Конкурси за заемане на академични длъжности

Конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент" в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, Професионално направление 2.4 Религия и теология (Систематическо богословие)

  • Дата за провеждане на конкурса – 27 февруари 2024 г. (вторник)
  • Час за провеждане на конкурса – 10:00 ч.
  • Място за провеждане на конкурса – 435, Ректорат на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент" в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, Професионално направление 2.4 Религия и теология (Църковно право)

  • Дата за провеждане на конкурса – 26 февруари 2024 г. (вторник)
  • Час за провеждане на конкурса – 10:00 ч.
  • Място за провеждане на конкурса – 434, Ректорат на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
СПОДЕЛИ В