История

На 01.04.1986 г. със Заповед № РД 114-81 от 09.04.1986 г. на Министерството на народната просвета в рамките на Педагогически факултет се създава катедра „Математика и информатика“.

Със заповед № 114-10-58 от 29.12.1989 г. на Комитет за наука и висше образование и на основание решение на Академичен съвет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ от 11.12.1989 г. се закрива катедра „Математика и информатика“ и се създават три нови катедри:

 • „Алгебра и геометрия“, ръководител – доц. д-р Марга Янкова Георгиева;
 • „Математически анализ“, ръководител – доц. д-р Димитър Иванов Петров;
 • „Информатика“, ръководител – доц. д-р Ради Стоянов Кабаиванов.

С решение на Академичен съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ от 17.12.1990 г. се създава нов факултет „Математика и информатика“, включващ създадените вече катедри и се избира ръководство както следва: Декан: проф. дмн Недю Иванов Попиванов и зам.-декани: доц. д-р Марга Янкова Георгиева и доц. д-р Георги Николов Георгиев.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Начало на обучението

Нормативен акт

Професионални направления

Бакалавърски програми

Математика и информатика 

от 2017 г. е преименувана на Педагогика на обучението по математика и информатика

1987 г.

Заповед РД114-103/12.03.1987 г. на Министъра на народната просвета

1.3. Педагогика на обучението по ...

Информатика

1988 г.

Решение на Ректорския съвет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ от 01.02.1988 г.

4.6. Информатика и компютърни науки

Компютърни науки

2004 г.

Решение на Академичния съвет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ от 22.12.2003 г.

4.6. Информатика и компютърни науки

Приложна математика

2014 г.

Решения на Академичния съвет на ВТУ № 8 от 9.06.2014 г.

Решение-ФС-ФМИ № 4 от 07.04.2014 г.

4.5. Математика

Софтуерно инженерство

2016 г.

Решения на Академичния съвет на ВТУ № 13/ 23.11.2015 г.

ФС на ФМИ № 10 от 16.11.2015 г.

4.6. Информатика и компютърни науки

Информационно брокерство и дигитални медии

2018 г.

Решения на Академичния съвет на ВТУ № 11/20.12.2017 г.

Решение-ФС-ФМИ № ФД-01-10/13.11.2017 г.

4.6. Информатика и компютърни науки

Библиотечно-информационни дейности

1997 г.

Програмата е стартирала във Филологически факултет. От 2014 до 2020 г. е провеждано обучение във ФМИ.

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Книгоиздаване

2002 г.

Програмата е стартирала във Филологически факултет. От 2014 до 2020 г. е провеждано обучение във ФМИ.

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Магистърски програми

Информатика. Защита на информацията

2003 г.

Решения на Академичния съвет на ВТУ, № 8/15.09.2003 г.

4.6. Информатика и компютърни науки

Информатика. Информационни системи

2004 г.

Решения на Академичния съвет на ВТУ № 1/23.02.2004 г.

4.6. Информатика и компютърни науки

Информатика. Компютърна мултимедия

2004 г.

Решения на Академичния съвет на ВТУ № 6/15.12.2003 г.

4.6. Информатика и компютърни науки

Технологии на обучение по математика

(от 2020 г. е трансформирана в Технология на обучението по математика и информатика)

2004 г. – 2020 г.

Решение на Академически съвет на ВТУ № 1/ 23.02.2004 г.

 1.3. Педагогика на обучението по ...

Информатика. Корпоративни мрежови среди.

2005 г.

Решения на Академичния съвет на ВТУ, № 3/11.04.2005 г.

4.6. Информатика и компютърни науки

Информатика. Информационни системи в съдебната и изпълнителната власт. 

2008 г.

Решения на Академичния съвет на ВТУ, № 8/12.09.2008 г.

4.6. Информатика и компютърни науки

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

2011 г.

Решения на Академичния съвет на ВТУ, № 4/18.04.2011 г.

4.6. Информатика и компютърни науки

Библиотечно-информационни дейности. Комуникационен и библиотечен мениджмънт

2013 г.

