ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА "СТАНДАРТИ НА ВСЕКИДНЕВИЕТО ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО И НОВОТО ВРЕМЕ

От 13 до 24 май 2012 г. Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” ще бъде домакин на 10-дневна атрактивна образователна и научна проява - Интензивна програма “СТАНДАРТИ НА ВСЕКИДНЕВИЕТО ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО И НОВОТО ВРЕМЕ” по Програма “Учене през целия живот”, Секторна програма “Еразъм”, с участие на изявени студенти, докторанти и преподаватели от Полша (Университет в Лодз), Турция (Университет „Улудаг”, Бурса и Анкарски университет), Румъния (Университет „Овидий”) и България (ВТУ и СУ „Св. Климент Охридски”).

Официалното откриване на планирания 10-дневен цикъл лекции, презентации, семинари, уъркшопове, тематични екскурзии и дискусии ще се състои на 14 май 2012 г. (понеделник) от 13.30 часа в конферентната зала на хотел „Премиер”.

Финансирането на тази модерна форма на обучение и научен дебат е по линия на международен тригодишен проект, спечелен към Център за развитие на човешките ресурси (по програма „Учене през целия живот”) от екип преподаватели от катедра „Стара и средновековна история” в Исторически факултет на ВТУ - доц. д-р Красимира Мутафова, доц. д-р Надежда Христова, доц. д-р Ивелин Иванов, гл. ас. д-р Г ергана Г еоргиева. В проекта са заложени 11 основни теми, фокусирани върху различни аспекти на стандартите на всекидневието в Югоизточна, Централна и Западна Европа в широкия времеви диапазон от Средновековието до Новото време. Обхванати са тематични полета, които не са широко застъпени в университетското образование и които се отличават с висока степен на интердисциплинарност. Планираните форми на обучение отговарят на доказана потребност от социално сближаване и мултикултурен диалог и безспорно ще съдействат за изграждане на стереотипи на поведение, основани на толерантността и разбирането и приемането на „другия”.

Интензивната програма „Стандарти на всекидневието” продължава и доразвива съществуваща вече традиция в контактите между академичните общности на историческите факултети на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и СУ „Св. Климент Охридски”. Предстоящото 10-дневно обучение е основано на изцяло иновативни подходи при разглеждането на теми, ориентирани към кръговрата на всекидневието в различните исторически епохи, жизнения стандарт и социалния статус на индивида. В планираните уъркшопове участниците в интензивната програма ще имат възможността да се включат в подготовката и дегустацията на кулинарни рецепти от миналото, които ще бъдат демонстрирани от проф. Мачей Кокошко, ръководител на Катедра „История на Византия” в университета в Лодз. От българска страна „съживяването” на средновековни кулинарни рецепти ще бъде извършено под вещото ръководство на доц. Иван Лазаров, ръководител на катедра „Стара и средновековна история” в Исторически факултет на ВТУ.

Програмата тази година ще приключи с провеждането на двудневни дискусии под формата на кръгли маси по основните теми, по които ще работят формираните екипи студенти при стартиране на обучението.

Организаторите се надяват, че тази модерна форма на обучение ще създаде подходящи условия за активни преки контакти и обмен на идеи между студенти и преподаватели от различни страни и ще спомогне за бъдещи съвместни проекти между висшите училища и най-вече, че ще бъде особено ползотворна за привличането на изявени студенти към научна работа.

 

СПОДЕЛИ В