Филиална библиотека

 
 

Библиотеката обслужва студенти, докторанти и преподаватели. Осигурява учебния процес, като предоставя учебници и друга литература за подготовката и самоподготовката на студентите. Подпомага научноизследователската дейност на преподавателите.

 

Библиотеката към Факултет Математика и Информатика е открита през 1996 г. От 2003 година се помещава в Учебен корпус 3 на Великотърновския университет, където се намира и ФМИ. Нашата мисия е да предоставяме професионални библиотечно-информационни услуги на студентите и преподавателите като подпомагаме учебния процес и научно-изследователската дейност.

В библиотеката е обособено място за самостоятелна работа с библиотечни материали, включително ползване на текущата периодика, постъпваща по абонамент. Обособени са витрини „Нови книги“ и тематична витрина, която акцентира върху популярна тема или бележита дата в областта на математическите и информационни науки.

Читателите могат да се възползват от справочно-библиографски услуги по научни дисциплини, изучавани във ФМИ: изготвяне на устни и писмени тематични справки, библиографски консултации при изготвяне на дипломни работи и научни проекти.

Към настоящия момент редовно постъпват сп. Математика, „Математика и Информатика“, „Serdica” – списание по Информатика, в-к „ComputerWorld” и др. Във фонда на факултетска библиотека се пазят архивни броеве на изброените заглавия, както и сп. „Автоматика и Информатика“, „Компютърни технологии“, „Информатика и образование“, в-к „Компютри“ и др.

Библиотечните единици във фонда са предимно на български и английски език. Пазят се издания и на руски език: сп. „СЕТИ и системы связи“, „Известия Российской академии наук : серия Математическая“, терминологични речници и изследвания в областта на математиката и информатиката от руски учени. По-малко са изданията на други езици: френски, немски, сръбски.

В читалнята, студенти, преподаватели и докторанти могат да се възползват и от справочния фонд: терминологични речници на български, френски, немски и английски език; речници на съвременния български език (правописни, синонимни, тълковни на чуждите думи и др.); енциклопедии, като най-ценните издания са: „Encyclopedia of Mathematics“ в 6 т., „The Mathematica book”, “Енциклопедична история на цифрите“ от Жорж Ифра в 2 т. и др..

За студентите от специалностите „Библиотечно-информационни дейности“ и „Книгоиздаване“, библиотеката предлага необходимата базова литература, от която могат да се възползват. Сред търсените заглавия са учебниците и изследванията на проф. дин Стоян Денчев, проф. д-р Лъчезар Георгиев, доц. д-р Александър Ковачев, доц. д-р Живка Радева, проф. д-р Елена Георгиева, доц. Милена Миланова и др. Съхраняваме научния сборник, който излиза всяка година, след провеждането на Националната научна конференция с международно участие „Библиотеки-Четене-Комуникации“.

Разполагаме с добър фонд за нуждите на специалностите: „Математика и Информатика“, „Технологии за обучение по математика“, „Компютърни науки“, „Софтуерно инженерство“ и др. Студентите могат да намерят последните изследвания на своите преподаватели: „Математическо оптимиране“ от доц. д-р Любомир Христов, „Компютърни мрежи : Ръководство за лабораторни упражнения“ от гл. ас. д-р Теодор Калушков, „Училищен курс по алгебра и анализ : Учебник“ от гл. ас. д-р Николай Горчев и доц. д-р Димитър Петров, изследвания на проф. д-р Мирослав Гълъбов, проф. дн Олег Асенов, доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова, доц. д-р Милен Христов и др. Притежаваме сборниците от Международния колоквиум по диференциална геометрия и свързани с нея направления.

СПОДЕЛИ В