Конкурси за заемане на академични длъжности

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ


В изпълнение на чл. 37 ал. 4 от Правилник за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“


 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: „Методика на обучението по математика“, област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, обявен от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (ДВ бр. 28 от 02.04.2024 г.).
  • Дата за провеждане на конкурса: 28.06.2024 г.
  • Час за провеждане на изпита: 9:00 ч.
  • Място за провеждане на изпита: Аудитория „Джон Атанасов“ (401), учебен корпус 4 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Арх. Георги Козаров“, № 1, гр. Велико Търново.

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: „Информатика – Уеб програмиране“, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, обявен от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (ДВ бр. 94 от 10.11.2023 г.).
  • Дата за провеждане на конкурса: 16.02.2024 г.
  • Час за провеждане на изпита: 11:30 ч.
  • Място за провеждане на изпита: зала 403, учебен корпус 4 на ВТУ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: „Алгебра и теория на числата“, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, обявен от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (ДВ бр. 96 от 2.12.2022 г.)
  • Дата за провеждане на конкурса: 17.02.2023 г.
  • Час за провеждане на изпита: 9:00 ч.
  • Място за провеждане на изпита: 102 зала, учебен корпус 4 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: „Компютърни архитектури, бази данни“, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, обявен от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (ДВ бр. 96 от 2.12.2022 г.)
  • Дата за провеждане на конкурса: 20.02.2023 г.
  • Час за провеждане на изпита: 10:00 ч.
  • Място за провеждане на изпита: 405Б зала, учебен корпус 4 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: „Методика на обучението по математика” в научна област 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, обявен в ДВ бр. 37 от 07 май 2021 г.
  • Дата за провеждане на конкурса: 01.10.2021 г.
  • Час за провеждане на изпита: 10:00 ч.
  • Място за провеждане на изпита: 100 зала, учебен корпус 4 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: „Информатика – мобилни технологии, мрежи и комуникации” в научна област 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6 “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 79 от 08 септември 2020 г.
  • Дата за провеждане на конкурса: 24.11.2020 г.
  • Час за провеждане на изпита: 14:00 ч.
  • Място за провеждане на изпита: Конкурсът ще се проведе онлайн в съответствие с т.5 от заповед  на Ректора на ВТУ № РД-10-1652 от 12.11.2020 г.

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по “Програмиране” в научна област 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6 “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 51 от 28 юни 2019 г.
  • Дата за провеждане на конкурса: 13.09.2019 г.
  • Час за провеждане на изпита: 09:00 ч.
  • Място за провеждане на изпита: 402 зала, учебен корпус 3 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

СПОДЕЛИ В