Център за изследване на комунизма

 1. Формиране на Центъра

  Центърът за изследване на комунизма (ЦИК) към Историческия факултет (ИФ) на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е създаден по инициатива на катедра „Нова и най-нова история на България“ (заседание на Катедрата, проведено на 14 май 2012 г, протокол № 7). Академичният съвет (АС), на основание решение на ФС на ИФ от 19 юни 2012 г. (прот. №12) взема решение за създаване на Център за изследване на комунизма към ИФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Съгласно Правилника за устройството и дейността на ЦИК към ИФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (приет с Решение №10 на заседание на АС, проведено на 19 ноември 2012 г.) ЦИК си поставя следните цели: провеждане на научноизследователска, научно-преподавателска и практико-приложна дейност в областта на проучване на комунизма като идея и практика в България и по света; подготовка и кандидатстване със съответни проекти пред европейски и национални институции; осъществяване на междуна­родно сътрудничество с академични институции от страната и чужбина; подпомагане на преподавателите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в тяхната учебна и научноизследователска дейност в споменатата област; осъществяване на подкрепа на научноизследователската и учебната дейност на студентите и докторантите в сферата на проучване на комунизма.


 2. Дейност на Центъра

  ЦИК и членовете на Катедрата осъществяват тригодишен проект „Преживяно минало“ по Наредба № 9 (Договор № РД–09-590 03./10. 04. 2013 г.), в рамките на който до този момент са орга­низирани две научни конференции във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:

  • – „Гласове на миналото“, 10–11 октомври 2014 г. (предстои издаване на сборник с докладите от конференцията);
  • – „Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология“, 11 октомври 2013 г. (Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология. Проект Преживяно минало. Т. 1, 2015, ISBN: 978-619-00-0253-6);
  • – Кръгла маса за образованието на тема: „Историческото образование и предизвикателствата пред учителите през ХХI век“, 12 октомври 2013 г.

  ЦИК осъществява ръководство и работи съвместно със създаденото към катедра „Нова и най-нова история на България“ Ателие „История и памет“, дейността на което е насочена към изучаване на проблемите на съвременната история на България. Студентите от Ателието участват както в проекта „Преживяно минало“, така и в организираните конференции.

  На 11 декември 2014 г. ЦИК, Студентският съвет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ и студентският кръжок „История на държавата и правото“ поставиха началото на кинолекторията „Игрално кино и право“ с прожекцията на филма „Прокурорът“.


 3. Перспективи за развитие

  ЦИК е включен в структурата на Институт за българистика. Това обсто­ятелство създава обективни възможности за по-мащабна активност на Центъра с оглед работата по приоритетното направление за развитие на научни изследвания в България – Културно-историческо наследство.

СПОДЕЛИ В