За катедрата

Романистиката във Великотърновския университет води началото си още от основаването на Висшия педагогически институт през 1963 г., когато френският език като специалност се комбинира с български език, а преподавателите са обединени в Колегиум по френски език, към катедра Западни филологии. През 1973 г. започва прием по специалността Френска филология, а през 1980 г. е обособена самостоятелна катедра. Преподавателският състав на катедрата и научният потенциал на Филологическия факултет като цяло дават възможност през 1992 г. да бъде открита за първи път в България специалността Приложна лингвистика, при която едно от основните звена – френският език в комбинация с други романски езици (италиански, испански и португалски) – е включено в катедра Френска филология. Тогава всъщност се утвърждава романистиката в по-широк мащаб. Впоследствие френският език се комбинира (като първи и като втори чужд език) и с останалите чужди езици, преподавани във факултета, а другите романски езици се съчетават още с английски, с немски и с руски език. От учебната 2010/2011 година започва прием по специалността Приложна лингвистика с първи език испански.

За развитието и утвърждаването на катедра Романистика своя изключително ценен принос са дали първите преподаватели по френски език: ст. преп. Димо Минев, бъдещият професор Красимир Манчев, гл. ас. Александра Манчева, гл. ас. Йорданка Крумова, гл. ас. Георги Попов. Малко по-късно от Софийския университет ще дойде известният и извън България литературовед доц. д-р Христо Тодоров, своята университетска кариера ще започне доц. д-р Екатерина Драганова, на франкофонията ще посветят своите усилия Елена Атанасова, Катя Кьосеиванова, Лорина Тодорова, Невена Георгиева, Жанета Узунова. През целия период на своето съществуване катедра Романистика неизменно е разполагала и с лектори по френски език, сред които непременно трябва да се изтъкне присъствието от 1981 до 1986 г. на проф. Патрик Льокак, понастоящем почетен доктор на Университета.

За утвърждаването на кадровия и научен потенциал на катедра Романистика неоценима е ролята на нейния дългогодишен ръководител проф. дфн Паисий Христов. През различни периоди ръководители на катедрата са били гл. ас. Георги Попов, гл. ас. Йорданка Крумова, гл. ас. Маргарита Палукова, доц. д-р Невена Георгиева, доц. д-р Иванка Попова-Велева, доц. д-р Красимир Петров.

Проф. дфн Паисий Христов, доц. д-р Красимир Петров, гл. ас. Йорданка Крумова и гл. ас. Георги Попов са носители на Академичните палми на Френското министерство на образованието – отличие, чрез което тяхната преподавателска и изследователска работа се оценява като заслуга за френската култура. Доц. Дончо Дончев, с научни интереси в областта на аргото на младежите в предградията на големите френски градове, издава два речника във Франция, за което е удостоен от френския президент със званието “Кавалер на ордена за заслуги към Франция”.

Катедра Романистика осигурява тристепенно обучение на студенти от различни специалности: Приложна лингвистика с два чужди езика – преводачески профил, доразвита от специалностите Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм, Приложна лингвистика с Английски език и втори чужд език с Информационни технологии, Френска филология и Педагогика на обучението по български език и чужд език, Педагогика на обучението по история и френски език.

В нея се включват колегиумите по френски, испански, италиански, португалски език и по антична и западноевропейска литература. Колегиумът по френски език поддържа международни контакти в рамките на европейските програми с френските университети в Париж (Париж III - Нова Сорбона и Париж XIII), Лион, Нант, Лил, Рен, Ларош-сюр-Йон, с Института за преводачи в Брюксел, а благодарение на своята все по-мащабна преподавателска и изследователска дейност допринася за включването на Великотърновския университет в Университетската франкофонска асоциация. В резултат на постоянните контакти с Френския институт и с Посолството на република Франция в София през 1992 г. бе открит Франкoфонски център за документация и информация, който има важна роля за професионалната подготовка на бъдещите специалисти. За това допринасят и френските лектори, които се осигуряват по линия на междудържавните отношения.

През учебната 1991/1992 година към катедрата са открити Колегиумите по испански език и по италиански език. За утвърждаване на колегиума по испански език значителен принос имат гл. ас. Даниела Цанкова, гл. ас. Луис Контрерас и особено доц. дфн Владимир Сабоурин. От 2009-2010 г. колегиумът доби правото на трети център в България за провеждане на изпити за езиково ниво ДЕЛЕ. Преподавателите от колегиума обезпечават обучението на студентите от специалността Приложна лингвистика с испански като първи и като втори език.

Колегиумът по италиански език е създаден с усилията на ас. Росица Иванова и неопровержимия принос на лекторите към италианското МВнР-Лаура Скенони Висконти и Никола Масимео. От 1998 г. е оборудван специализиран семинар по италиански език с помощта на Италианския културен институт.

