История

Философският факултет е създаден през 1995 г. с една специалност – „Философия“, открита още през учебната 1992-93 г. в рамките на Исторически факултет, и две катедри – „Философски науки“ и „История на философията“. Първото Общо събрание за неговото конституиране е проведено на 19 май 1995 г., който се отбелязва като Празник на факултета. През 2000 г. към него се присъедини Катедра „Психология“ със специалност „Психология“, а от 2001-2002 г. след успешна акредитация бе открита третата специалност – „Политология“ на основата на катедрата по политически науки. С решение на АС от учебната 2017-18 г. към Философски факултет преминава обучението по професионално направление 9.1  Национална сигурност, специалност „Национална сигурност“ и се изгражда едноименна катедра.
В момента Философски факултет провежда акредитирано с високи оценки обучение във всички образователни степени и форми на обучение – бакалавър, магистър, доктор в три професионални направления: 2.3 Философия, 3.2 Психология и 3.3 Политически науки, и на основата на акредитация за откриване - за бакалаври в направление 9.1 Национална сигурност. 
Декани на Философски факултет са били: проф.дфн Ради Димитров Радев (1995-1996 г.), проф.дфн Лъчезар Стоянов Андреев (1996-1997 г.), доц.д-р Сашо Иванов Марков (1997-1999), проф.д-р Здравко Русев Иванов (1999-2001), доц.д-р Илия Дочев Стойков (2001-2003), проф.д.н. Вихрен Янакиев Бузов (2003-2011), доц. д-р Илия Дочев Стойков (2011-2013 г.) и проф.д-р Даниела Христова Тасевска от 2013 г.
Във Философски факултет съществуват следните катедри: „Философски науки“ (след обединението на двете философски катедри през 2016 г.), „Психология“, „Политология, социология и културология“ и се изгражда катедра „Национална сигурност“.  Нашите катедри имат почти 40-годишна история и традиция в преподаването на обществени науки във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. В академичния състав на Философски факултет работят 40 преподаватели, сред тях 10 професори на ОТД, 5 доктори на науките, 18 доценти и 12 главни асистенти с докторска степен и асистенти.
Научните звена във Философски факултет участват в проекти, провеждат научни конференции и организират издания:
1) Център за трансгранични изследвания, създаден през 2012 г. по международен проект;
2) Център по психология, наследник на създадената през 1995 г. Лаборатория по психология;
3) Център за философски изследвания, открит през 2005 г.;
4) Работилница по феноменология на политиката Ars.
През изминалите повече от 20 години Философски факултет се утвърди като авторитетен национален и международен център за обучение и развитие на научни изследвания в хуманитарните и социалните науки, а неговите възпитаници работят успешно във всички най-важни области на образованието, науката, културата, политиката, социалната сфера.
 
СПОДЕЛИ В