Конкурси за заемане на академични длъжности

Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6 Право (Международно публично право и Право на Европейския съюз), обявен в ДВ бр. 94 от 10 ноември 2023 г.

  • Дата за провеждане на конкурса: 09.02.2024 г. (петък)
  • Час за провеждане на изпита: 16:00 ч.
  • Място за провеждане на изпита: учебна зала № 700, учебен корпус № 5 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6 Право (Наказателно право), обявен в ДВ бр. 94 от 10 ноември 2023 г.

  • Дата за провеждане на конкурса: 09.02.2024 г. (петък)
  • Час за провеждане на изпита: 16:00 ч.
  • Място за провеждане на изпита: съдебна учебна зала № 709, учебен корпус № 5 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6 Право (Гражданско и семейно право), обявен в ДВ бр. 94 от 10 ноември 2023 г.

  • Дата за провеждане на конкурса: 16.02.2024 г. (петък)
  • Час за провеждане на изпита: 13:00 ч.
  • Място за провеждане на изпита: съдебна учебна зала № 709, учебен корпус № 5 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

СПОДЕЛИ В