Акредитация

Във Философски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се провежда обучение по четири професионални направления в образователно-квалификационните степени Бакалавър и Магистър, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация: 

Акредитирани професионални направления:

2.3. Философия

 • Образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър"
 • Получена акредитация на 03.04.2013 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,06 (девет цяло нула шест стотни)
 • Получена акредитация на 03.04.2019 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,11 (девет цяло и единайсет стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (19.12.2024 година)

3.2. Психология

 • Образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър"
 • Получена акредитация на 15.12.2015 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8,47 (осем цяло четиридесет и седем стотни)
 • Получена акредитация на 25.02.2021 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,03 (девет цяло четиридесет и три стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 5 години (25.02.2026 година)

3.3. Политически науки

 • Образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър"
 • Получена акредитация на  13.10.2015 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8,02 (осем цяло нула две стотни)
 • Получена акредитация на  28.05.2021 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8,88 (осем цяло и осемдесет и осем стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 5 години (28.05.2026 година)

9.1. Национална сигурност

 • Образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър"
 • Получена акредитация на 23.02.2023 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,09 (девет цяло нула девет стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 5 години (23.05.2028 година)

Акредитирани докторантски програми

2.3. Философия

История на философията

 • Получена акредитация на  06.11.2013 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8,50 (осем цяло и петдесет стотни)
 • Получена акредитация на  11.04.2018 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,01 (девет цяло и една стотна)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (11.04.2024 година)

Логика
 • Получена акредитация на  06.11.2013 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,14 (девет цяло и четиринадесет стотни)
 • Получена акредитация на  08.05.2018 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8,77 (осем цяло и седемдесет и седем стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (08.05.2024 година)

Философия на правото и политиката
 • Получена акредитация на  06.11.2013 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,12 (девет цяло и дванадесет стотни)
 • Получена акредитация на  08.05.2018 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8,93 (осем цяло и деведесет и три стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (08.05.2024 година)

Онтология
 
 • Получена акредитация на  11.04.2018 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8,42 (осем цяло и четиридесет и две стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 5 години (08.05.2023 година)

3.2. Психология

Педагогическа и възрастова психология

 • Получена акредитация на  16.09.2016 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,50 (девет цяло и петдесет стотни)
 • Получена акредитация на  16.09.2022 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,50 (девет цяло и петдесет стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (16.09.2028 година)

Социална  психология
 • Получена акредитация на  16.09.2016 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,55 (девет цяло и петдесет и пет стотни)
 • Получена акредитация на  16.09.2022 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,55 (девет цяло и петдесет и пет стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (16.09.2028 година)

Обща психология
 • Получена акредитация на  16.09.2016 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,65 (девет цяло и шесдесет и пет стотни)
 • Получена акредитация на  16.09.2022 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,65 (девет цяло и шесдесет и пет стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (16.09.2028 година)

3.3. Политически науки

Политология

 • Получена акредитация на  16.09.2016 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,53 (девет цяло и петдесет и три стотни)
 • Получена акредитация на  16.10.2022 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,07 (девет цяло и седем стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (16.10.2028 година)

Външна политика и дипломация
 • Получена акредитация на  16.09.2016 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,53 (девет цяло и петдесет и три стотни)
 • Получена акредитация на  16.10.2022 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8,79 (осем цяло и седемдесет и девет стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (16.10.2028 година)

9.1. Национална сигурност

Международна и регионална сигурност

 • Получена акредитация на  15.01.2020 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8,55 (осем цяло и петдесет и пет стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 5 години (15.01.2025 година)

СПОДЕЛИ В