Представяне на катедра "Рисуване"

Катедра „РИСУВАНЕ“ съществува като самостоятелно звено от 1988 г. като обезпечава преподаването на фундаменталната за всички студенти от ФИИ дисциплина „Рисуване“. Преподавателският състав на катедрата включва специалисти от различни области на пластичните изкуства, което осигурява необходимия капацитет за вариативност и специфичен подход в преподаването на дисциплината при различните специалности.

Дисциплината, която е в основата на обучението дава възможност със средствата на рисунката  да се анализират и синтезират структурните отношения в натурата и визуалния образ. Рисуването като най-неподправен израз на визуалната креативност, дава възможност на студентите да развиват пространствени и конструктивни възприятия и изобразителни умения, които са основа за материализация на образните представи и творческите идеи.

Катедрата осъществява успешна преподавателска дейност в образователните степени „бакалавър“ и „магистър“, а от 2011г. е акредитирана да обучава и в образователна и научна степен „доктор“.

Паралелно с това, като пазител на традицията, катедра „РИСУВАНЕ“ е отворена и към иновативни тенденции. Доказателство са новосъздадената специалност „РИСУВАНЕ И ИНТЕРМЕДИЯ“ в бакалавърска степен и ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА – РИСУВАНЕ в магистърска, която няма аналог в България. Специалността „РИСУВАНЕ И ИНТЕРМЕДИЯ“ е свързващият елемент между традиция и съвременност.

Учебната програма със своята иновативна структура дава възможност да се приложат  алтернативни  методи на преподаване (интеракция, представяне на творбата пред публика ). Посоките на  търсене са насочени към най-актуалните тенденции  в  художественото  изобразяване, като определящ  фактор са  динамиката  на  социалните и културни процеси.Творчески задачи, различни гледни точки,персоналната концепция,експеримента са все отправни точки, върху които се насочва вниманието на студентите в процеса на обучение .

Към катедра Рисуване има разкрита ОКС “ магистър“ в два блока – 1конвенциоални подходи в рисуването  и  2 нековенциоални подходи в рисуването . Изявени студенти – Рослана Иванова,Нуркан Нуф ,Павел Недев.

 

СПОДЕЛИ В