Развитие на академичния състав

Протокол
№ 3 / 08.09.2023 г.


Днес, 08 септември 2023 г., на основание чл. 1 ал. 6 от Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, се проведе заседание на Централната университетска комисия, във връзка със заповед на Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ № РД-10-1560 / 24.08.2023 г. за допускане до участие на кандидатите, подали документи за конкурсите за заемане на академичната длъжност „доцент“, обявени в ДВ бр. 58 от 07 юли 2023 г.

Допуснати кандидати в конкурси за заемане на академичната длъжност „доцент“:

  1. Гл.ас- д-р Христина Валентинова Гергова - за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература в детската градина и началното училище) - за нуждите на Педагогически колеж – Плевен;
  2. Гл.ас- д-р Венцислав Руменов Петров - за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по музика в детската градина и началното училище – съвременни технологии в обучението) - за нуждите на Педагогически колеж – Плевен;
  3. Гл.ас- д-р Мария Иванова Иванова – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Управление на публичния сектор), за нуждите на катедра „Стопанско управление“,

Датата, часа и мястото на провеждане на конкурсите за академичната длъжност „главен асистент” може да намерите на интернет страниците на факултетите/филиала/колежа.

СПОДЕЛИ В