Конкурси за заемане на академични длъжности

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ


В изпълнение на чл. 37 ал. 4 от Правилник за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

  1. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по “Програмиране” в научна област 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6 “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 51 от 28 юни 2019 г.

Дата за провеждане на конкурса: 13.09.2019 г.
Час за провеждане на изпита: 09:00 ч.
Място за провеждане на изпита: 402 зала, учебен корпус 3 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.


  1. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: „Информатика – мобилни технологии, мрежи и комуникации” в научна област 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6 “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 79 от 08 септември 2020 г.

Дата за провеждане на конкурса: 24.11.2020 г.
Час за провеждане на изпита: 14:00 ч.
Място за провеждане на изпита: Конкурсът ще се проведе онлайн в съответствие с т.5 от заповед  на Ректора на ВТУ № РД-10-1652 от 12.11.2020 г.


  1. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: „Методика на обучението по математика” в научна област 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, обявен в ДВ бр. 37 от 07 май 2021 г.

Дата за провеждане на конкурса: 01.10.2021 г.
Час за провеждане на изпита: 10:00 ч.
Място за провеждане на изпита: 100 зала, учебен корпус 4 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

СПОДЕЛИ В