Държавни изпити и защити на дипломни работи

Срокове за държавни изпити и защити на дипломни работи за учебната 2023/2024 година

СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на студентите в последен курс на обучение и преподавателите, имащи право да ръководят дипломанти

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА Е КАКТО СЛЕДВА:

  • за студентите, обучаващи се в ОКС „бакалавър” - до 26 февруари 2024 г.;
  • за студентите, обучаващи се в ОКС „магистърс продължителност на програмата 3 семестърадо 20 ноември 2023 г.;
  • за студентите, обучаващи се в ОКС „магистърс продължителност на програмата 2 или 4 семестърадо 26 февруари 2024 г.
  • Заявлението се подава във Фронт офисите на Университетския център за административно обслужване на студенти.

Ръководителите на катедри, дипломантите и научните им ръководители да спазват чл. 74 от Правилника за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика” и разпоредбите на Регламента за допускане, разработване и защита на дипломна работа във факултет „Математика и информатика“.

Заявленията могат да се подават във всеки един от фронт-офисите на Центъра за административно обслужване на студенти, като задължителен елемент в заявлението е писменото съгласие на посочения научен ръководител.

Заявленията за разработване на дипломна работа могат да се изтеглят от тук.

Съгласно Графика на учебния процес за учебната 2023/2024 г., утвърден с решения на АС (Протокол № 9 от 10.07.2023 г., т. 2.1.), провеждането на държавните изпити и защитите на дипломните работи е в периодите, както следва:

Извънредна сесия

Първа (редовна) сесия

Втора (поправителна) сесия

05.02.2024 г.–18.02.2024 г.

24.06.2024 г.–12.07.2024 г.

01.09.2024 г.–15.09.2024 г.

Съгласно чл.17 ал.2 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите, до държавен изпит и защита на дипломна работа се ДОПУСКАТ студенти, положили успешно всички семестриални изпити и изпълнили всички други задължения, предвидени в учебния план, както и:

  • - Стажантска практика - за бакалавърска образователна програма „Педагогика на обучението по математика и информатика” и магистърските образователни програми „Математика, информатика и информационни технологии“, „Математика“ и „Информатика и информационни технологии“;
  • - Специализираща практика за бакалавърските образователни програми „Информатика”, „Компютърни науки” , „Софтуерно инженерство“ и „Информационно брокерство и дигитални медии“: представянето на резултатите от проведения стаж (презентация / доклад на стажанта) и оценяването му се осъществява от комисия, назначена със заповед на Декана на ФМИ.
  • - Професионална практика за магистърските образователни програми „Информатика (Информационни системи, Компютърна мултимедия, Корпоративни мрежови среди, Защита на информацията)“, „Компютърни науки. Приложни компютърни науки”, „Уеб технологии и разработване на софтуер”, „Математически структури в информационната сигурност“ и „Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт”, представянето на резултатите от проведения стаж (презентация / доклад на стажанта) и оценяването му се осъществява от комисия назначена със заповед на Декана на ФМИ на насрочените дати за защита на дипломни работи за ОКС „магистър”.

Информация за провеждане на задължителната практика на студентите от факултет „Математика и информатика“ (ред, правила, бланки) можете да намерите на интернет страницата на факултета (ОБУЧЕНИЕ / ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ).

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ИЛИ ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА СЪОТВЕТНО ДО:

05.02.2024 г.

24.06.2024 г.

5.09.2024 г.

Заявлението се подава във Фронт офисите на Университетския център за административно обслужване на студенти.

Образец на заявление (универсална бланка) за допускане до държавен изпит/защита на дипломна работа може да се изтегли от тук.

Подаването на заявление може да стане и електронно, като подписаното и сканирано заявление се изпраща на електронната поща на

 Инспектор административно обслужване на студенти, ОФИС 3 – ЧЕТВЪРТИ КОРПУС

Готовата дипломна работа (в един екземпляр – хартиен вариант и електронен носител) се предава в съответната катедра две седмици преди насрочената дата за защита в съответствие с чл. 74 ал. 5 от Правилника за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика” и спазвайки разпоредбите на т.6 от Регламента за допускане, разработване и защита на дипломна работа във факултет „Математика и информатика”.

Дипломната работа, придружена от задание и рецензия, се депозира в канцеларията на факултета ДВА ДНИ преди насрочената дата за защита.

Регламентът и конспектите за провеждане на държавен изпит са публикувани на интернет страницата на факултета:

ОБУЧЕНИЕ / ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ.

