История

Предисторията на Филиал - Враца започва още в следосвобожденската 1881 година, през която във Враца се открива Едногодишен педагогически курс за подготовка на начални учители. Врачанският и Шуменският едногодишни педагогически курсове са двете първи педагогически училища в страната, които Народното събрание открива поради острата нужда от начални учители в страната. Ръководството на училището се свързва с имената на Христо Цанев - директор през първата 1881-82 учебна година и на Димитър Ангелов - негов наследник в периода 1882-85 година. И двамата са европейски възпитаници. Първият - на прочутата Загребска препарандия /педагогическо училище/, ученик на известния хърватски педагог Стефан Басаричек и негов пръв пропагандатор в България. Вторият е възпитаник на Виенското педагогическо училище и слушател в прочутия Виенски педагогиум - едно от най-добрите педагогически заведения в тогавашна Европа. Димитър Ангелов прави Врачанското педагогическо училище учебно заведение с добра уредба, с богата библиотека и обзаведени кабинети. Образцовата практическа подготовка е дело на учителите-педагози, които сами провеждат уроците в “отделенията” на градските училища. През 1885 година, с решение на Народното събрание училището е закрито, а основната причина за това е ниската му ефективност – за четири години в него се подготвят едва 110 учители. Педагогическото училище е преместено в гр. Кюстендил, като директорът остава същият. В периода 1887-1898 година, Димитър Ангелов е висш служител на Министерството на народното просвещение и се проявява като един от най-активните строители на новото българско училище.
 
В периода между 1920 и 1925 година, както и по-късно – между 1942-1945 и 1950-1956 във Висшия педагогически курс (Врачанския учителски институт) се подготвят прогимназиални учители. Възникнал върху основата на Мъжката гимназия в града, през 1922 г. Учителският институт е оглавен от д-р Михаил Герасков, учителствал преди това в мъжката и девическата гимназии в града, безспорен авторитет в педагогическата общност у нас като изявен педагогически писател и лидер на Българския учителски съюз от 1895 година. След близо десет години пребиваване във Враца, от 1923 година д-р Михаил Герасков става университетски преподавател, първоначално е доцент в Катедрата по дидактика и методика в Софийския университет, а впоследствие и професор.
 
Дълги години двете специалности – начална и предучилищна педагогика са традиционни за Полувисшия педагогически институт, а преди него и за Средното педагогическо училище за подготовка на начални и детски учители в периода 1956-1961 година.
 
Промените в страната след 1989 година и търсенето на нов, западноевропейски модел на българското висше образование, наложиха на Врачанския полувисш институт за детски учителки да търси едновременно нова форма и ново съдържание. Това се оказа трудно осъществимо в променените социални условия. От 1989 година датират първите промени с оглед на интегрирането на института в университетските структури. Според ПМС №52 от 28.11.1989 година той е приобщен в СУ "Кл.Охридски". От 1990 година, със заповед № РД 114-179 на Министерството на образованието, науката и технологиите, институтът оцелява в структурата на ЮЗУ "Неофит Рилски" – Благоевград. По силата на обществената необходимост и географска определеност, доста преди 1990 година възпитаниците на Полувисшия институт за детски учителки, продължаващи образованието си в Югозападния университет, бяха осъществили своеобразен мост между двете учебни заведения. Надеждата за съвместна дейност, на базата на общата структура, въпреки добрите предварителни намерения и договорености, не бе реализирана. Това наложи контактите с Великотърновския университет от 1994 го-дина, довели до преобразуването на Полувисшия педагогически институт в колеж в неговата структура от 1997 година.
 
С Постановление №16 на Министерския съвет от 27.01.1997 г., обнародвано в бр.10 на “Държавен вестник”от с.г., тогавашният Полувисш педагогически институт във Враца е преобразуван в колеж със статут на юридическо лице в структурата на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. С промяната на статута си, колежът придобива правото да обучава студенти по специалностите Начална училищна педагогика и Предучилищна педагогика. Според Закона за висшето образование - чл. 26 г (ДВ бр. 60 от 1999 г.), както всички останали педагогически колежи в структурата на висшите училища, и Педагогическият колеж в гр. Враца, освен юридическо лице, става “основно структурно звено”на университета. 
 
С Постановление № 261 на Министерския съвет от 09 септември 2011 г. Педагогически колеж - гр. Враца се преобразува във Филиал на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".
СПОДЕЛИ В