Съобщение за свикване на ОС , 14.06.2011 г.

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

“СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 5 от Правилника на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", по решение на Факултетния съвет на Педагогически факултет от 14.03.2011 г. (Протокол № 3, съгласно заповед № РЗ-387 от 11.03.2011 г., според която в дневнияред на заседаниятя на ФС на ПФ освен текущите въпроси свързани с дейността на факултет “Математика и информатика ”, се вземат решения, свързани с изборите за мандат 2011-2015г.) и на утвърдените график и правила за провеждане на изборите за органи за управление във факултет “Математика и информатика”

С В И К В А М

Общото събрание на факултет “Математика и информатика”
на
14 юни 2011 г. (вторник) от 11.00 часа

в зала 400, учебен корпус 5 на ВТУ с предложение за

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

 

1.     Отчет на Декана на Педагогически факултет за мандатния период 2007-2011 г.

2.      Избор на Комисия по изборите (председател и 6 души).

3.      Избор на Председател и Заместник-председател на Общото събрание.

4.      Избор на Декан.

5.      Избор на Факултетен съвет.

Председател на ФИК

на факултет “Математика и информатика”:

(доц. д-р Мирослав Гълъбов)

СПОДЕЛИ В