Акредитация

Педагогически колеж - Плевен осъществява обучение на студенти в образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ по три специалности от професионално направление 1.2. Педагогика, акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация (писмо от НАОА, изх. № 1154/09.09.2019 г.).

  • Получена акредитация с решение на НАОА - Протокол № 14 от 15 юли 2019 година
  • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,25 (девет цяло, двадесет и пет)
  • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (юли 2025 година)
  • Определен капацитет на специалността от 200 (двеста) студенти в редовна форма на обучение
СПОДЕЛИ В