История

Педагогически колеж - Плевен е структурно звено на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, което осигурява качествена професионална подготовка на специалисти в системата на предучилищното и началното училищно образование. В него се провежда обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, а завършилите получават професионална квалификация „детски учител“ / „начален учител“.

Колежът е наследник и правоприемник на Института за начални и детски учители „Лазар Станев“, преименуван през 1989 г. в Полувисш педагогически институт. С ПМС № 16 от 27 януари 1997 г. институтът се преобразува в Педагогически колеж - Плевен със статут на основно звено в структурата на Великотърновския универси­тет „Св. св. Кирил и Методий“.

Първоначално в Педагогическия колеж се провежда обучение по две специалности:  Предучилищна педагогика и Начална училищна педагогика. От учебната 2000-2001 г. специалността Предучилищна педагогика се трансформира в нова, актуална специалност – Предучилищна педагогика и чужд (английски) език, която предоставя по-широки възможности за професионална реализация чрез допълнителната квалификация „учител по чужд (английски) език в детска градина“.

От учебната 2014-2015 г. специалностите се увеличават с още една –  Начална училищна педагогика и английски език, в която се подготвят начални учители с необходимата квалификация да преподават и английски език в I - IV клас.

Трите специалности, по които се осъществява обучение в Педагогически колеж - Плевен, са в акредитирано професионално направление 1.2. Педагогика (оценка от НАОА – 9,25 и срок на валидност на акредитацията – до 2025 г.), а съдържанието на обучението е в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование, Националната квалификационна рамка и Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование.

Наред с образователната дейност, Педагогически колеж - Плевен развива активна научноизследователска и практико-приложна дейност, реализира проектни инициативи и участия в научни форуми на национално и международно равнище.

СПОДЕЛИ В