История

 
 

Първоосновата на Историческия факултет е поставена още с раждането на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, когато е разкрита специалност История през септември 1963 година.

Първоначално обучението е осъществявано от учредената Катедра по история. Първият ръководител на Катедрата е чл.-кор. проф. Александър Бурмов, който е и първият Ректор на ВТУ.

През 1968 г. са учредени първите два самостоятелни факултета във Великотърновската Алма матер – Историческият и Филологическият.

От 1968 г. до днес десет декани са ръководили Факултета:

 • доц. Любен Белмустаков

 • доц. д-р Христо Коларов

 • доц. д-р Петър Тодоров (по-късно – проф. д.и.н.)

 • доц. д-р Георги Плетньов

 • проф. д.и.н. Йордан Андреев

 • доц. д-р Казимир Попконстантинов (по-късно – проф. д.и.н.)

 • доц. д-р Радослав Мишев (по-късно – проф. д.и.н.)

 • доц. д-р Минчо Минчев

 • доц. д-р Андрей Андреев (по-късно – проф. д-р)

 • проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев

През годините Факултетът е дал на страната хиляди учители, научни и музейни работници, специалисти в различни професионални области.

Днес Историческият факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е структуриран в пет катедри – Археология, География, Нова и най-нова история на България, Нова и най-нова обща история и Стара и средновековна история. Той е единственият в страната, който предлага обучение в четири акредитирани научни направления, а именно:

 • 1.3. Педагогика на обучението по…
 • 2.2. История и археология
 • 3.1. Социология, антропология, науки за културата
 • 4.4. Науки за Земята.

Обучението се реализира в девет бакалавърски програми: История, Археология, География, Етнология,История и география, История и философия,История и чужд език, Културен туризъм, Регионално развитие и геоикономика, както и в широка палитра от над двадесет специализиращи магистърски програми, част от които нямат аналог в страната. Факултетът е акредитиран да провежда обучение на докторанти, което се осъществява в 10 докторски програми в четирите научни направления.

В обсега на преподавателската дейност на Историческия факултет попадат още специалностите: Български език и история, Български език и география, Балканистика, както и специалности във Филиала на ВТУ в гр. Враца и в Колежа в гр. Плевен.

Щатният академичен състав във Факултета наброява общо 58 преподаватели. От тях 3 са професори доктори на историческите науки, 1 доктор на науките за културата, 12 професори доктори, 24 доценти доктори, 13 главни асистенти доктори, 3 асистенти и 2 преподаватели.

Административната дейност е подкрепена от 2 организатори учебен процес, 2 инспектори и 1 факултетски секретар.

 
 
СПОДЕЛИ В