Втора кръгла маса "Реализация на младите учители - настояще и бъдеще"

На 25 април 2017 г. се проведе Втора кръгла маса на тема „Реализация на младите учители – настояще и бъдеще”, организирана от Педагогически колеж - Плевен в партньорство с Регионално управление на образованието - Плевен, Община Плевен, Съюз на работодателите в системата на народната просвета - клон Плевен.


 
 

Тя бе естествено продължение на проведения точно преди година форум на същата тема, като участниците направиха анализ на постигнатото до момента, както и поставиха на обсъждане конкретни проблеми и възможности, касаещи перспективите за професионална реализация на младите учители.


 
 

При откриване на кръглата маса директорът на Педагогическия колеж доц. д-р Емил Бузов изрази желанието на ръководството да се намерят работещи механизми на институционално равнище, които да гарантират сигурен старт в кариерата на възпитаниците на колежа, показали високи резултати в обучението и мотивирани да работят по специалността. Представителите на заинтересованите страни – РУО, общинска администрация, работодатели, НПО, заедно с академичната общност – се обединиха около идеята за още по-тясно взаимодействие и за осъществяване на съвместни дейности в тази посока.


 
 

В резултат на оживената дискусия се оформиха конкретни предложения, с които участниците във форума декларираха готовността си за реална подкрепа на бъдещите и настоящите млади учители чрез осигуряване на оптимални условия за подготовка и стимулиране за успешен старт в професията.


 
 

 

СПОДЕЛИ В