Връзка с нас: Тел.: 0884679496, e-mail: fmi@ts.uni-vt.bg
От Деканата

График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи - извънредна сесия м. февруари 2024 г.

График
за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи - извънредна сесия м. февруари 2024 г.

Образователно – квалификационна степен „БАКАЛАВЪР”:

специалност

дата

час

зала

Педагогика на обучението по математика и информатика

Държавен изпит

12.02.2024 г.

9:00

402А, 4К

Педагогика на обучението по математика и информатика

Защита на дипломни работи

12.02.2024 г.

14:30

402А, 4К

Информатика

Държавен изпит

12.02.2024 г.

9:00

402, 4К

Компютърни науки

Държавен изпит

12.02.2024 г.

9:00

402, 4К

Софтуерно инженерство

Държавен изпит

12.02.2024 г.

9:00

402, 4К

Информатика

Защита на дипломни работи

14.02.2024 г.

9:00

401, 4К

Компютърни науки

Защита на дипломни работи

14.02.2024 г.

9:00

401, 4К

Софтуерно инженерство

Защита на дипломни работи

14.02.2024 г.

9:00

401, 4К

Образователно – квалификационна степен „магистър”:

специалност

дата

час

зала

Математика

Държавен (практико-приложен) изпит по математика

08.01.2024 г.

09.01.2024 г.

9:30

508, 4К

Б202, 5К

Информатика и информационни технологии

Държавен (практико-приложен) изпит по информатика и ИТ

20.01.2024 г.

21.01.2024 г.

9:30

401,4К

401,4К

Математика, информатика и информационни технологии

Държавен (практико-приложен) изпит по математика

11.01.2024 г.

9:30

Б202, 5К

Математика, информатика и информационни технологии

Държавен (практико-приложен) изпит по информатика и ИТ

19.01.2024 г.

9:30

401, 4К

Математика

Държавен изпит

15.02.2024 г.

9:30

2, 4К

Информатика и информационни технологии

Държавен изпит

15.02.2024 г.

9:30

2, 4К

Математика, информатика и информационни технологии

Държавен изпит

15.02.2024 г.

9:30

2, 4К

Математика

Защита на дипломни работи

15.02.2024 г.

10:00

401, 4К

Информатика и информационни технологии

Защита на дипломни работи

15.02.2024 г.

10:00

405, 4К

Математика, информатика и информационни технологии

Защита на дипломни работи

16.02.2024 г.

10:00

405, 4К

Технологии за обучение по математика и информатика

Защита на дипломни работи

12.02.2024 г.

16:00

402А, 4К

Информатика. Компютърна мултимедия

Информатика. Корпоративни мрежови среди

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

Защита на дипломни работи

09.02.2024 г.

13:00

403, 4К

Уеб технологии и разработване на софтуер

Защита на дипломни работи

08.02.2024 г.

13:00

403, 4К


Заявления за ДОПУСКАНЕ до държавен изпит или защита на дипломна работа се подават във Фронт офисите на Университетския център за административно обслужване на студенти съответно до: 05.02.2024 г. До държавен изпит и защита на дипломна работа се ДОПУСКАТ студенти, положили успешно всички семестриални изпити и изпълнили всички други задължения, предвидени в учебния план.

Образец на заявление (универсална бланка) за допускане до държавен изпит/защита на дипломна работа може да се изтегли от тук.

Подаването на заявление може да стане и електронно, като подписаното и сканирано заявление се изпраща на електронната поща на

 Инспектор административно обслужване на студенти, ОФИС 3 – ЧЕТВЪРТИ КОРПУС

Готовата дипломна работа (в един екземпляр – хартиен вариант и електронен носител) се предава в съответната катедра две седмици преди насрочената дата за защита в съответствие с чл. 74 ал. 5 от Правилника за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика” и спазвайки разпоредбите на т.6 от Регламента за допускане, разработване и защита на дипломна работа във факултет „Математика и информатика”.

Дипломната работа, придружена от задание и рецензия, се депозира в канцеларията на факултета ДВА ДНИ преди насрочената дата за защита.

Регламентът и конспектите за провеждане на държавен изпит са публикувани на интернет страницата на факултета:

ОБУЧЕНИЕ / ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ.

Връзка с нас: Тел.: 062 600 461, 0884679496, e-mail: fmi@ts.uni-vt.bg
От Деканата

Списъци на допуснатите студенти до защити на дипломни работи или държавен изпит
СПОДЕЛИ В