Конкурси за заемане на академични длъжности

Конкурс (обявен в ДВ бр. 52 от 05.07.2022 г.) за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова история на България“

  • Дата за провеждане на конкурса – 21.10.2022 г. (петък)
  • Час за провеждане на конкурса – 09:00 ч.
  • Място за провеждане конкурса – каб. 539 на Историческия факултет

Конкурс (обявен в ДВ бр. 52 от 05.07.2022 г.) за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на българските земи XV XVII век“

  • Дата за провеждане на конкурса – 13.10.2022 г. (четвъртък)
  • Час за провеждане на конкурса – 09:00 ч.
  • Място за провеждане конкурса – каб. 525 на Историческия факултет

Конкурс (обявен в ДВ бр. 98 от 17.11.2020 г.) за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Етнология“

  • Дата за провеждане на конкурса – 23.02.2021 г. (вторник)
  • Час за провеждане на конкурса – 11:00 ч.
  • Място за провеждане конкурса – MS Teams
СПОДЕЛИ В