От 1994/1995 г. започва работа и Колегиумът по португалски език, изграден с всеотдайните усилия на проф. Маргарита Дренска и на гл. ас. Даниела Петрова. От 2010-11 г. започва проект за сътрудничество между ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий” и университета в Сао Пауло, Бразилия. В края на 2011 г. са подписани договори за академичен обмен с два университета в Бразилия -Университета в Сао Пауло и Федералния университет Гояс.

От учебната 2010/2011 г. към катедрата е приобщен и Колегиум по антична и западноевропейска литература, който обезпечава лекционните курсове по тази дисциплина на много специалности от Филологическия факултет.

От учебната 2013/2014 г. започва прием по нова специалност Романистика, която е напълно съобразена с новите изисквания както на висшето образование, така и на пазара на труда и дава широки възможности за реализация на завършилите студенти.

Трябва да се има предвид, че към катедрата почти непрекъснато работят и чуждестранни лектори по четирите езика, сред които би трябвало да подчертаем приноса на Лаура Скенони Висконти (италиански език), Лаура Саурес (испански език), Франсишку Назаре (португалски език) и Виолет Берато (френски език).

В момента към катедра Романистика функционират три чуждоезикови центъра и един специализиран кабинет по италиански език.

Франкофонският център за документация и информация /ФЦДИ/– Велико Търново, е открит през 1992 г. по инициатива на Френския културен институт и ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”. Той е естествено продължение на създадения преди това Център “Ронсар”, през 1981 г. с решение на Комитета за култура. Библиотечният фонд на ФЦДИ и компютърната и аудио-визуална техника са предоставени от Посолството на Франция в България. Великотърновският университет участва в реализацията на този френско-български проект за партньорство като предлага отговарящи на очакванията и нуждите на читателите помещения с обща площ 92 кв.м. в централния корпус на Университета. Центърът разполага с 30 работни места и малка зала за прожекции. Обслужва преди всичко студенти и университетски преподаватели, но също и франкофонската общност от целия регион, т.е. ФЦДИ е ориентиран към една доста разнообразна публика: учители, ученици, изследователи, служители, използващи френския език в работата си, жители на града и много други. До средата на 2006 г. в него се помещава и Отдела за езиково и образователно сътрудничество към Френския културен институт във Велико Търново.

ФЦДИ е едновременно библиотека и място за обучение и научни изследвания. Днес библиотечният фонд надвишава 11 000 тома. По-голямата част от него е въведена в електронния каталог BCDI 2. Фондът разполага с трудове по френска литература, литературна критика, творби по езикознание, методики по френски език и други педагогически ресурси, трудове по история, психология, социология, право, икономика и др. Не са за пренебрегване и аудио-визуалните средства: компакт дискове, аудиокасети и видеоматериали. ФЦДИ има абонамент за различни френски и франкофонски периодични издания.

ФЦДИ участва и в различни мероприятия, свързани с културни събития в България, във франкофонския свят, в Европа: изложения на френски книги, учебници и речници, представяне на трудове на преподаватели от катедра Романистика към Великотърновския университет, участие в “Дните на студента” (от 2005 г. се провеждат и във Велико Търново), в “Майските дни на Филологически факулет”, дните на франкофонията и др.

Франкофонският център предоставя информация за обучението и кандидатстването за стипендии за френски образователни институции, международни франкофонски организации (AUF) и др. През 2009 г. към центъра е открит Пункт за достъп до информация със съдействието на Университетската агенция на Франкофонията. Той дава възможност на студенти, докторанти и преподаватели да ползват базата данни на INIST и други богати електронни фондове във Франция.

От май 2013 г. Бюрото за Централна и Източна Европа към Университетската агенция на Франкофонията създава и подпомага развитието на Франкофонски център за академично качество. Основната цел на тази инициатива е предоставянето на качествени услуги на университетската общност, благоприятстващи обучението по и на френски език, чрез модернизиране на материалната база, предоставяне на педагогически ресурси и популяризиране на иновативни методи за преподаване и самоподготовка.

Испанският център е открит през 1995 г. от Негово превъзходителство Хорхе Фуентес, посланик на Кралство Испания, в присъствието на посланиците на всички латиноамерикански страни в България. Центърът е преместен от 5 корпус в сградата на Ректората през 1998 г. и се превръща в библиотечен и информационен център за испанската наука и култура. През годините осем лектори от Испания подпомагат учебния процес и популяризирането на испанския език и култура в общността.

Кабинетът по португалска и бразилска култура е създаден на 21.04.2004 г., в навечерието на десетата годишнина от откриването на специалност „Приложна лингвистика чужд език и португалски ези“. Институтът “Камойнш” оборудва кабинета с преносим компютър, мултимедия, телевизор и аудио системи за прожекция на VHS и DVD филми, книги и периодика. От 2011 г. Португалският културен институт “Камойнш” финансира провеждането на безплатен езиков курс за покриване на първо ниво А1 и придобиване на международно призната диплома CAPLE.

СПОДЕЛИ В