Такси за ПКС

ТАРИФА

ЗА РАЗМЕРА НА ТАКСИТЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  В КАТЕДРА „ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“ КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ „ПОДК“

 1. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ (ПКС)
  •  Пета ПКС без изпит (по чл. 58, ал. 2 от Наредба № 15 на МОН) – 150 лв. (включва подаване и регистрация на документи за пета ПКС; разглеждане и валидиране на документите от комисия; издаване на Свидетелство за присъдена пета ПКС).
  •  Пета ПКС с изпит – 150 лв. (включва подаване и регистрация на документи за пета ПКС; изпитна процедура / устен изпит пред комисия; издаване на Свидетелство за присъдена пета ПКС).
  • Четвърта ПКС – 180 лв. (включва подаване и регистрация на документи за четвърта ПКС; изпитна процедура / писмен изпит пред комисия; издаване на Свидетелство за присъдена четвърта ПКС).
  •  Трета ПКС – 100 лв. (разглеждане и валидиране на документите от комисия; издаване на Свидетелство за присъдена трета ПКС).
  •  Втора ПКС (дългосрочно обучение и изпитна процедура) – 450 лв. (включва подаване и регистрация на документи за втора ПКС; научно ръководство / обучение; рецензиране; защита пред изпитна комисия; издаване на Свидетелство за присъдена втора ПКС).
  • Първа ПКС (дългосрочно обучение и изпитна процедура) – 700 лв. (включва подаване и регистрация на документи за първа ПКС; научно ръководство / обучение; рецензиране; защита пред изпитна комисия; издаване на Свидетелство за присъдена първа ПКС).
  • Първа ПКС след ОНС „доктор“ и „доктор на науките“ (по чл. 57, ал. 5 от Наредба № 15 на МОН) – 200 лв. (включва подаване и регистрация на документи за първа ПКС; разглеждане и валидиране на документите от комисия; издаване на Свидетелство за присъдена първа ПКС).
 2. ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (ППС) НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (за придобиване на трета ПКС) – 1150 лв. (включва подаване и регистрация на документи за кандидатстване; едногодишен курс на обучение; процедура по дипломирането, която включва научно ръководство, рецензиране и защита; издаване на Свидетелство за професионално-педагогическа специализация).
 3. КОНСУЛТАЦИИ (при желание от страна на педагоческия специалист)
  • За 1 час консултация от професор – 21 лв.
  • За 1 час консултация от доцент – 18 лв.
  • За 1 час консултация от гл. ас. д-р – 15 лв.
 4. ПУБЛИКАЦИЯ в рецензираното и реферирано електронно списание „Образование и квалификация“ на Департамент „ПОДК“ – 60 лв.
СПОДЕЛИ В