Развитие на академичния състав

Протокол
№ 1 / 11.01.2024 г.


Днес, 11 януари 2024 г., на основание чл. 1 ал. 6 от Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, се проведе заседание на Централната университетска комисия, във връзка със заповед на Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ № РД-10-2633 / 18.12.2023 г. за допускане/ недопускане до участие на кандидатите, подали документи за конкурсите за заемане на академичната длъжност „професор“, „доцент“ и „главен асистент“, обявени в ДВ бр. 94 от 10 ноември 2023 г.

 1. Допуснати кандидати в конкурси за заемане на академичната длъжност „професор“:
  1. доц. д-р Симеон Атанасов Симеонов – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история – Нова обща история), за нуждите на катедра „Нова и най-нова обща история”;
  2. доц. д-р Валентин Пенев Бакоев – за конкурса по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Дискретна математика), за нуждите на катедра „Алгебра и геометрия“;

 2. Допуснати кандидати в конкурси за заемане на академичната длъжност „доцент“:
  1. гл.ас. д-р Николай Хрисимов Николов - за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Средновековна българска история), за нуждите на катедра „Стара и средновековна история“;
  2. гл.ас. д-р Теодор Ангелов Калушков - за конкурса по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Компютърни системи и мрежи), за нуждите на катедра „Компютърни системи и технологии“;
  3. гл.ас. д-р Калина Лалева Щерева-Емрих – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Съвременен немски език – Теория на превода), за нуждите на катедра „Германистика и нидерландистика“;
  4. гл.ас. д-р Златинка Костадинова Георгиева - за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология), за нуждите на катедра „Психология“;
  5. гл.ас. д-р Христо Атанасов Орманджиев – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Конституционно право), за нуждите на катедра „Публичноправни науки“.

 3. Допуснати кандидати в конкурси за заемане на академичната длъжност „главен асистент“:
  1. д-р Цветелина Емилова Цанова – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг) - за нуждите на катедра „Икономическа теория и МИО“;
  2. д-р Жанина Валентинова Стоянова – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг) - за нуждите на катедра „Икономическа теория и МИО“;
  3. ас. д-р Росен Илиянов Колев - за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност - Счетоводство), за нуждите на катедра „Финанси и счетоводство“;
  4. ас. д-р Даниел Иванов Дамянов - за конкурса по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика – Уеб програмиране), за нуждите на катедра „Информационни технологии“;
  5. ас. д-р Таня Христова Карагьозова-Кацанска – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Наказателно право), за нуждите на катедра „Наказателноправни науки“;
  6. ас. д-р Илиян Боянов Байчев – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Международно публично право и Право на Европейския съюз), за нуждите на катедра „Публичноправни науки“;
  7. ас. д-р Нина Красимирова Делимаринова -  за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Гражданско и семейно право), за нуждите на катедра „Частноправни науки“;
  8. д-р Диана Бориславова Мъглова - за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнология), за нуждите на катедра „Нова и най-нова история на България“;
  9.  д-р Борислава Ромеова Петрова - за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнология), за нуждите на катедра „Нова и най-нова история на България“;
  10.  ас. д-р Добромир Руменов Димитров – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Църковно право), за нуждите на катедра „Историческо и практическо богословие“;
  11.  д-р Диана Мирославова Николова – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Систематическо богословие), за нуждите на катедра „Библейско и систематическо богословие“;
  12.  д-р Димитър Колев Златев – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Систематическо богословие), за нуждите на катедра „Библейско и систематическо богословие“;
  13.  ас. д-р Симеон Живков Желев – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Графичен дизайн и визуални комуникации), за нуждите на катедра „Графичен дизайн и визуални комуникации“.

 4. Недопуснати кандидати в конкурси за заемане на академичната длъжност „главен асистент“:
  1. ас. д-р Татяна Миткова Димитрова - за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, за нуждите на катедра „Стопанско управление“;
  2. д-р Даниела Илиева Цонева - за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнология), за нуждите на катедра „Нова и най-нова история на България“;

Датата, часа и мястото на провеждане на конкурсите за академичната длъжност „главен асистент” може да намерите на интернет страниците на факултетите/филиала/колежа.

СПОДЕЛИ В