Факултетен съвет

Мандат 2023–2027 г.

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

мандат 2023 г. – 2027 г.

  1. Представители на академичния състав на основен трудов договор:

  2. Студенти и докторанти – квота 1.
    1. Борислава Желязкова Русева, фак. № 2109010686, III курс, бакалавърска образователна програма „Педагогика на обучението по математика и информатика“

Списъкът е по формиран по квоти и по брой на получените гласове.

Съставът е избран от Общото събрание на факултет „Математика и информатика”,

проведено на 30.06.2023 г.

Квотата на хабилитираните лица се попълва в съответствие с чл. 14 ал. 2 и чл. 57 ал. 2 т.9 и т.13 от Правилника за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика”.

Квотата на нехабилитираните преподаватели се попълва в съответствие с чл. 57 ал. 2 т.9 и т. 13 от Правилника за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика”.

Квотата на студентите и докторантите се попълва в съответствие с чл. 57 ал. 2 т. 13 от Правилника за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика”.

Академични длъжности и научните степени са актуализирани към 05.03.2024 г.

Статутът на членовете на факултетния съвет се проверява преди всяко заседание на факултетния съвет.

СПОДЕЛИ В