Програмата е стартирала през 2004 г. във Филологически факултет. От 2014 до 2020 г. е провеждано обучение във ФМИ.

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Книга и реклама

(Програмата е стартирала през 2004 г. във Филологически факултет)

2013 г.

Програмата е стартирала през 2004 г. във Филологически факултет. От 2014 до 2020 г. е провеждано обучение във ФМИ.

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Математически структури в информационната сигурност

2014 г.

Решения на Академичния съвет на ВТУ № 8 от 9.06.2014 г.

Решение-ФС-ФМИ № 4 от 07.04.2014

4.5. Математика

Уеб технологии и разработване на софтуер

2017 г.

Решения на Академичния съвет на ВТУ, № 9/25.09.2017 г.

4.6. Информатика и компютърни науки

Технологии на обучение по математика и информатика

2020 г.

Решения на Академичния съвет на ВТУ № 2/17.02.2020 г.

Решение-ФС-ФМИ № 2/10.02.2020 г.

1.3. Педагогика на обучението по ...

Математика, информатика и информационни технологии

2020 г.

Решения на Академичния съвет на ВТУ № 2/17.02.2020 г. Решение-ФС-ФМИ № 2/10.02.2020 г.

1.3. Педагогика на обучението по ...

Математика

2020 г.

Решения на Академичния съвет на ВТУ № 2/17.02.2020 г. Решение-ФС-ФМИ № 2/10.02.2020 г.

1.3. Педагогика на обучението по ...

Информатика и информационни технологии

2020 г.

Решения на Академичния съвет № 2/17.02.2020 г.

Решение-ФС-ФМИ № 2/10.02.2020 г.

1.3. Педагогика на обучението по ...

Дигитална трансформация на бизнеса и образованието

2023

Решения на Академичния съвет № 14/12.12.2022 г.

Решение-ФС-ФМИ № 8/13.09.2022 г.

4.6. Информатика и компютърни науки

Докторски програми

Информатика

1995 г.

Последна акредитация през 2014 г. с писмо от НАОА, изх. № 1343/19.11.2014 г. за шест години, оценка 9.16

4.6. Информатика и компютърни науки

Методика на обучението по математика

1995 г.

Последна акредитация през 2017 г. с писмо от НАОА, изх. № 15/11.07.2017 г. за шест години, оценка 9.43

1.3. Педагогика на обучението по ...

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

2001 г.

Последна акредитация през 2017 г. с писмо от НАОА, изх. № 15/11.07.2017 г. за шест години, оценка 8.88

1.3. Педагогика на обучението по ...

РЪКОВОДСТВО И СТРУКТУРА

През годините декани и зам.-декани на Факултет „Математика и информатика“ са били:

От 1990 г. до 1991 г.:

 • Декан: проф. дмн Недю Иванов Попиванов
 • Зам.-декани: доц. д-р Марга Янкова Георгиева и доц. д-р Георги Николов Георгиев

От 1991 г. до 1995 г.:

 • Декан: доц. д-р Марга Янкова Георгиева
 • Зам.-декани: доц. д-р Георги Николов Георгиев и ст.н.с. II ст. Николай Лазаров Манев

От 1995 г. до 1999 г.

 • Декан: доц. д-р Марга Янкова Георгиева
 • Зам.-декани: доц. д-р Гергана Великова Енева и ст.н.с. II ст. Николай Лазаров Манев

От 1999 г. до 06.03.2000 г.

 • Декан: доц. д-р Снежина Борисова Кабаиванова
 • Зам.-декани: доц. д-р Марга Янкова Георгиева и доц. д-р Гергана Великова Енева

От 1999 г. катедра “Математически анализ“ е преименувана в катедра „Математически анализ и приложения“.

От 06.03.2000 г. с решение на Академичен съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се създава факултет „Педагогика, математика и информатика“ с ръководство:

 • Декан: доц. Пламен Анатолиев Легкоступ;
 • Зам.-декани: доц. д-р Марга Янкова Георгиева, доц. д-р Живко Трифонов Карапенчев, доц. д-р Кънчо Ненов Чолаков.

