Конкурси за заемане на академични длъжности

Конкурс за заемане на академична длъжност „Главен асистент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика  (Предучилищна педагогика и логопедия)

  • Дата за провеждане на конкурса – 08.04.2022 г.
  • Час за провеждане на конкурса – 10,00 ч.
  • Място за провеждане на конкурса – онлайн чрез платформата MSTeams

Конкурс за заемане на академична длъжност „Главен асистент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка – баскетбол и баскетбол 3х3)

  • Дата за провеждане на конкурса – 14.02.2022 г.
  • Час за провеждане на конкурса – 09,00 ч.
  • Място за провеждане на конкурса – зала 611, корпус 5 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
СПОДЕЛИ В