Комисия за трансфер на академични кредити

Мандат 2023–2027 г.

Председател:

Факултетен координатор по СТАК:

Членове:

  1. Проф. д-р Галя Василева Накова – катедра „Алгебра и геометрия“, отговарящ за трансфера на академични кредити на образователните програми в професионалните направления 1.3. Педагогика на обучението по …. и 4.5. Математика.
  2. Проф. д-р Емилия Стойчева Тодорова – катедра „Информационни технологии“, отговарящ за трансфера на академични кредити на образователните програми в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.
  3. Проф. дн. Олег Димитров Асенов - катедра „Компютърни системи и технологии“, отговарящ за трансфера на академични кредити на образователните програми в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.
  4. Доц. д-р Милен Йорданов Христов – катедра „Математически анализ и приложения“, отговарящ за трансфера на академични кредити на образователните програми в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …. и 4.5. Математика.
  5. Доц. д-р Доника Веселинова Вълчева – факултетен координатор и член на Експертния-консултативен съвет към отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“.
  6. Цветомила Любомирова Вълчанова – инспектор към Центъра за административно обслужване на студенти.

Съставът е избран на заседание на Факултетния съвет на факултет „Математика и информатика” (Протокол № ФД-03-11 от 11.09.203 г.).

СПОДЕЛИ В