В рамките на този факултет се формира направление „Математика и информатика“, включващо катедрите „Алгебра и геометрия“, „Математически анализ и приложения“ и „Информатика“. Като управляващ орган за направлението се създава Консултативен съвет. За зам.-декан за направление „Математика и информатика“ е избран доц. д-р Кънчо Чолаков.

От 29.01.2001 г. с решение на Академичен съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, факултет „Педагогика, математика и информатика“ се преименува в Педагогически факултет и Катедра „Информатика“ се разделя на две нови катедри: „Информационни технологии“ и „Компютърни системи и технологии“.

Направление „Математика и информатика“ остава в състава на Педагогически факултет с четири катедри: „Алгебра и геометрия“, „Математически анализ и приложения“, „Информационни технологии“ и „Компютърни системи и технологии“.

От месец юни 2003 г. до 14.06.2011 г. ръководители на катедрите в направление „Математика и информатика“ са:

 • „Алгебра и геометрия“ – доц. дмн Стефка Христова Буюклиева,
 • „Информационни технологии“ – доц. д-р Емилия Стойчева Тодорова,
 • „Компютърни системи и технологии“ – доц. д-р Маргарита Кръстева Тодорова,
 • „Математически анализ и приложения“ – доц. д-р Димитър Иванов Петров.

Зам.-декани за направление „Математика и информатика“ в Педагогически факултет са били:

 • От 2003 г. до 2004 г.: проф. д-р Марга Янкова Георгиева.
 • От 2004 г. до 2011 г.: доц. д-р Георги Стоянов Тодоров.

С решение на Академичния съвет на ВТУ (Протокол № 1 от 19.01.2009 г.) се разкрива процедура за откриване на основно звено (факултет) в структурата на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – факултет „Математика и информатика“.

На основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето образование, с постановление на Министерски съвет № 42 от 24 февруари 2011 г. (ДВ бр. 19/08.03.2011 г.) се открива факултет „Математика и информатика“ в структурата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

На основание чл.32, ал.1, т.9 от Закона за висшето образование и чл.19, ал.10 от Правилника на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и в изпълнение на споменатото постановление на Министерския съвет, със заповед на Ректора № РЗ-379 от 14 март 2011 г. доц. д-р Георги Стоянов Тодоров е назначен за временно изпълняващ длъжността Декан на факултет „Математика и информатика“, а доц. д-р Даринка Ненчева Гълъбова за заместник-декан. За секретар на факултета е назначена Михаела ТДимитрова, длъжността организатор учебен процес за факултета се изпълнява от Марина Бейкова, инспектор студентско състояние е Цветомила Вълчанова.

Мандат 2011 г. – 2015 г.

Проведено Общо събрание на 14.06.2011 г.

Избрано ръководство на факултет „Математика и информатика“:

 • Председател на Общото събрание: доц. д-р Георги Николов Георгиев, зам.-председател на Общото събрание: доц. д-р Виолетка Маринова Маринова.
 • Декан: доц. д-р Георги Стоянов Тодоров.

Зам.-декани:

 • по учебната дейност и управление на качеството и акредитацията - доц. д-р Димитър Иванов Петров;
 • по научноизследователската дейност и практиките - доц. д-р Мирослав Николов Гълъбов.

Избрани ръководители на катедри:

 • „Алгебра и геометрия“ – доц. дмн Стефка Христова Буюклиева;
 • „Информационни технологии“ – доц. д-р Емилия Стойчева Тодорова;
 • „Компютърни системи и технологии“ – доц. д-р Маргарита Кръстева Тодорова;
 • „Математически анализ и приложения“ – доц. д-р Димитър Иванов Петров.

Административно обслужване:

 • секретар на факултета - Михаела Димитрова;
 • организатор на учебен процес – Тоня Христова;
 • инспектор, студентско състояние - Цветомила Вълчанова;
 • администриране работата с компютърната техника - Веска Чакърова и Румяна Миланова.

