За катедрата

Kатедра “Класически и източни езици и култури” към Филологическия факултет на ВТУ e основана през декември 1992 г. Отделя се като самостоятелна от катедра “Романски филологии”.

Началото й поставят двата колегиума – по класически и новогръцки езици. През 1993/94/95 година се разширява с колегиумите по арабски, японски и китайски език. Привличат се изявени преподаватели от други ВУЗ-ове в страната. През годините ръководители на катедрата са били: гл. ас. Ценка Давидкова (1992-1993 г.; 2000-2003 г.), гл. ас. д-р Пепа Лунгарова (1993-2000 г.), а понастоящем – проф. д-р Иванка Дончева (от 2003 г. до момента).

Катедрата е уникална по своята структура и дейност. Обслужва пет факултета (Филологически, Исторически, Юридически, Православен Богословски и Философски) и общо 20 специалности, от които 17 с класически езици (Българска филология, Балканистика, История, Археология, Теология, Философия, Германистика, Английска филология, Романистика, Славистика, Педагогика на обучението по Български език и история (редовна и задочна форма на обучение), Педагогика на обучението по Български език и география (редовна и задочна форма на обучение), Право, Църковни изкуства, Педагогика на обучението по Български език и чужд език, Български и източен език, Философия); Приложна лингвистика с два чужди езика – преводачески профил, Приложна лингвистика с два чужди езика и Международен туризъм, Приложна лингвистика с Английски език и втори чужд език и Информационни технологии.

През годините катедрата се е формирала и наложила особено в специалност Приложна лингвистика при обучението на преводачи по вторите чужди езици: новогръцки, китайски, арабски и японски. По предложение на катедрата, от 2012г. започва и изучаването на тези езици в комбинация с български език.

В специалност „Български език и източен език” студентите придобиват висока степен на филологическа компетентност, тъй като имат възможността да контаминират изучаването на особеностите на български език и на българската литература със задълбоченото усвояване на един чужд език и на неговата литература, на историята и културата на други народи.

През 2012 година стартира и факултативно изучаване на корейски език, а през учебната 2013-2014г. специалност „Приложна лингвистика с втори чужд език – корейски език“ вече е включена в списъка с предлагани специалности.

Към Филологическия факултет са изградени четири библиотечно-информационни центрове: по гръцки език и култура, по китайски език и култура, по японски език и култура и по арабски език и култура. От 2017-2018г се подготвя и откриване на център по корейски език и култура.

Центровете разполагат с разнообразна научна и художествена литература, енциклопедични издания, речници, учебници, учебни помагала, аудио-визуална техника и компютри. Те съдействат както за пълноценния и ефективен учебен процес, така и за научноизследователската работа на преподавателите и студентите, за популяризирането на езиците, културата, литературата, бита и историята на съответните страни.

Катедра „Класически и източни езици и култури“ организира международна научна конференция “Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”.

СПОДЕЛИ В