Факултетска атестационна комисия

Mандат 2023–2027 г.

Председател:

Секретар:

Членове:

  1. Проф. дн. Олег Димитров Асенов.
  2. Проф. д-р Димитър Петков Цветков.
  3. Доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова.
  4. Представител на студентите:
    • докторант Атанас Христов Христов, докторска програма „Информатика“.
  5. Представител на потребителските организации:

Комисията е сформирана в съответствие с чл. 4 ал. 2 от Правилник за атестиране на преподавателските, научно-преподавателските и изследователските кадри във ВТУ, на основание решение на факултетния съвет на факултет „Математика и информатика” (Протокол № ФД-03-9 от 09.09.2019 г.) като помощен орган към факултетния съвет.

Съставът на комисията е допълнен и променен с решения на Факултетния съвет на факултет „Математика и информатика” (Протокол № ФД-03-8 от 12.10.2020 г., Протокол № ФД-03-9 от 10.09.2021 г., Протокол № ФД-03-4 от 11.04.2022 г. и Протокол № ФД-03-11 от 11.09.2023 г.)

СПОДЕЛИ В