Развитие на академичния състав

Протокол
№ 2 / 05.06.2024 г.


Днес, 05 юни 2024 г., на основание чл. 1 ал. 6 от Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, се проведе заседание на Университетска комисия по допуск, във връзка със заповед на Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ № РД-10-1007 / 29.05.2024 г., за допускане/ недопускане на кандидатите, подали документи за участие в конкурсите за заемане на академичната длъжност „професор“, „доцент“ и „главен асистент“, обявени в ДВ бр. 28 от 02 април 2024 г.

 1. Допуснати кандидати в конкурси за заемане на академичната длъжност „професор“:
  1. доц. д.н. Йосиф Ясенов Нунев – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Приобщаващо и интеркултурно образование), за нуждите на Педагогически колеж - Плевен;
  2. доц. д-р Костадин Георгиев Млячков – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство - рисуване), за нуждите на катедра „Рисуване“;
  3. доц. д.н. Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова - за конкурса по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика - Бази от данни), за нуждите на катедра „Информационни технологии“;
  4. доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска - за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.3. Политически науки (Външна политика и дипломация), за нуждите на катедра „Национална сигурност и политически науки“;
  5. доц. д.н. Мария Кирилова Илчева - за конкурса по област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Социална, икономическа и гражданска сигурност), за нуждите на катедра „Национална сигурност и политически науки“;

 2. Допуснати кандидати в конкурси за заемане на академичната длъжност „доцент“:
  1. гл.ас. д-р Евдокия Николаева Стефанова - за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по човек и общество и човек и природа), за нуждите на катедра „Начална училищна педагогика“;
  2. гл.ас. д-р Асен Борисов Атанасов - за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка – Футзал и Фитнес), за нуждите на катедра „Теория и методика на физическото възпитание“;
  3. гл.ас. д-р Емил Илиев Спасов – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (История на педагогиката и българското образование), за нуждите на Филиал - Враца;
  4. гл.ас. д-р Николина Милчева Джановска - за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство - графика), за нуждите на катедра „Графика“;
  5. гл.ас. д-р Атанас Димитров Марков – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – графичен дизайн и визуални комуникации), за нуждите на катедра „Графичен дизайн и визуални комуникации“;
  6. гл.ас. д-р Тамара Георгиева Драганова-Стойкова – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по география и икономика), за нуждите на катедра „География“.

 3. Допуснати кандидати в конкурси за заемане на академичната длъжност „главен асистент“:
  1. д-р Даниел Станиславов Терзиев – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по изобразително изкуство в началното училище) - за нуждите на катедра „Начална училищна педагогика“;
  2. ас. д-р Делян Василев Пенчев – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика), за нуждите на катедра „Педагогика“;
  3. ас. д-р Йоанна Цветанова Цанева - за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика и логопедия), за нуждите на катедра „Предучилищна педагогика“;
  4. ас. д-р Иван Николаев Сираков - за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка – Туризъм, алпинизъм, ориентиране), за нуждите на катедра „Теория и методика на физическото възпитание“;
  5. ас. д-р Димитър Наполеонов Баев - за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по технологии и предприемачество), за нуждите на Филиал - Враца;
  6. ас. д-р Жоржета Йорданова Ангелова – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика), за нуждите на катедра „Алгебра и геометрия“;
  7. ас. д-р Симеон Младенов Антонов – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Средновековна обща история - История на Византия и средновековна история на балканските народи), за нуждите на катедра „Стара и средновековна история“.

Датата, часа и мястото на провеждане на конкурсите за академичната длъжност „главен асистент” може да намерите на интернет страниците на факултетите/филиала/колежа.

СПОДЕЛИ В