Проектна дейност


2022 година

Проглас

Академичният диалог в контекста на международното партньорство: традиции и иновации в научната, публикационната и образователната дейност на Великотърновския университет и на Университета в Ниш, Сърбия.

Българският език в глобализиращия се свят

ВТУ ревю: изследвания в областта на хуманитарните и социални науки

Научни и приложни аспекти на образователни програми по превод в чуждоезиковото обучение

Национална научна програма „Развитие на българистиката в чужбина“ (консорциум между БАН, СУ, ПУ, ВТУ, ЮЗУ, ШУ)

2021 година

ВТУ ревю: изследвания в областта на хуманитарните и социални науки

Креативният град: медийни наративи и комуникационни политики

Проглас 2021

Търновска книжовна школа. Традиции и послания

2020 година

Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени

Балканският културен модел – диалог във времето и пространството

ВТУ ревю: изследвания в областта на хуманитарните и социални науки

Периодичните научни издания на ВТУ – платформа за разпространение на качествено научно знание

Проглас 2020

Устната комуникация – актуални проблеми и научни решения

Центрове и периферии на Балканите: Пътят в контекста на езикови, културни и литературни процеси и явления

2019 година

Аспекти на професията на преводача

Медийната система и журналистическата култура в България (Изследване в светлината на трите модела за отношенията медии – политика на Халин и Манчини)

Новогръцкото просвещение и Българското възраждане

Центрове и периферии на Балканите: обичаите и традициите в контекста на езикови, културни и литературни процеси и явления

Диалогът на Балканите

Осигуряване на устойчиво развитие на списание „Медии и комуникации на 21. век“

Утвърждаване и развитие на стартиралото университетско научно списание "VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences"

2018 година

Езикът и религията в културната симбиоза на Балканите

Л. Н. Толстой в културата на 21 век – 190 години от рождението на писателя

Организиране на национална научна конференция „140 години от рождението на Яворов”; Съставяне и отпечатване на сборник с докладите от конференцията.

Съставяне и отпечатване на сборник с научни материали – доклади от Национална научна конференция, посветена на 120 г. от рождението на Асен Разцветников, и новопроучени архивни единици

Центрове и периферии на Балканите: политическият контекст на езикови, културни и литературни процеси и явления

Научно списание „Проглас”

2017 година

Международен научен симпозиум „Търновската книжовна школа – пространства на паметта”

Научно списание “Проглас”

Едноерови кирилски правописни системи в древния Новгород (XI–XV век)

Езиково и езиковедско наследство (е-наследство)

Кръгла маса на тема " Преводачът Красимир Петров - мост между две култури"

Организиране на национална научна конференция, посветена на 110 г. от рождението на Емилиян Станев; Съставяне и отпечатване на сборник с докладите от конференцията

2016 година

Сравнително изучаване на Новогръцкото просвещение и Българското възраждане

Създаване и утвърждаване на университетско списание за хуманитаристика с работно заглавие "VTU-Magazine:Vision-Target-Usage"

2015 година

Language Аgainst Dropout (LAD): обучение по български eзик като втори език за деца в предучилищна възраст и първи клас

Центрове и периферии на балканите (балкански културни и езикови трансформации)

2014 година

Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени

Компаративистиката в епохата на глобализацията: перспективи и предизвикателства

2013 година

Актуални комуникативни стратегии в съвременния медиен дискурс

База данни за двупосочен успореден руско-български електронен корпус

Центрове и периферии на Балканите (културни и езикови аспекти: процеси, събития, личности)

2012 година

Книжовен език vs. субстандарт в общуването» (вербален и невербален аспект на комуникацията в естествена среда)

Платформа за езикова индустрия – експериментално приложение на ИКТ в интерактивната среда на превода

Съвременни лингвистични и литературоведски теории

Хуманитаристика и журналистика в процеса на глобализация

2011 година

Трансгранична университетска мрежа за интеркултурна комуникация

2010 година

Лингвистични механизми и средства за оценка на въздействие в медииния дискурс

Теория и практика на стихотворния превод от романски, германски и славянски езици на български език

Центрове и периферии на Балканите (културни и езикови аспекти)

2009 година

Професионално развитие и реализация

Академично ателие за чужди езици

Европа чете Чехов - информационна база данни на модерната европейска рецепция на Чеховата драматургия

2008 година

Тезаурус на българската ономастика – неизчерпаем източник на информация за културно-историческо минало и народностна идентичност

Докторантски семинар към Филологически факултет

Корпус текстов руской художественной прозы и их переводов на болгарский язык (луксические параллели)

СПОДЕЛИ В