Съобщение за свикване на ОС, 28.10.2013 г.

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

“СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   В съответствие с чл. 26 ал. 6 от Закона за висшето образование и чл. 11 ал. 1 Правилника за дейността и управлението на факултет “Математика и информатика по предложение на декана на факултет “Математика и информатика”, решение на факултетния съвет на факултет “Математика и информатика” съгласно проведена процедура за неприсъствено гласуване (Протокол за резултати от проведено неприсъствено гласуване по т.2 № 8.2 от 16.09.2013 г.) и във връзка с чл. 26 ал. 5 т.4 от Закона за висшето образование, чл.25 ал.4 т. 4 от Правилника на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, чл. 12 ал.1 т.4 от Правилника за дейността и управлението на факултет “Математика и информатика “,

С В И К В А М

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

НА 28 ОКТОМВРИ 2013 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 14.00 ЧАСА
В АУДИТОРИЯ “ДЖОН АТАНАСОВ” (102),

УЧЕБЕН КОРПУС 3 НА ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1.     ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФМИ ЗА ПЕРИОДА 19.04.2012 Г - 18.10.2013 Г.

2.     ТЕКУЩИ.

В съответствие с чл. 11 ал. 2 от Правилника за дейността и управлението на факултет “Математика и информатика” материалите по проекта за дневен ред ще бъдат публикувани на страницата на факултета в сайта на Университета, като можете да се запознаете с тях и във факултетската канцелария - в кабинет 603, учебен корпус 3 на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” от 14 октомври 2013 г. до 28 октомври 2013 г.

На основание на чл. 11 ал. 6 т.8 от Правилника за дейността и управлението на факултет “Математика и информатика”, ви осведомявам, че Протокол № 4 от предходното заседание на Общото събрание на факултет “Математика и информатика”, проведено на 25.01.2013 г. ще бъде на разположение за запознаване във факултетската канцелария, кабинет 603, учебен корпус 3 на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” от 14 октомври 2013 г. до 28 октомври 2013 г.

Регистрация на членовете на ОС на ФМИ на 28 октомври 2013 г. от 13.00 до 13.55 часа.

09.10.2013 г.                          Председател на Общото събрание

гр. Велико Търново                       на факултет “Математика и информатика”:

проф. д-р Георги Георгиев

СПОДЕЛИ В