Лаборатория „Географски информационни системи“ (ГИС)

Лаборатория „Географски информационни системи“ ГИС е създадена по проект „Дигитализация и дългосрочно съхраняване на картна информация и географски данни в Лаборатория ГИС“. Проектът е реализиран във ВТУ по Наредба № 9 на МОНМ за тригодишен период (2002-2004 г.). По-късно, дейността и е доразвита чрез проект по същата наредба: „Научно-изследователски и образователни приложения на ГИС – нови технологии за визуализация и анализ на географската информация“ (2008-2010 г.). Ръководител на двата проекта е доц. д-р Румен Янков. Предоставените средства са използвани за доставка на компютърно оборудване и ГИС-софтуер.

Организационно Лаборатория ГИС е обособено научно-изследователско звено към Исторически факултет, а в научно-методологически аспект – концепция за внедряване на ГИС технологии в изследванията и обучението по география във висшето училище.

Задачите пред Лаборатория ГИС са свързани с:

  • създаване на възможности за участие в ГИС-проекти, предвид нарастващото значение на геоинформационните технологии в стопанската практика, научните изследвания и обучението;
  • подпомагане на обучението по ГИС на студентите от бакалавърска и магистърска степен във ВТУ;
  • съдействие в географски и други научни изследвания и публикации, свързано с тематичния профил на лабораторията;

Лабораторията изигра важна роля за придобиване на опит в Катедра „География“ в компютърното картографиране и практическото му използване в редица научни публикации, дисертации, както и при обучението на студентите.


На свое заседание от 9 март 2023 г. (протокол №ФД-03-03/ 09.03.2023 г., т. 3.1.) Факултетният съвет на Историческия факултет взе решение за прекратяване на съществуването на Лаборатория ГИС, тъй като функциите ? са поети от новосъздадената Лаборатория за дигитални ресурси по история и археология към Центъра за дигитализация и приложение на ГИС в историята, археологията и културно-историческото наследство към Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

СПОДЕЛИ В