От 08.10.2012 г. с Ректорска заповед № РЗ-1742/8.10.2012 г. за временно изпълняващ длъжността декан на ФМИ е назначен доц. д-р Мирослав Николов Гълъбов (поради навършване на пенсионна възраст на избрания декан). ФС избира зам.-декани: по учебната дейност и управление на качеството и акредитацията - доц. д-р Емилия Стойчева Тодорова и по научноизследователската и международна дейност – проф. д-р Маргарита Кръстева Тодорова.

С решение на Академичния съвет (Протокол № 13/16.12.2013), катедра „Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности“, създадена с решение на Академичния съвет (Протокол № 9 от 23.09.2013 г.), преминава в структурата на факултет „Математика и информатика“. Неин ръководител е доц. д-р Александър Маринов Ковачев.

Мандат 2015 г. – 2019 г.

Проведено Общо събрание на 22.06.2015 г.

Избрано ръководство на факултет „Математика и информатика“:

 • Председател на Общото събрание: доц. д-р Марияна Иванова Николова, зам.-председател на Общото събрание: доц. д-р Живка Василева Радева.
 • Декан: доц. д-р Мирослав Николов Гълъбов

Зам.-декани:

 • по учебната дейност и управление на качеството и акредитацията - доц. д-р Емилия Стойчева Тодорова;
 • за временно изпълняващ длъжността заместник-декан по научноизследователската дейност е назначена доц. д-р Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова.

Избрани ръководители на катедри:

 • „Алгебра и геометрия“ – проф. дмн Стефка Христова Буюклиева;
 • „Информационни технологии“ - доц. д-р Ивайло Петров Дончев;
 • „Компютърни системи и технологии“ – доц. д-р Емилиян Георгиев Петков;
 • „Математически анализ и приложения“ – доц. д-р Димитър Петков Цветков;
 • „Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности“ – доц. Александър Маринов Ковачев.

Мандат 2019 г. – 2023 г.

Проведено Общо събрание на 21.06.2019 г.

Избрано ръководство на факултет „Математика и информатика“:

 • Председател на Общото събрание: проф. дн Олег Асенов, зам. председател на Общото събрание: проф. д-р Лъчезар Георгиев.
 • Декан: доц. д-р Марияна Иванова Николова
 • Зам.-декани: по учебната дейност и управление на качеството и акредитацията - доц. д-р Иванка Минчева.

Избрани ръководители на катедри:

 • „Алгебра и геометрия“ – проф. дмн Стефка Христова Буюклиева;
 • „Информационни технологии“ - доц. д-р Ивайло Петров Дончев;
 • „Компютърни системи и технологии“ – доц. д-р Емилиян Георгиев Петков;
 • „Математически анализ и приложения“ – доц. д-р Димитър Петков Цветков;
 • „Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности“ – доц. Александър Маринов Ковачев (до 01.08.2020 г.).

Административно обслужване:

 • секретар на факултета – Михаела Димитрова;
 • организатор на учебен процес – Мария Рачева.
 Мандат 2023 г. – 2027 г.

Проведено Общо събрание на 21.06.2019 г.

Избрано ръководство на факултет „Математика и информатика“:

 • Председател на Общото събрание: проф. дмн Стефка Христова Буюклиева, зам.-председател на Общото събрание: доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова.
 • Декан: доц. д-р Ивайло Петров Дончев

Зам.-декани:

 • по учебната дейност и управление на качеството – доц. д-р Златко Георгиев Върбанов;
 • по научната дейност и акредитацията – проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов.

Избрани ръководители на катедри:

 • „Алгебра и геометрия“ – проф. дмн Стефка Христова Буюклиева;
 • „Информационни технологии“ - доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова;
 • „Компютърни системи и технологии“ – доц. д-р Емилиян Георгиев Петков;
 • „Математически анализ и приложения” – за временно изпълняващ длъжността е назначен доц. д-р Любомир Янакиев Христов.

Административно обслужване:

 • секретар на факултета – Михаела Димитрова;
 • организатор на учебен процес – Мария Рачева.

Деканат, ФМИ
м. Септември 2023 г.

СПОДЕЛИ В