Важни въпроси

ЗАЩО ДА ПРИДОБИЯ ПКС?

 • Повишава се професионално-педагогическата Ви компетентност.
 • Повишава се качеството на образователния процес, който ръководите на съответна степен и етап от образованието.
 • Признава се по-високо професионално равнище при оценяване и заплащане на труда Ви (по реда определен от МОН).
 • ПКС са обвързани със степените на кариерното Ви развитие.
 • Издига се Вашият авторитет и този на институцията, в която работите.
 • Вашият пример е мотивиращ фактор за повишаване на професионалната квалификация на целия педагогически колектив.

КАКВИ ПКС МОГА ДА ПРИДОБИЯ?

Продължаващото образование на учителите, директорите и други педагогически специалисти в България се основава на заложения модел за тяхната квалификация в Наредба № 15 на МОН от 22.07.2019 г., която утвърждава пет професионално-квалификационни степени (ПКС):

 • ПЕТА ПКС –след успешно положен устен изпит по конспект изпит;
 • ЧЕТВЪРТА ПКС - след успешно положен писмен изпит по конспект;
 • ТРЕТА ПКС - след успешно завършване на едногодишна професионално-педагогическа специализация;
 • ВТОРА ПКС - след успешна защита на писмена разработка, свързана с анализ на приложена от кандидатите диагностична процедура;
 • ПЪРВА ПКС - след успешна защита на свързана с педагогическата практика на кандидата писмена разработка с изследователски и иновационен характер.

Присъдената професионално-квалификазционна степен се удостоверява със Свидетелство по образец съгласно Наредба № 15 на МОН /Приложения №17-21/.


КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?

Срокът за подаване на документи е

от 01 юни  до 31 юли на календарната година.

За ТРЕТА ПКС – документи се подават през цялата календарна година.

ДОКУМЕНТИТЕ за съответната ПКС се подават в пакет, според регламентираните процедури.

КОГА СА ИЗПИТИТЕ?

Изпитните сесии са в периода 15 септември –  15 ноември на съответната календарна година.

СПОДЕЛИ В