен „доктор" или диплома за научна степен „доктор на науките“ (при кандидатстване за придобиване на Първа ПКС) (копие).
 4. СВИДЕТЕЛСТВО за допълнителна квалификация (ако полагате изпит по специалност, различна от тази в дипломата Ви за висше образование) (копие).
 5. ДОКУМЕНТ за присъдена професионална квалификация „учител" или придобита педагогическа правоспособност, ако тяхното наличие не е удостоверено чрез дипломата за завършено висше образование (копие).
 6. СВИДЕТЕЛСТВО за професионално-педагогическа специализация при кандидатстване за ТРЕТА професионално-квалификационна степен (копие).
 7. ДОКУМЕНТ(И), удостоверяващ(и) присъдени или признати квалификационни кредити (изискуеми за дадената ПКС) (копие).
 8. ДОКУМЕНТ за придобита предходна професионално-квалификационна степен (след пета ПКС) (копие).
 9. ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ от трудова, служебна или осигурителна книжка, удостоверяващо изискуемия стаж. Изтеглете оттук: ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
 10. ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 58, ал. 2 (Наредба № 15 на МОН) при кандидатстване без изпит за пета професионално-квалификационна степен (копия).
 11. ПУБЛИКАЦИИ, ако такива се изискват за съответната професионално-квалификационна степен.
 12. ДЕКЛАРАЦИИ на кандидатите за придобиване на ПЪРВА ПКС и ВТОРА ПКС (изтеглете от ТУК).
 13. ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ: документ за платени такси за прием и обработка на документите, за изпитната процедура за съответната ПКС, за изработване на свидетелството за ПКС (копие).
 14. СНИМКА НА КАНДИДАТА: 1 бр. в паспортен формат за свидетелството за придобита ПКС.

ВАЖНО: Всяко копие на документ трябва да съдържа „Вярно с оригинала“ и подпис на притежателя му.

СПОДЕЛИ В