Факултетна комисия по управление на качеството, акредитацията и рейтинговата система

Мандат 2019–2023 г.

Председател:

Членове:

 1. Доц. д-р Валентин Пенев Бакоев, отговарящ за акредитацията и отговорник по управление на качеството в катедра „Алгебра и геометрия”;
 2. Доц. д-р Златко Георгиев Върбанов, отговарящ за рейтинговата система и отговорник по управление на качеството в катедра „Информационни технологии”;
 3. Гл. ас. д-р Милена Емилова Стефанова, отговарящ за управление на качеството и отговорник по управление на качеството в катедра „Компютърни системи и технологии”;
 4. Ас. Александър Пенчев Андонов, отговорник по управление на качеството в катедра „Математически анализ и приложения”;
 5. Ас. д-р Васил Бранков Милев, катедра “Компютърни системи и технологии” и системен администратор към УКИЦ;
 6. Представители на студентите по професионални направления:
  • - за професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ...:
   • Мирела Николаева Костова, редовен студент, бакалавърска програма „Педагогика на обучението по математика и информатика”, III курс, факултетен номер: 1909010571.
  • - за професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки:
   • Мирослав Ивайлов Стефанов, редовен студент, магистърска програма „Уеб технологии и разработване на софтуер”, I курс, факултетен номер: 2109012819.
 7. Представител на работодателите по професионални направления:

Съставът е избран на заседание на Факултетния съвет на факултет „Математика и информатика” (Протокол № ФД-03-9 от 09.09.2019 г.).

Съставът е променен с решения на Факултетния съвет на факултет „Математика и информатика” (Протокол № ФД-03-8 от 12.10.2020 г., № ФД-03-2 от 08.02.2021 г. и № ФД-03-9 от 10.09.2021 г.)

СПОДЕЛИ В