Акредитация

Акредитирани професионални направления:


1.2.Педагогика

  • Образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър"
  • Получена акредитация на 09.07.2013 година
  • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,06 (девет цяло, нула шест стотни)
  • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (09.07.2019 година)
  • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,25 (девет цяло, двадесет и пет стотни)
  • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (15.07.2025 година)

1.3. Педагогика на обучението по…

  • Образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър"
  • Получена акредитация на 03.10.2014 година
  • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,18 (девет цяло и осемнадесет стотни);
  • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (08.03.2027 година)
СПОДЕЛИ В