Конкурси за заемане на академични длъжности

Конкурс (обявен в ДВ бр. 94 от 10.11.2023 г.) за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Етнология“ 

  • Дата за провеждане на конкурса – 22.02.2024 г. (четвъртък)
  • Час за провеждане на конкурса – 09:00 ч.
  • Място за провеждане конкурса – каб. 539 на Историческия факултет
СПОДЕЛИ В