Съобщение за свикване на ОС, 27.06.2016 г.

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

“СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

СЪОБЩЕНИЕ

На основание на чл. 26 ал. 6 от Закона за висшето образование, чл.25 ал.5 от Правилника на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и чл. 11 ал. 1 Правилника за дейността и управлението на факултет “Математика и информатика“, по предложение на председателят на Общото събрание на факултет “Математика и информатика” и декана на факултет “Математика и информатика”, в съответствие с чл. 26 ал. 5 т.4 от Закона за висшето образование, чл.25 ал.4 т. 4 от Правилника на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и чл. 12 ал.1 т.4 от Правилника за дейността и управлението на факултет “Математика и информатика “ и по решение на Факултетния съвет на факултет “Математика и информатика” от 16.05.2016 г. (Протокол № ФД-01-5),

СВИКВАМ

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

НА 27 ЮНИ 2016 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 10.00 ЧАСА В АУДИТОРИЯ “ДЖОН АТАНАСОВ”
(102), УЧЕБЕН КОРПУС 3
НА ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1.    Приемане на Протокол № 7 от 22.06.2015 г. от заседание на Общото събрание на факултет “Математика и информатика” в съответствие с чл. 11 ал. 6 т. 8 и 9 от Правилник за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика”

2.   Годишен доклад за преподавателската и творческата дейност във факултета и за неговото състояние за периода от 22.06.2015 г. до 27.06.2016 г.

3.     Текущи.

Материалите по проекта за дневен ред ще бъдат публикувани на страницата на факултета в сайта на Университета, като можете да се запознаете с тях и във факултетската канцелария - в кабинет 603, учебен корпус 3 на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” след 13 юни 2016 г.

В съответствие с чл. 11 ал. 6 т.8 от Правилника за дейността и управлението на факултет “Математика и информатика” ви осведомявам, че Протокол № 7 от 22.06.2015 г. от заседание на Общото събрание на факултет “Математика и информатика” ще бъде на разположение за запознаване във факултетската канцелария, кабинет 603, учебен корпус 3 на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” след 20 юни 2016 г.

Регистрация на членовете на Общо събрание на факултет “Математика и информатика“ от 9.00 до 10.00 часа.

02.06.2016 г.                          Председател на Общото събрание

гр. Велико Търново                        на факултет “Математика и информатика”:

доц. д-р Марияна Николова

СПОДЕЛИ В